งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

2 2 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม 1. Electrical Engineering Mathematics and/or Electrical Circuit Theory or Network Theory or Electric Circuit Analysis or Network Analysis and/or Network Synthesis 2. Electrical Machines or Electromechanical Conversion and/or Engineering Electromagnetics and/or Electric Drives 3. Electrical Power Systems and/or Electric Power Generation Transmission and Distribution and/or Electrical System Design 4. Electric Power Plant and Substation and/or Electric Power System Protection and/or Electric Power System Analysis  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา ( ไฟฟ้ากำลัง )

3 3 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา ( ไฟฟ้ากำลัง ) 5. High Voltage Engineering and/or Electrical Engineering Materials 6. Electrical Measurements and Instrumentation and/or Illumination Engineering 7. Engineering Electronics and/or Power Electronics or Industrial Electronics 8. Control Systems and/or Digital Control System and/or Microprocessors 9. Other Approved Electives

4 4 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม 1. Electrical Engineering Mathematics and/or Electrical Circuit Theory or Network Theory or Electric Circuit Analysis or Network Analysis and/or Network Synthesis 2. Engineering Electronics and/or Electronic Circuit Analysis and/or Electronic Circuit Design 3. Principle of Communication Systems and/or Engineering Electromagnetic and/or Electromagnetic Fields and Waves 4. Electronic Communication and/or Telephone Engineering and/or Microwave Engineering and/or Radio-Frequency Circuit Design  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา ( ไฟฟ้าสื่อสาร )

5 5 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา ( ไฟฟ้าสื่อสาร ) 5. Communication Networks and Transmission Lines and/or Satellite Communication and/or Data Communication and/or Optical Communication and/or Digital Communication 6. Antenna Engineering and/or Radio-Wave Propagation and/or Electrical Measurements and Instrumentation 7. Digital Signal Processing and/or Digital Circuits and Logic Design and/or Switching Theory 8. Control Systems and/or Digital Control System and/or Microprocessors 9. Other Approved Electives

6 6 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา วิชาลำดับที่ 1-4 วิชาลำดับที่ 1-9 ผลการพิจารณา ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต แ ละ ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต อบรมและทดสอบ ความพร้อม 12-17 หน่วยกิต แ ละ 27-38 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ เฉพาะ + อบรม + ทดสอบความ พร้อม 12-17 หน่วยกิต แ ละ 21-26 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ พื้นฐาน + เฉพาะ + อบรม + ทดสอบ ความพร้อม < 12 หน่วย กิต ห รือ < 21 หน่วย กิต ปฏิเสธ

7 7 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป

8 8 เกณฑ์การพิจารณารับรอง หลักสูตรฯ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 • หลักสูตร • คุณวุฒิอาจารย์ ผู้สอน • ห้องปฏิบัติการ

9 9 โครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 • หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ • หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะสาขา - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

10 10 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ 2. ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี 3. เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติ ด้วย ( ไม่นับ นก.)

11 11 หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง รวม 90 หน่วยกิต

12 12 ( หน่วยกิต ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 21 หมวดวิชาเฉพาะ 105 1 กลุ่มวิชาแกน 19 2 กลุ่มวิชาวิศวกรรม พื้นฐาน 1515 3 กลุ่มวิชาชีพ 7272 - วิชาบังคับ 51 + 9 - วิชาเลือก 12 หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า 2546

13 13 ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ • เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา • ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มวิชา • วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ ต่ำกว่า C หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ นับให้กลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น

14 14 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Electric Circuits 6. Engineering Electronic 7. Electromagneti c Fields 8. Control System อย่างน้อยต้องได้ C หรือ D ต้องได้ C อีกอย่าง น้อย 2 วิชา

15 15 หมวดวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะสาขา ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ • เรียนไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต • จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น • วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำ กว่า C

16 16 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Electrical Machines 3.Electrical System Design 4.Power Plant and Substation 5.Protection and Relay 6.Electric Power System Analysis 7.High Voltage Engineering 8.Power Electronics หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้ากำลัง )

17 17 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Microwave Engineering 3.Communication Network and Transmission Lines 4.Data Communication and Network 5.Optical Communication 6.Digital Communication 7.Antenna Engineering 8.Radio – Wave Propagation หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้าสื่อสาร )

18 18 END


ดาวน์โหลด ppt 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google