งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

2 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา (ไฟฟ้ากำลัง) 1. Electrical Engineering Mathematics and/or Electrical Circuit Theory or Network Theory or Electric Circuit Analysis or Network Analysis and/or Network Synthesis 2. Electrical Machines or Electromechanical Conversion and/or Engineering Electromagnetics and/or Electric Drives 3. Electrical Power Systems and/or Electric Power Generation Transmission and Distribution and/or Electrical System Design 4. Electric Power Plant and Substation and/or Electric Power System Protection and/or Electric Power System Analysis

3 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา (ไฟฟ้ากำลัง) 5. High Voltage Engineering and/or Electrical Engineering Materials 6. Electrical Measurements and Instrumentation and/or Illumination Engineering 7. Engineering Electronics and/or Power Electronics or Industrial Electronics 8. Control Systems and/or Digital Control System and/or Microprocessors 9. Other Approved Electives

4 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา (ไฟฟ้าสื่อสาร) 1. Electrical Engineering Mathematics and/or Electrical Circuit Theory or Network Theory or Electric Circuit Analysis or Network Analysis and/or Network Synthesis 2. Engineering Electronics and/or Electronic Circuit Analysis and/or Electronic Circuit Design 3. Principle of Communication Systems and/or Engineering Electromagnetic and/or Electromagnetic Fields and Waves 4. Electronic Communication and/or Telephone Engineering and/or Microwave Engineering and/or Radio-Frequency Circuit Design

5 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา (ไฟฟ้าสื่อสาร) 5. Communication Networks and Transmission Lines and/or Satellite Communication and/or Data Communication and/or Optical Communication and/or Digital Communication 6. Antenna Engineering and/or Radio-Wave Propagation and/or Electrical Measurements and Instrumentation 7. Digital Signal Processing and/or Digital Circuits and Logic Design and/or Switching Theory 8. Control Systems and/or Digital Control System and/or Microprocessors 9. Other Approved Electives

6 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา วิชาลำดับที่ 1-4 วิชาลำดับที่ 1-9 ผลการพิจารณา ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และ ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต อบรมและทดสอบความพร้อม 12-17 หน่วยกิต 27-38 หน่วยกิต ทดสอบความรู้เฉพาะ + อบรม + ทดสอบความพร้อม 21-26 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ พื้นฐาน+ เฉพาะ+ อบรม + ทดสอบความพร้อม < 12 หน่วยกิต หรือ < 21 หน่วยกิต ปฏิเสธ

7 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

8 เกณฑ์การพิจารณารับรองหลักสูตรฯ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2543 หลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการ

9 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

10 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติด้วย (ไม่นับ นก.)

11 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์
รวม 90 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง

12 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 2546
(หน่วยกิต) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 21 หมวดวิชาเฉพาะ 105 1 กลุ่มวิชาแกน 19 2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 15 3 กลุ่มวิชาชีพ 72 - วิชาบังคับ 51 + 9 - วิชาเลือก 12

13 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มวิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C นับให้กลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น

14 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Electric Circuits 6. Engineering Electronic 7. Electromagnetic Fields 8. Control System อย่างน้อยต้องได้ C หรือ D ต้องได้ C อีกอย่างน้อย 2 วิชา

15 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C

16 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
Electrical Instruments and Measurements Electrical Machines Electrical System Design Power Plant and Substation Protection and Relay Electric Power System Analysis High Voltage Engineering Power Electronics

17 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร)
Electrical Instruments and Measurements Microwave Engineering Communication Network and Transmission Lines Data Communication and Network Optical Communication Digital Communication Antenna Engineering Radio – Wave Propagation

18 END


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google