งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Vocational Education (TQF:VEd)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Vocational Education (TQF:VEd)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Vocational Education (TQF:VEd) กับการพัฒนา กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (Vocational Education Qualification Framework) และ หลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษา

2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สกอ. การพัฒนาอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) กรอบการปฏิบัติและเส้นทางหลักสูตร ประเด็นการนำเสนอ ประเด็นการนำเสนอ

3 มาตรฐานที่ 3 : แนวการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้ การสร้าง วิถีการเรียนรู้ และแหล่งการ เรียนรู้ให้เข้มแข็ง มาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย สพฐ. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะ ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดีและ มีความสุข มาตรฐานที่ 2 : แนวทางการ จัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐาน การอาชีวศึกษา สอศ. มาตรฐาน การอุดมศึกษา สกอ.

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มี มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ) กลยุทธ์: 1. การศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเน้นและเข้มงวดด้านคุณภาพ มากกว่าจำนวน เช่น สนับสนุนระบบสหกิจศึกษา (Corporate Education) ให้มากที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 1. การศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเน้นและเข้มงวดด้านคุณภาพ มากกว่าจำนวน เช่น สนับสนุนระบบสหกิจศึกษา (Corporate Education) ให้มากที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศ (Academic and Research Excellence) โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยติดอันดับสากล เริ่มจากบางสาขาวิชาที่มีความ เชี่ยวชาญ 2. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศ (Academic and Research Excellence) โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยติดอันดับสากล เริ่มจากบางสาขาวิชาที่มีความ เชี่ยวชาญ 3. ใช้เกณฑ์ความเป็นเลิศและเกณฑ์เฉลี่ยของการมีงานทำของ บัณฑิตเป็นเครื่องมือในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 3. ใช้เกณฑ์ความเป็นเลิศและเกณฑ์เฉลี่ยของการมีงานทำของ บัณฑิตเป็นเครื่องมือในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ (ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ) ที่มา: รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนา กำลังคนของประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553

5 แนวคิดการกระจายอำนาจทางวิชาการ กรอบแนวทางการปฏิบัติ สพฐ. หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ระดับ...สาขาวิชา... สอศ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ...สาขา....... สกอ.

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ. 2552 (Thai Qualification framework for Higher Education) (TQF:HEd) ระดับคุณวุฒิ ระดับ 1 อนุปริญญา ( 3 ปี ) ระดับคุณวุฒิ ระดับ 1 อนุปริญญา ( 3 ปี ) ระดับ 2 ปริญญาตรี ระดับ 2 ปริญญาตรี ระดับ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ 4 ปริญญาโท ระดับ 4 ปริญญาโท ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับ 6 ปริญญาเอก ระดับ 6 ปริญญาเอก อ้างถึง สกอ.

7 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ. ศ. 2552 เอกสารแนวทางการนำกรอบสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) สาระสำคัญ 2) ขั้นตอนการปฏิบัติ 3) ภาคผนวก แบบ มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา / สาขาวิชา..... แบบ มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา / สาขาวิชา..... แบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร แบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของวิชา แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของวิชา แบบ มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม แบบ มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา แบบ มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม แบบ มคอ. 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม แบบ มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร แบบ มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร อ้างถึง สกอ. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

8 หลักสูตรการอาชีวศึกษา

9 กำลังคนที่ตอบสนองความต้องการ ครูยุคใหม่/พันธุ์ใหม่/ขาดแคลน สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ใหม่ คุณภาพ การบริหารจัดการใหม่ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2555-2561 )

10 1.เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งเชิง วิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประกอบอาชีพ เป็นกำลังคนฐานความรู้ ช่างเทคนิคที่มีฝีมือและนักเทคโนโลยี การจัดการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

11 2. มีการกำหนดทิศทางความต้องการกำลังคน และ สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและ พัฒนากำลังคนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งสมาคม วิชาชีพสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้กำลังคน สถาบันการศึกษา/ผู้ผลิต 3.พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและการแนะแนว การศึกษาและอาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและ สาขาอาชีพต่าง ๆ การจัดการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

12 4. ส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน มีการพัฒนาระบบ สะสมหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนควบคู่กับการ ทำงาน เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ 5.จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการ ปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี และการเรียนรู้งานอาชีพ 6. ให้มีการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น 7.ให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตร การจัดการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

13 ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประเด็นที่ต้องพิจารณา • ความต้องการของตลาดแรงงาน/การจ้างงาน/ การประกอบอาชีพอิสระ • จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้าเรียน • คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา (ความรู้ ทักษะ เจตคติ กิจนิสัย) • หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา • เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ • การสนับสนุนและความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน

14 ความแตกต่าง ระหว่างหลักสูตร ปริญญาตรี สกอ. กับ สอศ. กรอบการทำงานด้านอัตลักษณ์หลักสูตรการอาชีวศึกษา ในโครงการประชุมการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษา -การศึกษาระบบทวิภาคี -สหกิจศึกษา -ฝึกงาน -สร้างรายวิชาร่วมกับ สถานประกอบการ -อื่น ๆ

15 หลักสูตรการอาชีวศึกษา • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง • หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ หรือสายปฏิบัติการ • หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้ หรือทักษะในการ ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็น โครงการหรือสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้

16 หลักสูตรการอาชีวศึกษา 9 ประเภทวิชา 3 ศิลปกรรม 6 ประมง 5 เกษตรกรรม 2 พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 4 คหกรรม 7 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อุตสาหกรรม

17 มาตรฐานที่ 3 : แนวการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้ การสร้าง วิถีการเรียนรู้ และแหล่งการ เรียนรู้ให้เข้มแข็ง มาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย สพฐ. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะ ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดีและ มีความสุข มาตรฐานที่ 2 : แนวทางการ จัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาตรฐาน การอาชีวศึกษา สอศ. มาตรฐาน การอุดมศึกษา สกอ.

18 การกำหนดชื่อปริญญา ปริญญาศิลปศาสตร์ 1 ปริญญาวิทยาศาสตร์ 2 ปริญญาวิชาชีพ 3 ปริญญาทางเทคโนโลยี 4 ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ ปริญญา พ. ศ. 2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2549 แบ่งเป็น 4 ประเภท

19 สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะเป็นการนำวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหะการและการดูแลรักษาสุขภาพ มีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทาง ให้ใช้เฉพาะระดับ ปริญญาตรี โดยให้ใช้ชื่อว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)” สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะเป็นการนำวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหะการและการดูแลรักษาสุขภาพ มีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทาง ให้ใช้เฉพาะระดับ ปริญญาตรี โดยให้ใช้ชื่อว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)” ที่มา:ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ ปริญญา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ปริญญาทางเทคโนโลยี

20 ที่มาของหลักสูตรการอาชีวศึกษา หลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี

21 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 หลักสูตรการอาชีวศึกษา แผนการศึกษา แห่งชาติ กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับ...... - ชื่อหลักสูตร - มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ - จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร - เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร - แนวทางการจัดการเรียนการสอน - การนำกรอบคุณวุฒิฯ สู่การปฏิบัติ จัดการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ 2554 (TQF:VEd) สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรา 12 สถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 13, 14, 15, 16 และ 17 มาตรฐานการศึกษา ของชาติ มาตรฐานการ อาชีวศึกษา

22 ร่าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่าง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผล หลักสูตรระดับปริญญาตรี -ร่าง- ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา

23 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถานศึกษาหรือ สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อ การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถานศึกษาหรือ สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อ การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา สาระ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

24 ระดับคุณวุฒิ แบ่งออกเป็น 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 4. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ สายปฏิบัติการ

25 หมายถึง กรอบที่แสดงรายละเอียดของข้อกำหนด หมายถึง กรอบที่แสดงรายละเอียดของข้อกำหนดในการจัดระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาโครงสร้างหลักสูตรและขอบข่ายหรือข้อกำหนดที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการตามลักษณะของหลักสูตรแต่ละระดับคุณวุฒิของการจัดการศึกษาด้าน อาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการ สอน เพื่อให้คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาของระดับ คุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

26 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ คุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

27 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนากรอบ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละ ระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันการอาชีวศึกษาได้ใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพ ของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ไปพัฒนากรอบ คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละ ระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันการอาชีวศึกษาได้ใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพ ของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้

28 ให้สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา และ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา และ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

29 แบบคุณวุฒิอาชีวศึกษา 1-6 แบบคุณวุฒิอาชีวศึกษา 1-6 คอศ. 1 แบบกำหนดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ คอศ. 1 แบบกำหนดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ คอศ. 2 แบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา คอศ. 2 แบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา คอศ. 3 แบบรายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณาหลักสูตร คอศ. 3 แบบรายงานข้อมูลเพื่อการพิจารณาหลักสูตร คอศ. 4 แบบเทียบหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษา คอศ. 4 แบบเทียบหลักสูตรเพื่อคุณภาพการศึกษา คอศ. 5 แบบพิจารณาหลักสูตร คอศ. 5 แบบพิจารณาหลักสูตร คอศ. 6 แบบรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร คอศ. 6 แบบรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารหลักสูตร

30 เครื่องมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม สื่อ ครุภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษามีมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของ ผู้จ้างงาน สังคม สามารถประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อได้ ชุดการสอน สอศ. สถานศึกษา สถาบัน มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ กรอบมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานอาชีพ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ครู คณาจารย์ บุคลากร ความร่วมมือ/ทวิภาคี การวิจัยและพัฒนา รับรองหลักสูตร รับรองคุณวุฒิ เผยแพร่ หลักสูตร คอศ. 1 คอศ. 5 คอศ. 2 กอศ. อนุมติ เห็นชอบ คอศ. 6 จัดทำฐานข้อมูล หลักสูตร ที่ได้มาตรฐาน กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับ...... สาขาวิชา....... จัดทำ/พัฒนาหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 Thai Qualification Framework for Vocational Education (TQF:VEd) คอศ. 3, 4 วัดและประเมินผล มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ทำให้มีคุณลักษณะและ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตร วางแผนปรับปรุง-พัฒนา สอศ. ติดตาม การดำเนินการ ตาม TQF: VEd

31 1. เป็นเครื่องมือในการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. มุ่งเน้นที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 3. เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ 4. มุ่งให้คุณวุฒิของทุกสถาบันเป็นที่ยอมรับและ สามารถเทียบเคียงกันได้ 5. เปิดโอกาสให้สถาบันสามารถจัดหลักสูตร และการ เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้สำเร็จ การศึกษาสามารถประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสำคัญของกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

32 เปรียบเทียบ องค์ประกอบ คอศ. 1 : มคอ. 1 กรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ สอศ. มาตรฐานคุณวุฒิ สกอ. 1. ชื่อหลักสูตร 2. ชื่อประกาศนียบัตร / ปริญญาและสาขาวิชา 3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร 4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 7. จำนวนหน่วยกิตและ โครงสร้างหลักสูตร 8. เนื้อหาสาระสำคัญของ หลักสูตร 1. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 3. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 7.โครงสร้างหลักสูตร 8.เนื้อหาสาระสำคัญของสาขา 9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การเรียนรู้ 10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 11. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบ โอนผลการเรียนรู้

33 เปรียบเทียบ องค์ประกอบ คอศ. 1 : มคอ. 1 กรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ สอศ. มาตรฐานคุณวุฒิ สกอ. 9. แนวทางการจัดการเรียน การสอน 10. การประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ 11. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 12. ทรัพยากรการเรียนการ สอนและการจัดการ 13. การประกันคุณภาพ หลักสูตร 14. การนำกรอบคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพสู่การ ปฏิบัติ 15. ภาคผนวก ( ถ้ามี ) 12. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน 13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและ การจัดการ 14. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน 16. การนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับ....... สาขา/สาขาวิชา........ สู่การปฏิบัติ 17. การเผยแพร่หลักสูตรฯ 18. รายชื่อหน่วยงานของคณะกรรมการ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา........ สาขา/สาขาวิชา....... 19. ภาคผนวก (ถ้ามี)

34 ตัวอย่าง ชื่อปริญญาทางเทคโนโลยี ตัวอย่าง ชื่อปริญญาทางเทคโนโลยี 1.ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) Bachelor of Technology Program (Continuing Program) Bachelor of Technology Program (Continuing Program) 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม เทคโนโลยีบัณฑิต (เวชนิทัศน์) ชื่อเต็ม เทคโนโลยีบัณฑิต (เวชนิทัศน์) Bachelor of Technology (Biomedical and Communications) Bachelor of Technology (Biomedical and Communications) ชื่อย่อ ทล.บ. (เวชนิทัศน์) ชื่อย่อ ทล.บ. (เวชนิทัศน์) B. Tech. (Biomedical and Communications) B. Tech. (Biomedical and Communications) ที่มา : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ที่มา : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตและหมวดวิชาจะต้องสอดคล้องกับ หน่วยกิตและหมวดวิชาจะต้องสอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ - ระดับ ปวช. ระหว่าง 100-120 หน่วยกิต - ระดับ ปวช. ระหว่าง 100-120 หน่วยกิต - ระดับ ปวส. ระหว่าง 80-100 หน่วยกิต - ระดับ ปวส. ระหว่าง 80-100 หน่วยกิต - ระดับ ป. ตรี ระหว่าง 72-87 หน่วยกิต - ระดับ ป. ตรี ระหว่าง 72-87 หน่วยกิต

36 กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( ต่อเนื่อง ) 1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์รวมไม่น้อยกว่า 18 นก. 2. หมวดวิชาชีพรวมไม่น้อยกว่า 48 นก. ( ไม่น้อยกว่า 42 นก. และโครงการพิเศษ 6 นก.) ( ไม่น้อยกว่า 42 นก. และโครงการพิเศษ 6 นก.) 3. หมวดวิชาเลือกเสรีรวมไม่น้อยกว่า 6 นก. หน่วยกิตรวม ระหว่าง 72-87 นก. หน่วยกิตรวม ระหว่าง 72-87 นก.

37 37 แนวคิดโครงสร้างหลักสูตร แนวคิดโครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ( ต่อเนื่อง ) สาขาวิชา........... 1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ รวมไม่น้อยกว่า 18 2. หมวดวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 48 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 2.2 วิชาชีพเฉพาะ / สาขาวิชา 2.2 วิชาชีพเฉพาะ / สาขาวิชา 2.3 วิชาชีพเลือก / สาขางาน 2.3 วิชาชีพเลือก / สาขางาน 2.4 โครงการพิเศษ ( 6 หน่วยกิต ) 2.4 โครงการพิเศษ ( 6 หน่วยกิต ) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 6 รวมไม่น้อยกว่า 72 รวมไม่น้อยกว่า 72

38 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องศึกษาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา ต้องศึกษา วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) ต้องศึกษาวิชาเฉพาะคือ วิชาแกน/วิชาเอก ไม่น้อย กว่า 30 หน่วยกิต (ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง พิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต แล้วจึงพิจารณาจาก ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) เกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.

39 การจัดเวลาการเรียนรู้มีข้อกำหนด ดังนี้ 1. ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1. ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 2. ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2. ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 3. ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3. ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา การจัดชั่วโมงเรียน การจัดชั่วโมงเรียน หน่วยกิต หน่วยกิต ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา X (X–X–X)

40 ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาให้คำนวณตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากสูตร ดังนี้ ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาให้คำนวณตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากสูตร ดังนี้ ชม.ศึกษานอกเวลา = ชม.เรียนทฤษฎีx2 + ชม.เรียนปฏิบัติ 2.5 2.5 3 (3-0) 3x2 = 6 3 (3-0-6) 3 (3-0) 3x2 = 6 3 (3-0-6) 3 (2-2) 2x2 = 4+(2/2.5 = 0.8)= 5 3 (2-2-5) 3 (2-2) 2x2 = 4+(2/2.5 = 0.8)= 5 3 (2-2-5) 3 (2-3) 2x2 = 4+(3/2.5 = 1.2)= 5 3 (2-3-5) 3 (2-3) 2x2 = 4+(3/2.5 = 1.2)= 5 3 (2-3-5) หมายเหตุ : หากผลการคำนวณที่ได้มีจุดทศนิยม ปฏิบัติดังนี้ • น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง • ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ทั้งนี้ ในการกำหนดในรายวิชาที่ไม่มีการศึกษานอกเวลา เช่น วิชาฝึกงานหรือโครงการเป็นต้นให้ใช้ตัวเลข 0 แทน ที่มา : เอกสารสำเนาการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มา : เอกสารสำเนาการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

41 xxxx-xxxx ชื่อวิชาภาษาไทย น (ท-ป-ศ) (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) วิชาบังคับก่อน :................... (ถ้ามี) คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับ/ปฏิบัติเกี่ยวกับ/ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ___________________________________________ _________________________________________________ ______________________________ รูปแบบรายวิชาตามหลักสูตร

42 ภาพรวมของหลักสูตรอาชีวศึกษา 1.เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีสมรรถนะตรงตาม มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด (8.1) 2. มีครุภัณฑ์และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ ที่หลักสูตรกำหนด (8.2) 3. อัตราส่วนเวลาเรียนทฤษฎี:ปฏิบัติ 40:60 (8.3) 4. ให้ความสำคัญกับการศึกษาระบบทวิภาคี (8.5) 5. เรียนเป็นชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน (8.4) และ จัดทำโครงการพิเศษ (8.6) รวมทั้งให้มีการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (8.7) 6. เป็นหลักสูตรปริญญาตรี “ต่อเนื่อง” จาก ปวส.

43 ทำไมต้องทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา ? •โลกของการแข่งขัน •นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นบัณฑิต ที่มีศักยภาพในการทำงาน •ลดช่องว่างระหว่างโลกของอาชีพกับโลก ของการศึกษา •เกิดความร่วมมือทางวิชาการ •การมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต •มีการปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา

44 สหกิจศึกษา Cooperative Education... คำว่า Cooperative เราแปลไว้ ว่า สหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกกระทำ ร่วมกัน... ผมก็เสนอให้ใช้ว่า สหกิจ... ส่วนคำว่า Education แปลว่า การศึกษา... ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน สหกิจศึกษา จึงหมายถึง... การศึกษาที่ทำร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ดี...

45 สหกิจศึกษาคืออะไร เป็นรูปแบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์จาก การปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมี ระบบ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์จาก การปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมี ระบบ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Cooperative Education

46 การศึกษาระบบทวิภาคีต่างกับสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ? •เป็นการนำรายวิชาไปเรียนรู้ในสองสถานที่ คือ สถาบัน- การศึกษาและสถานประกอบการ •เป็นการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา •รูปแบบจะเป็นพนักงานมาเรียนรู้ หรือนักศึกษาทำสัญญามี สถานภาพเหมือนพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สถานประกอบการ •นักศึกษาทำงานตรงกับสาขาวิชาชีพเลือกศึกษา •มีการประเมินจากครูฝึกและอาจารย์อย่างมีระบบ •มีการจัดทำโครงการพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สถาบัน หรือสถานประกอบการ

47 กรอบการปฏิบัติงาน ประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 จัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพเพื่อใช้เป็นกรอบ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ประชาพิจารณ์กับผู้ใช้หลักสูตร ในสถาบันต่าง ๆ และประกาศใช้ สถาบันนำกรอบคุณวุฒิฯ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

48 การพัฒนาหลักสูตรใน สถาบันการอาชีวศึกษา ศึกษากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ : คอศ.1 จัดทำแบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษา : คอศ. 2 เสนอกรรมการวิชาการของสถาบันตรวจสอบ เสนอสภาสถาบันเห็นชอบหลักสูตร เสนอ กอศ. อนุมัติหลักสูตร คณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ความ สอดคล้อง ของหลักสูตร หากไม่สอดคล้อง

49 เส้นทางเดินของหลักสูตร ตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยสภาสถาบัน จัดทำฐาน ข้อมูลกลาง เสนอ กอศ. อนุมัติหลักสูตร เสนอ สกอ. รับรองหลักสูตร ผ่านอนุกลั่นกรอง และอนุกรรมการด้าน มาตรฐานหลักสูตร สอศ. ดำเนินการ เสนอ กพ. รับรองคุณวุฒิ แจ้งผล การอนุมัติ/ รับรองหลักสูตร แก่สถาบัน เห็นชอบโดยสภาสถาบัน สถาบัน พัฒนาหลักสูตร

50 เป้าหมายหลักสูตรปริญญาตรี ปี 2555 ประเภทวิชา สาขาวิชา 1. อุตสาหกรรม 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3.บริหารธุรกิจ 1.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2.เทคโนโลยีเครื่องกล 3.เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 4.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5. เทคโนโลยียางฯ 6.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.การบัญชี 8.การตลาด 9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10. การจัดการ 11. การจัดการโลจิสติกส์คลังสินค้า

51 เป้าหมายหลักสูตรปริญญาตรี ปี 2555 ประเภทวิชา สาขาวิชา 4. อุตสาหกรรมท่องเทียว 5. ศิลปกรรม 6. คหกรรม 12. การท่องเที่ยว 13. การโรงแรม 14. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 15. ช่างทองหลวง 16. คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 17. ออกแบบอัญมณีฯ 18. เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 19. เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น 20. การจัดการคหกรรม

52 เป้าหมายหลักสูตรปริญญาตรี ปี 2555 ประเภทวิชา สาขาวิชา 7. เกษตรกรรม 8. ประมง 21. เทคโนโลยีการผลิตพืช 22. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 23. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 24. เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

53 กิจกรรมระยะเวลาสถานที่ ๑. รวบรวมความต้องการพัฒนา หลักสูตรและ วิพากย์ คอศ. ๑ – คอศ. ๖ ( ๒๔ สาขาวิชา ) ๑๗ – ๑๙ ม. ค. ๕๕ รร. เอเชีย แอร์ พอร์ท รังสิต ๒. จัดทำต้นแบบ คอศ. ๑ ๖ สาขาวิชา ๒๐ – ๒๒ ก. พ. ๕๕ รร. ตักสิลา มหาสารคาม ๓. วิพากย์ต้นแบบ ๖ สาขาวิชา ( ประธานกลุ่ม ) ๒๓ ก. พ.– ๗ มี. ค. สถานศึกษา ๔. บรรณาธิการกิจ ( ศึกษานิเทศก์ ) ๙ มี. ค. ๕๕หน่วย ศึกษานิเทศก์ ๕. จัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษา วิชาชีพ ( คอศ. ๑ ) ๑๘ สาขาวิชา + ตามที่สถาบันขอ กำหนดเพิ่ม ๑๒ – ๑๔มี. ค. ๕๕ รร. ในเขต กทม. และ ปริมณฑล ๖. วิพากย์ และบรรณาธิการกิจ คอศ. ๑ ๑๕ - ๑๖มี. ค. ๕๕ ๗. จัดทำแบบเสนอหลักสูตร ( คอศ. ๒ ) ๒๖ - ๓๐ มี. ค. ๕๕ รร. ในเขต กทม. และปริมณฑล ๘. วิพากย์ และบรรณาธิการกิจ ( คอศ. ๒ ) ๙ - ๑๑ เม. ย. ๕๕ รร. ในเขต กทม. และปริมณฑล แผนการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา

54


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Vocational Education (TQF:VEd)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google