งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมพิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมพิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมพิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 9223 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

2 กรอบในร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง 2554
1. ยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1) พ.ศ. 2553 2. เทียบเคียงตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง ของที่ประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มคอ. 2) 3. กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สภา วิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ 4. ตามลักษณะ และความพร้อมของคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

3 โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) (ตาม มคอ. 1)
โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) (ตาม มคอ. 1) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ ของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต - กลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต - กลุ่มเคมี+ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต - กลุ่มชีวะ+ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต - กลุ่มฟิสิกส์+ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) -เลือกเรียนอีกอย่างน้อย 2 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า หน่วย กิต

4 - วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง+ขั้นสูง ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต กลศาสตร์คลาสสิก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต กลศาสตร์ควอนตัม ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและ ฟิสิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ฟิสิกส์ยุคใหม่ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต การสั่นและคลื่น ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต สัมมนา ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต โครงงานฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

5 - วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก เมื่อรวมกันกับวิชาแกนเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะด้านบังคับ แล้วต้องไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

6 โครงสร้างหลักสูตร วท. บ
โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) ตัวอย่างของที่ประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ -จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต - วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต - หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะดด้าน 28 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต - ฝึกงาน 200 ชั่วโมง - หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

7 โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) ร่าง คณะวิทยาศาสตร์ มรสน.
-จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต - วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 89 หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะดด้าน 25 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 47 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

8 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร มคอ. 1 / มคอ
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร มคอ. 1 / มคอ. 2 ที่ประชุมคณบดีคณะวิทย์ฯ/ มคอ.2 มรสน. (มคอ. 1) (มคอ. 2 ) (มรสน.) -จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ - (9) (9) - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ - (6) ( 6 ) - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - (6) ( 6 ) - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - (6) ( 6 ) - วิชาคอมพิวเตอร์ - (3) ( 3 ) (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกนเฉพาะด้าน (24) (28) ( 25 ) - วิชาเฉพาะด้านบังคับ (28) (41) (3,E)+( 47 ) - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า (*) (27) ( 12 ) - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (**) (200 ชม.) ( 5 ) (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6

9 เปรียบเทียบวิชาเฉพาะด้านของ มคอ
เปรียบเทียบวิชาเฉพาะด้านของ มคอ. 2 ที่ประชุมคณบดีคณะวิทย์และ(ร่าง)ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ มรสน.

10 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมพิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google