งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2 หลักการและเหตุผล 1. Child Center : พัฒนาผู้เรียนเต็มตาม ศักยภาพ 2. ระบบการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 2.1 การศึกษาในระบบ 2.2 การศึกษานอกระบบ 2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 3. ความเชื่อ การศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 4. ALL FOR EDUCATION 5. EDUCATION FOR ALL •

3 สนองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามี การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

4

5

6 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบุญวาทย์ วิทยาลัย และชุมชนในเขต พื้นที่ จังหวัดลำปาง

7 วิธีดำเนินการ ( ขั้นตอน / กิจกรรม ) ขั้นตอนระยะเวลา 1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพฤษภาคม 2550 2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการพฤษภาคม 2550 3. ออกแบบจัดทำแบบสำรวจแหล่งเรียนรู้และดำเนินการ สำรวจ แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามกลุ่มสาระ มิถุนายน – สิงหาคม 2550 4. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และจัดทำคู่มือแหล่งเรียนรู้สิงหาคม – กันยายน 2550 5. พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นแหล่งจัดการ และ เผยแพร่ความรู้ สิงหาคม – กันยายน 2550 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้สิงหาคม – กันยายน 2550 7. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและสรุปรายงาน ผล กันยายน 2550

8 งบประมาณ จำนวนเงิน 50,000 บาท รายการเงิน งบประมาณ รวมเป็น เงิน 1. ค่าเอกสารแบบสำรวจ แบบ ประเมิน โครงการ 5,000 2. ค่าจัดทำทะเบียนและคู่มือการใช้ แหล่งเรียนรู้ 20,000 3. ค่าพัฒนาระบบ Website 20,000 4. ค่าพาหนะสำรวจแหล่งเรียนรู้ 5,000

9 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 2. มีคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ 3. มีศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล 4. ครู และนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน การจัดการเรียนการสอน

10 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง 1. อุทยานวิทยาศาสตร์ ชุมชน ( สวนหิน ) ร. ร. บุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง 2. เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้า – เหมืองถ่าน หินลิกไนต์ แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 4. โรงงานผลิตและวิจัยถ่าน อัดแม่เมาะ เหมืองถ่าน หินลิกไนต์แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

11 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง 1. แหล่งฟอสซิลหอยขม 13 ล้านปี เหมืองถ่านหินลิกไนต์ แม่เมาะ อ. แม่ เมาะ จังหวัดลำปาง 2. ภูเขาไฟคอกหินฟู ตำบลผาลาด อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 3. ถ้ำผาไท กิโลเมตรที่ 665 ของ ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนน พหลโยธิน ) อ. งาว จ. ลำปาง 4. ภาพเขียนสีโบราณ ค่ายประตูผา อ. งาว จ. ลำปาง

12 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง 1. โรงงานผลิตกระดาษสา นายจู ณ ลำปาง 153 หมู่ 9 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง 2. บริษัท อาหารสากล จำกัด ( มหาชน ) หรือ ( UFC) ตำบลปงแสนทอง อ. เมือง จ. ลำปาง 3. บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด เลขที่ 382 ถ. ลำปาง – เด่นชัย กม. 1 ต. พระ บาท อ. เมือง จ. ลำปาง 4. ชมรมรักษ์สมุนไพร ลำปาง บ้านเขลางค์ทอง ถ. คัน เหมือง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง

13 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง 1. สวนนายลือ ( ผู้ผลิตผัก ไร้ดิน ระบบ Hydroponics ) 195 หมู่ 4 บ้านเหล่า ตำบล บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง 2. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ถนนลำปาง – เชียงใหม่ หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อ. ห้าง ฉัตร จ. ลำปาง 3. ท่าอากาศยานจังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง

14 ขอบคุณ คณะกรรมกา รทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google