งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2 หลักการและเหตุผล 1. Child Center : พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. ระบบการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 2.1 การศึกษาในระบบ 2.2 การศึกษานอกระบบ 2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 3. ความเชื่อ การศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 4. ALL FOR EDUCATION 5. EDUCATION FOR ALL

3 สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

4 เพื่อจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ 1. ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อจัดทำคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ 2. ที่เหมาะสมกับการให้บริการ 3. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เป็นแหล่งจัดการและเผยแพร่ความรู้

5 - โรงเรียนมีทะเบียน แหล่งเรียนรู้และมีคู่มือการใช้
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 1. - โรงเรียนมีทะเบียน แหล่งเรียนรู้และมีคู่มือการใช้ แหล่งเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระ - ศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นแหล่ง จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงคุณภาพ 2. - ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการศึกษา หาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และชุมชนในเขตพื้นที่
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง

7 วิธีดำเนินการ (ขั้นตอน/กิจกรรม)
ระยะเวลา 1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2550 2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ 3. ออกแบบจัดทำแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้และดำเนินการสำรวจ แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามกลุ่มสาระ มิถุนายน – สิงหาคม 2550 4. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และจัดทำคู่มือแหล่งเรียนรู้ สิงหาคม – กันยายน 2550 5. พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นแหล่งจัดการและ เผยแพร่ความรู้ 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 7. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและสรุปรายงานผล กันยายน 2550

8 งบประมาณ จำนวนเงิน 50,000 บาท
งบประมาณ จำนวนเงิน 50,000 บาท รายการ เงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 1. ค่าเอกสารแบบสำรวจ แบบประเมิน โครงการ 5,000 2. ค่าจัดทำทะเบียนและคู่มือการใช้ แหล่งเรียนรู้ 20,000 3. ค่าพัฒนาระบบ Website 4. ค่าพาหนะสำรวจแหล่งเรียนรู้

9 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้
1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 2. มีคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ 3. มีศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล 4. ครู และนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

10 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง
1. อุทยานวิทยาศาสตร์ชุมชน (สวนหิน) ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 2. เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้า –เหมืองถ่านหินลิกไนต์ แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 4. โรงงานผลิตและวิจัยถ่านอัดแม่เมาะ เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 2 4 3

11 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง
1. แหล่งฟอสซิลหอยขม 13 ล้านปี เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2. ภูเขาไฟคอกหินฟู ตำบลผาลาด อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 3. ถ้ำผาไท กิโลเมตรที่ 665 ของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ( ถนนพหลโยธิน ) อ. งาว จ.ลำปาง 4. ภาพเขียนสีโบราณค่ายประตูผา อ.งาว จ.ลำปาง 1 2 4 3

12 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง
1. โรงงานผลิตกระดาษสา นายจู ณ ลำปาง หมู่ ต.บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ.ลำปาง 2. บริษัท อาหารสากล จำกัด ( มหาชน ) หรือ ( UFC) ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 3. บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด เลขที่ 382 ถ. ลำปาง – เด่นชัย กม. 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ.ลำปาง 4. ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง บ้านเขลางค์ทอง ถ. คันเหมือง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ.ลำปาง 1 2 3 4

13 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง
1. สวนนายลือ ( ผู้ผลิตผักไร้ดิน ระบบ Hydroponics ) หมู่ 4 บ้านเหล่า ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 2. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ถนนลำปาง – เชียงใหม่ หมู่ ตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง 3. ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 2 4 3

14 ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google