งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา
เรื่อง โรงนมผงสวนดุสิต+โรงนมผงสวนดุสิต

2 จัดทำโดย มัธยมศึกษาปีที 4/1
1.นางสาวประภาษินี รัศมี เลขที่ 19 2.นางสาวภัครจิรา รองเย็น เลขที่ 20 3.นางสาวศิรพรประภา ประมวลศิลป์ เลขที่ 24

3 กลุ่มงานเกี่ยวกับนม  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนม

4 โรงนมผงสวนดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้ออกแบบโรงนมผง และกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์โรงงาน ซึ่งถือได้ว่า เป็นโรง นมผงแห่งแรกของ ประเทศไทย ออกแบบ และก่อสร้างโดยคนไทยทั้งหมด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงนมผง เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ และพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงสวนดุสิต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

5 โรงนมผงสวนดุสิต ในการผลิตนมผง น้ำนมดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จะผ่านกระบวนการ ระเหยนมดิบ หรือการแยกน้ำกับเนื้อนมดิบออกจากกัน จากนั้นจะทำการพ่นนม ให้เป็นผงด้วยวิธีการสเปรย์ดราย (spray dry) เมื่อเกิดภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราช-ทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้างเบื้องต้น

6 โรงนมผงสวนดุสิต

7 โรงนมเม็ดสวนดุสิต โครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา ได้เริ่มทำการทดลองผลิตนมผงอัดเม็ดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ แต่ประสบอุปสรรคทางเทคนิคบางประการ ทำให้ไมสามารถ ดำเนินการต่อไปได้ จนถึงปลายปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จึงได้เริ่มทำการทดลองขึ้น อีกครั้ง โดยได้รับอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากหม่อมหลวงอัคนี นวรัตน์ และต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพนมผงอัดเม็ด และเริ่มออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก

8 โรงนมเม็ดสวนดุสิต ในกระบวนการผลิต โรงนมเม็ดสวนดุสิตจะรับนมผง จากโรงนมผงสวนดุสิตมาเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกนม โดยนมผงที่เกาะกันเป็นก้อน จะนำเข้าเครื่องบดให้เป็นผง แล้วเติมส่วนผสมต่าง ๆ และน้ำตาล (ในกรณีที่ผลิตนมผงอัดเม็ดรสช็อคโกแลต จะมีการเติมผงโกโก้) ทำการตอกเม็ด แล้วทำการคัดแยกเม็ด โดย แยกเม็ดที่แตกหักออก แล้วจึงทำการบรรจุ

9 โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิตยังมีการสาธิตการใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด โดยนำนมเม็ดที่แตกหัก มาบดและตอกอัดเม็ดใหม่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผลิตเป็นนมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง

10 โรงนมเม็ดสวนดุสิต

11 ภาพบรรยากาศโรงนมเม็ด

12

13

14 ภาพบรรยากาศโดยรอบโรงนม


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google