งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในบางพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาการ ขาดแคลนหญ้าสดหรือหญ้าแห้งคุณภาพดี ดังนั้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ จากการเกษตรสามารถนำมาเลี้ยงโคแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในบางพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาการ ขาดแคลนหญ้าสดหรือหญ้าแห้งคุณภาพดี ดังนั้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ จากการเกษตรสามารถนำมาเลี้ยงโคแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ในบางพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาการ ขาดแคลนหญ้าสดหรือหญ้าแห้งคุณภาพดี ดังนั้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ จากการเกษตรสามารถนำมาเลี้ยงโคแทน หญ้าได้ เช่น ยอดอ้อย ยอดอ้อยเป็นผล พลอยได้จากาการปลูกอ้อยเพื่อทำน้ำตาล ในช่วงนี้เป็นช่วงที่หญ้าสดคุณภาพดีหาได้ ยากจึงทำให้โคขาดอาหารหยาบคุณภาพดี ดังนั้นในการนำยอดอ้อยมาเป็นวัสดุทดแทน อาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นที่น่าสนใจ และน่าศึกษาอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยให้โค ได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีแล้วยังเป็น การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

4 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง จุดประสงค์ของ การปลูกเพื่อนำมาผลิตน้ำตาลเป็นหลัก ฤดูหีบอ้อยหรือ ช่วงที่ชาวไร่ตัดอ้อยส่งโรงงานคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม จะมียอดอ้อยและใบอ้อยเป็นเศษเหลือทิ้งไว้ใน ไร่ ส่วนใหญ่จะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจุดไฟเผา ส่วนต่าง ๆ ของอ้อยนี้จะประกอบด้วยลำต้น 60% ส่วนยอด 30% และใบอ้อย 10% หรือคิดเฉพาะส่วนยอดของอ้อยจะ ประมาณ 25 – 30% ของผลผลิตทั้งหมด

5

6

7

8 การใช้ยอดอ้อยเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันในประเทศไทยมีงานวิจัยด้านการใช้ ยอดอ้อยเป็นอาหารสัตว์น้อยมากจึงเป็นการยากที่ จะชี้ให้เห็นว่าควรจะใช้ยอดอ้อยเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ ใดจึงจะดีที่สุด แต่มีผลงานวิจัยที่พอจะให้เป็น ข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาการนำยอดอ้อยมาใช้ เลี้ยงโค – กระบือได้ ซึ่งสามารถจะนำมาใช้ได้ หลายรูปแบบ เช่น สด แห้งหรือหมัก จะใช้ใน ลักษณะใดแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้

9 รายงานการใช้อ้อยสดเป็นอาหารหยาบหลักสำหรับ เลี้ยงโครุ่นสาวเพื่อใช้เป็นโคทดแทนภายในฝูง เปรียบเทียบกับการใช้หญ้าขนสดล้วน ๆ ปรากฏว่าโครุ่น สาวที่กินยอดอ้อยจะมีอัตราการเพิ่มของน้ำหนักวันละ 0.53 กิโลกรัม ในขณะที่โคสาวกินหญ้าขนสดมีการเพิ่ม น้ำหนักวันละ 0.44 กิโลกรัม และโคจะแสดงอาการเป็น สัดครั้งแรกเมื่ออายุ 11 – 12 เดือน มีการผสมติดเป็น ปกติไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบ สำหรับในโคกำลังให้นม รายงานว่า เพื่อ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงใช้ โครีดนมในช่วงเช้าหลังรีดนมร่วมกับฟางปรุงแต่ง จะให้ในช่วงบ่ายเปรียบเทียบกับโคที่ปล่อยให้แทะ เล็มหญ้าตามธรรมชาติพบว่า สามารถรักษาระดับ การให้นมไว้ได้โดยนมไม่ลดและยังสามารถให้ น้ำนมได้สูงกว่าแม่โคที่เลี้ยงปล่อยให้แทะเล็มหญ้า ธรรมชาติเล็กน้อย

10

11

12 การปรับปรุงคุณภาพของยอด อ้อย 1. วิธีทางกายภาพ 2. วิธีใช้สารเคมี 3. การใช้ร่วมกัน 4. ใช้ยอดอ้อยร่วมกับอาหารเสริม โปรตีน

13 สรุปและข้อเสนอแนะ ยอดอ้อยเป็นผลพลอยได้จากการปลูกอ้อย สามารถนำไปใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคกระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน หญ้าหรือพืช อาหารสัตว์ในรูปแบบสดในช่วงฤดูแล้งในรูปแบบ สดในช่วงฤดูแล้งได้ในรูปแบบหมักสดหรือแห้ง ปัญหาการมีไนโตรเจนต่ำในยอดอ้อย สามารถใช้ ยอดอ้อยหรือใบอ้อย ร่วมกับอาหารข้น หรือพืช อาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงหรือใช้แหล่งโปรตีนที่หา ได้ง่าย และมีราคาถูกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การเจริญเติบโตโคของเกษตรกร

14


ดาวน์โหลด ppt ในบางพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาการ ขาดแคลนหญ้าสดหรือหญ้าแห้งคุณภาพดี ดังนั้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ จากการเกษตรสามารถนำมาเลี้ยงโคแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google