งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา เรื่อง โรงนมผงสวนดุสิต + โรงนมผง สวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา เรื่อง โรงนมผงสวนดุสิต + โรงนมผง สวนดุสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา เรื่อง โรงนมผงสวนดุสิต + โรงนมผง สวนดุสิต

2 จัดทำโดย 1. นางสาวประภาษินีรัศมีเลขที่ 19 2. นางสาวภัครจิรารองเย็น เลขที่ 20 3. นางสาวศิรพรประภาประมวลศิลป์เลขที่ 24 มัธยมศึกษาปีที 4/1

3 กลุ่มงานเกี่ยวกับนม  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และการแปร รูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ประชาชนบริโภคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก น้ำนม

4  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้ออกแบบโรงนมผง และกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์โรงงาน ซึ่งถือได้ว่า เป็นโรง นมผงแห่งแรกของ ประเทศไทย ออกแบบ และก่อสร้างโดยคนไทยทั้งหมด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงนมผง เมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ และพระราชทานชื่อว่า “ โรงนมผงสวนดุสิต ” ซึ่งมี วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า โรงนมผงสวนดุสิต

5 ในการผลิตนมผง น้ำนมดิบที่ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ จะผ่านกระบวนการ ระเหยนมดิบ หรือการแยกน้ำกับเนื้อนมดิบออกจากกัน จากนั้นจะทำการพ่นนม ให้เป็นผงด้วยวิธีการสเปรย์ดราย (spray dry) เมื่อเกิดภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระ ราช - ทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรง นมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต นมผงจากน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกร โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้างเบื้องต้น โรงนมผงสวนดุสิต

6

7 โรงนมเม็ดสวนดุสิต  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้เริ่มทำการทดลอง ผลิตนมผงอัดเม็ดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ แต่ประสบ อุปสรรคทางเทคนิคบางประการ ทำให้ไมสามารถ ดำเนินการต่อไปได้ จนถึงปลายปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จึง ได้เริ่มทำการทดลองขึ้น อีกครั้ง โดยได้รับอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากหม่อมหลวง อัคนี นวรัตน์ และต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง คุณภาพนมผงอัดเม็ด และเริ่มออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก

8  ในกระบวนการผลิต โรงนมเม็ดสวนดุสิตจะรับนม ผง จากโรงนมผงสวนดุสิตมาเข้าสู่ขั้นตอนการคัด แยกนม โดยนมผงที่เกาะกันเป็นก้อน จะนำเข้า เครื่องบดให้เป็นผง แล้วเติมส่วนผสมต่าง ๆ และ น้ำตาล ( ในกรณีที่ผลิตนมผงอัดเม็ดรสช็อคโก แลต จะมีการเติมผงโกโก้ ) ทำการตอกเม็ด แล้ว ทำการคัดแยกเม็ด โดย แยกเม็ดที่แตกหักออก แล้วจึงทำการบรรจุ โรงนมเม็ดสวนดุสิต

9  โรงนมเม็ดสวนดุสิตยังมีการสาธิตการใช้ประโยชน์ จากกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด โดยนำนมเม็ดที่ แตกหัก มาบดและตอกอัดเม็ดใหม่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อผลิตเป็นนมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง โรงนมเม็ดสวนดุสิต

10

11 ภาพบรรยากาศโรงนมเม็ด

12

13

14 ภาพบรรยากาศโดยรอบโรง นม


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา เรื่อง โรงนมผงสวนดุสิต + โรงนมผง สวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google