งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สาขาระบบ สมองกลผังตัว (Embedded System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สาขาระบบ สมองกลผังตัว (Embedded System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สาขาระบบ สมองกลผังตัว (Embedded System)

2 ความต้องการกำลังคนสาขา ระบบสมองกลฝังตัว - ยังไม่มีการผลิตกำลังระดับ ปวช. ปวส. - มีกำลังคนระดับปริญญาตรี ประมาณ 1,000 คน / ปี จำนวน 20,000 คน

3 ปีงบประมาณ 2547 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนา สมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม สมองกลฝังตัวไทย (TESA) ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ มหาวิทยาลัยบูรพา - ฝึกอบรมระบบสมองกลฝังตัว ให้ ครู - อาจารย์ และผู้ประกอบการ นิคม อุตสาหกรรมลำพูน จำนวน 3 รุ่น รวม 88 คน (19-30 มีนาคม 2547 ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลด์ จ. เชียงใหม่ โดย สสอ.)

4 - ขยายผลการฝึกอบรมระบบสมองกล ฝังตัว ให้ครู - อาจารย์กลุ่มภาคตะวันออก และภาคกลางบางส่วน ร่วมกับบุคลากร มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รุ่น รวม 50 คน (23-27 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โดย สสอ.)

5 สิ่งที่ได้รับจากการ ฝึกอบรม • ครู - อาจารย์ มีความรู้เข้าใจระบบสมอง กลฝังตัวในการควบคุมกระบวนการ ผลิต • ครู - อาจารย์มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสมองกลฝังตัว ( ระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรแล้ว ) • ส่งครู - อาจารย์ฝึกงานสถาน ประกอบการด้านสมองกล ฝังตัว จ. ระยอง

6 งานสถานประกอบการ ประสานอาชีวะ : พลัง ขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็น อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ - กลุ่มซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Transaction Software) - กลุ่มซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) - กลุ่มซอฟต์แวร์ดิจิตอลคอนเท็นท์ (Digital Content Software)

7 แถลงข่าวนำเสนอระบบสมองกลฝังตัว “ พลังอาชีวะสร้างชาติ ” ณ ช่อง 9 อ. ส. ม. ท. ร่วมกับ ผู้อำนวยการเขต อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park) สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวความก้าวหน้างานสถานประกอบการประสาน อาชีวะฯ ให้ความสนใจระบบสมองกลฝังตัว เป็นสาขาใหม่ที่แนะนำให้ เด็กสนใจ

9 การทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ

10 การจัดงานกลุ่มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ด้านระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 27-29 ตุลาคม 2548

11 สรุปสาระกลุ่มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ จากงานสถานประกอบการฯ • สนองนโยบายรัฐบาล สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่ • พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และโอกาส แข่งขันกับนานาชาติ • เข้าในการทำงานของซอฟต์แวร์และเขียน ซอฟต์แวร์ ทำงานร่วมกับ เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและ กระบวนการผลิตได้ • การนำเทคโนโลยีใหม่มาสร้างหลักสูตรเพื่อ พัฒนากำลังคน • มีการใช้ซอฟต์แวร์ทุกสาขาวิชาชีพใน กระบวนการเรียนการสอน • ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์

12 การสัมมนา วิชาการ 1. นางสุวิภา วรรณสาธพ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย พิธีกร 2. นายสมเกียตริ อึงอารี สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ด้าน Enterprise 3. นายราเมศร์ ศิลปะพรม สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย ด้าน Enterprise 4. นายสันติ เลาหบูรณะกิจ สมาคม Bangkok ACM Siggraph ด้าน Animation 5. ผศ. ดร. อภิเนตร อูนากูล สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ด้าน Embedded. “ สถานประกอบการ ประสานอาชีวะ พลังขับเคลื่อนกำลังคนด้านซอฟต์แวร์ของ ประเทศ ”

13 ภาคอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์มอง อาชีวศึกษา • จุดเด่น อาชีวศึกษามีกำลังคนที่มี ทักษะฝีมือดี มีความอดทนและจำนวนมาก • จุดด้อย - • จุดด้อย - ยังไม่มีสาขาวิชาที่ผลิต กำลังคน ตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ ( ระดับ ปวช., ปวส.) - การขาดความร่วมมือกับ สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

14 สิ่งที่สถานประกอบการกลุ่ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความร่วมมือ • การพัฒนาบุคลากร • การทำคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) • การสร้างและพัฒนาหลักสูตร • การฝึกงานในสถานประกอบการ • การสนับสนุนงานเพื่อสร้างรายได้ ระหว่างเรียน

15 หลังงานสถานประกอบประสาน อาชีวะฯ Hall 9 เมืองทองธานี • ประชุมสรุปผลการร่วมงาน กับอาชีวศึกษา • ช่วยจัดทำรายละเอียดการ ทำงาน • ประสานงานสถาน ประกอบการต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ด้าน สมองกลฝังตัว

16 ทำ Mind map ด้านระบบ สมองกลฝังตัว

17 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน •1-7 พฤศจิกายน 2548 แจ้งสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม •8 พฤศจิกายน 2548 ประชุมสถานประกอบการ เก็บข้อมูล คุณสมบัติกำลังคน ที่ต้องการ •9-13 พฤศจิกายน 2548 สรุปผลคุณสมบัติ กำลังคนที่สถานประกอบการ ต้องการ •14 พฤศจิกายน 2548 จัดทำร่างคุณวุฒิ วิชาชีพ (VQ.) / หลักสูตร •18 พฤศจิกายน 2548 ประชุมพิจารณา หลักสูตรร่วมกับคณะครู - อาจารย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

18 ข้อมูล เพิ่มเติม

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สาขาระบบ สมองกลผังตัว (Embedded System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google