งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วม พิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วม พิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วม พิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 9223 อาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์

2 กรอบในร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง 2554 1. ยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา ตรีสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ( มคอ. 1) พ. ศ. 2553 2. เทียบเคียงตัวอย่างหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 ของที่ประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ( มคอ. 2) 3. กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ 4. ตามลักษณะ และความพร้อมของ คณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

3 โครงสร้างหลักสูตร วท. บ. ( ฟิสิกส์ ) ( ตาม มคอ. 1) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต - กลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต - กลุ่มเคมี + ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต - กลุ่มชีวะ + ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต - กลุ่มฟิสิกส์ + ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต (18 หน่วย กิต ) - เลือกเรียนอีกอย่างน้อย 2 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4 - วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อย กว่า 28 หน่วยกิต ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง + ขั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต กลศาสตร์คลาสสิก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต กลศาสตร์ควอนตัม ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและ ฟิสิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อย กว่า 3 หน่วยกิต ฟิสิกส์ยุคใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต การสั่นและคลื่น ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต สัมมนา ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต โครงงานฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

5 - วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียน รายวิชาเฉพาะด้านเลือก เมื่อรวมกันกับ วิชาแกนเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะด้านบังคับ แล้วต้องไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

6 โครงสร้างหลักสูตร วท. บ. ( ฟิสิกส์ ) ตัวอย่าง ของที่ประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต - วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต - หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะดด้าน 28 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต - ฝึกงาน 200 ชั่วโมง - หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

7 โครงสร้างหลักสูตร วท. บ. ( ฟิสิกส์ ) ร่าง คณะ วิทยาศาสตร์ มรสน. - จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต - วิชาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 89 หน่วยกิต - วิชาแกนเฉพาะดด้าน 25 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านบังคับ 47 หน่วยกิต - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

8 ( มคอ. 1) ( มคอ. 2 ) ( มรสน.) - จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 132 125+3 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3030 30 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ -(9) (9) - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ -(6) ( 6 ) - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ -(6) ( 6 ) - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -(6) ( 6 ) - วิชาคอมพิวเตอร์ -(3) ( 3 ) (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 8496 89 - วิชาแกนเฉพาะด้าน (24)(28) ( 25 ) - วิชาเฉพาะด้านบังคับ (28) (41) (3,E)+( 47 ) - วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า (*)(27) ( 12 ) - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (**) (200 ชม.) ( 5 ) (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 66 6 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร มคอ. 1 / มคอ. 2 ที่ประชุมคณบดีคณะวิทย์ฯ / มคอ.2 มรสน.

9 เปรียบเทียบวิชาเฉพาะด้าน ของ มคอ. 2 ที่ประชุมคณบดี คณะวิทย์และ ( ร่าง ) ของ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ มรสน.

10 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วม พิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google