งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ดูประสบการณ์จริง เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด บรรยายโดย คุณสุรพงษ์ เพียรประสพ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ดูประสบการณ์จริง เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด บรรยายโดย คุณสุรพงษ์ เพียรประสพ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ดูประสบการณ์จริง เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด บรรยายโดย คุณสุรพงษ์ เพียรประสพ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด

2 คุณภาพน้ำนมดิบที่มีปัญหาในอดีต

3 คุณภาพน้ำนมดิบที่ดี ปี 2551

4 คุณภาพน้ำนมดิบที่ดี ปี 2552

5 หลักการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ วิธีการปฏิบัติเกษตรกรสหกรณ์ 1.คุณภาพที่ดีมาจากฟาร์ม-สร้างจิตสำนึกที่ดี-สร้างความเป็นเจ้าของ 2.ทำดีต้องได้ดี-มีความมั่นใจและมุ่งมั่นในการ แก้ไข -นโยบายชัดเจน -โปร่งใสในการตรวจสอบคุณภาพและ การให้ราคา 3.พยายามทำดีแต่ยังไม่ได้ดี-ค้นหาจุดบกพร่องไม่พบ -หมดกำลังใจ กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ -ร้องขอความช่วยเหลือ -ตรวจสอบผลคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ -ทีมงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 4.ไม่ยอมทำดี-แก้ไขปัญหาไม่ได้ -พอใจเท่านั้นไม่ยอมพัฒนา -ใช้มาตรการของกลุ่ม -เตรียมปัจจัยการผลิต -ปล่อยเขาไป

6 เกณฑ์การพิจารณาด้าน ราคา จำนวนจุลินทรีย์ TPC จำนวนเม็ดเลือดขาว SCC ปริมาณของแข็งรวม TS จุดเยือกแข็ง FP การปนเปื้อนสารปฏิชีวนะและสารพิษ

7 จำนวนจุลินทรีย์ TPC จากฟาร์ม สาเหตุการแก้ไขระดับฟาร์มการแก้ไขระดับสหกรณ์ - การส่งนมที่เป็นเต้านมอักเสบ ( ผล TPC และ SCC สูง ) 1. ตรวจ CMT ทุกตัวทุกมื้อ จัดลำดับการรีด นม 2. คัดกรองนมที่ผลการตรวจ CMT ผ่าน ส่ง สหกรณ์ 3. การตรวจการทำงานของเครื่องรีดนม 4. ปรับปรุงการรีดนมให้ถูกสุขลักษณะ 5. จัดการสิ่งแวดล้อมที่โคพักอาศัย 6. คัดทิ้งแม่โครีดที่เป็นเต้านมอักเสบเรื้อรัง 1. จัดหาหรือผลิตน้ำยา CMT ในราคาถูก 2. ให้ความรู้กับเกษตรกร 3. จัดหาเครื่องมือในการตรวจการทำงาน ของเครื่องรีดนม - ความสะอาดของอุปกรณ์ ( ชุดรีดนม และ ถังใส่นม ) 1. การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง 2. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ( ไม่ชำรุดหรือแตก ) 1. ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าไปช่วย ตรวจสอบแก้ไข และจัดหาอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องเปลี่ยน เช่น ยางไลเนอร์ กรดอ่อนล้างถังใส่นมและชุดรีดนม - ระยะเวลาจากเริ่มรีดนมถึงเท นมที่สหกรณ์ 1. ใช้เวลารีดนมให้น้อยที่สุด 2. ส่งนมที่รีดเสร็จถึงศูนย์ฯให้เร็วที่สุด 1. จัดที่เทนมให้สะดวกเพียงพอ 2. ไม่รับสมาชิกที่อยู่ไกลจากศูนย์ฯมากๆ

8 จำนวนจุลินทรีย์ TPC จากศูนย์ฯนม สาเหตุวิธีการแก้ไขปัญหา 1.อุปกรณ์ทำความเย็นไม่ เพียงพอ -จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรเพิ่ม -ตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ระบบทำความสะอาด CIP-ตรวจสอบการทำความร้อนของฮีสเตอร์ -ตรวจสอบความเข้มข้นของกรด ด่าง ก่อนใช้งาน ให้ได้ตามที่กำหนด -ตรวจสอบระยะเวลาในการ CIP ของเจ้าหน้าที่ 3.ความสะอาดภายในบริเวณ ศูนย์ -กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -ความสม่ำเสมอของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 4.สิ่งแวดล้อมภายนอกศูนย์-หาวิธีป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก

9 จำนวนเม็ดเลือดขาว SCC สาเหตุการแก้ไขระดับฟาร์มการแก้ไขระดับสหกรณ์ - การส่งนมที่เป็นเต้านมอักเสบ ( ผล TPC และ SCC สูง ) 1. ตรวจ CMT ทุกตัวทุกมื้อ สม่ำเสมอ จัดลำดับการรีดนม 2. คัดกรองนมที่ผลการตรวจ CMT ผ่าน ส่ง สหกรณ์ 3. การตรวจการทำงานของเครื่องรีดนม 4. ปรับปรุงการรีดนมให้ถูกสุขลักษณะ 5. จัดการสิ่งแวดล้อมที่โคพักอาศัย 6. ทำการรักษาเต้านมอักเสบโดย น. สพ. 7. คัดทิ้งแม่โครีดที่เป็นเต้านมอักเสบเรื้อรัง 1. จัดหาหรือผลิตน้ำยา CMT ในราคาถูก 2. ตรวจ CMT ก่อนเทนม เมื่อพบต้อง แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทันที เพื่อจะได้ แก้ไขในนมมื้อถัดไป 3. ให้ความรู้กับเกษตรกร 4. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงาน ของเครื่องรีดนมให้ถูกต้องตามอาการ

10 ปริมาณของแข็งรวม TS วิธีการจัดการอาหารในการเลี้ยงโคนม ความพอเพียงของอาหารที่ให้กับโคนม แก้ไขที่ระดับฟาร์ม แก้ไขที่ระดับสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านการจัดการอาหารเลี้ยงโคนม โดยทีมที่ปรึกษาที่ ชำนาญด้านโภชนาการ สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้สมาชิก เช่น อาหารข้น อาหาร หยาบ แร่ธาตุ อาหารเสริมต่างๆ มีจำหน่ายให้สมาชิกอย่าง เพียงพอ

11 จุดเยือกแข็ง FP สาเหตุแก้ไขระดับฟาร์มแก้ไขระดับสหกรณ์ จากฟาร์ม 1.การปลอมปนน้ำ -ตั้งใจเติมน้ำลงในนม -ไม่ตั้งใจเติมน้ำลงในนม 1.อย่าเติมน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณ 2.ตรวจสอบการทำความสะอาด อุปกรณ์รีดนมว่ามีน้ำค้างอยู่ หรือไม่ 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บนมทุกตัวตรวจจุดเยือก แข็ง FP เทียบกับนมรวมที่ส่งให้สหกรณ์ 2.ตรวจสอบความสม่ำเสมอของปริมาณน้ำนม ดิบที่ส่งให้สหกรณ์ 2.องค์ประกอบของนมไม่ได้ มาตรฐาน 1.ปรับปรุงการจัดการอาหาร1.จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 2.ถ้าสหกรณ์ผสมอาหารสัตว์เองต้องคำนึงถึง คุณภาพอาหารสัตว์ที่เหมาะสม จากศูนย์ฯ การปนน้ำในขบวนการไล่นม ออกจากระบบท่อและเพลท -1.ต้องทราบปริมาณนมที่ค้างในเพลทและท่อ 2.ใช้น้ำไล่นมใส่ภาชนะตามปริมาณที่กำหนดไว้

12 การปนเปื้อนสารปฏิชีวนะและสารพิษ ระดับฟาร์ม ทำสัญลักษณ์โครีดนมที่ใช้ยาปฏิชีวนะให้คนอื่นในฟาร์มรู้ ตรวจสอบการใช้สารเคมี ตรวจสอบสภาพอาหารมีการปนเปื้อนเชื้อราหรือไม่ ระดับสหกรณ์ ติดตามเฝ้าระวังสารปฏิชีวนะและสารพิษตกค้าง ให้ความรู้ด้านสารปฏิชีวนะและสารพิษแก่สมาชิก ให้บริการตรวจสอบหาสารปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ดูประสบการณ์จริง เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด บรรยายโดย คุณสุรพงษ์ เพียรประสพ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google