งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ครั้งที่ 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในชนบทแขวงจำปาสักและ แขวงเซกอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 กิจกรรม ที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ รูปแบบการส่งเสริมในการ พัฒนาอาชีพด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ( ประมงจังหวัด ชัยภูมิ )

2 กิจกรรมที่ 2 ดูงานการเลี้ยงปลานิล ฟาร์ม นายไพบูลย์ มงคลมณี ( เกษตรกรดีเด่น ปี 2549-2550) บ้านหนองนาทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอแก้งคร้อ ร่วม ต้อนรับคณะดูงาน จากสปป. ลาว นายไพบูลย์ เล่าประสบการณ์ และความ เป็นมาในการเลี้ยงปลานิล

3 อธิบายการทำน้ำเขียว และเทคนิคการ ลดต้นทุนการเลี้ยงปลา

4 กิจกรรมที่ 3 ดูงานการทำประมงหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบล หนองตูม อำเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประมงอำเภอภูเขียวกล่าวต้อนรับ คณะดูงานจาก สปป. ลาว คุณโยธิน เจ้าหน้าที่จากกรม ประมงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการดูงาน ผู้ใหญ่บ้าน หนองหญ้า ข้าวนกกล่าว ต้อนรับ และ อธิบายความ เป็นมา โครงการ ประมงหมู่บ้าน

5 กิจกรรมการเพาะ พันธุปลานิลแบบ ธรรมชาติ กิจกรรมการปลูก ผักรอบ พื้นที่คันบ่อ ผญ. บ. มอบปลา นิล ผลผลิต จากแหล่ง น้ำ เป็นของ ฝากให้ คณะดูงาน

6 คณะดูงานให้ความสนใจ ภาพถ่ายกิจกรรมประมงหมู่บ้าน และซักถามขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวแทนจาก สปป. ลาว ลงบันทึกเยี่ยม และมอบ ของที่ระลึก

7 กิจกรรมที่ 4 ดูงานโครงการสายใยรักฯ ( การเลี้ยงปลาในครัวเรือน ) บ้านโนนเก่า ใหญ่ ตำบลหนองบัวแดง และศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอหนองบัวแดง เจ้าหน้า และชาวบ้าน ร่วม ต้อนรับคณะดูงานจาก สปป. ลาว

8 กำนันกล่าว ต้อนรับ และ อธิบายความ เป็นมาโครงการ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน

9 การเลี้ยงปลาดุกและกบ ในบ่อพลาสติก การเพาะพันธุ์ปลานิล แบบธรรมชาติ

10 การเลี้ยงปลาในครัวเรือนของ สมาชิกโครงการสายใยรักฯ ดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ ของ โรงเรียนบ้านลาดใต้

11 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนตำบลกุดชุมแสง การเลี้ยงกบ ปลาดุก ในบ่อพลาสติก

12 นายประสิทธิ์ อธิบาย การเลี้ยงกบคอนโด การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ และการผลิต น้ำยาล้างจาน ยาสระ ผมของกลุ่มฯ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google