งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

2 2 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา 4. Fluid Mechanis and/or Aerodynamics and/or Refrigeration and/or Air Conditioning and/or Freezing Preservation 2. Power Plant Engineering and/or Power for Agricultural Systems and/or Thermal System Design and/or Agricultural Systems Engineering and/or Heat Transfer and/or Aircraft Power Plants and/or Heat and Mass Transfer 1. Internal Combustion Engines and/or Thermodynamics and/or Combustion and/or Aerothermodynamics 3. Mechanical Design and/or Aircraft Design and/or Fracture Mechanics and/or Mechanics of Solids and/or Aircraft Structures and/or Agricultural Machinery Design and/or Design of Machine Elements

3 3 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม 9. Other Approved Electives  เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวด วิชา 6. Automotive Engineering and/or Agricultural Tractors Engineering and/or Gas Turbines and/or Turbo Machinery and/or Fluid Machinery and/or Fans, Pumps and Compressors and/or Aircraft Propulsion 8. Mechanical Vibration and/or Automatic Control and/or Hydraulic and/or Pneumatic Control and/or Automatic & Flight Control Systems and/or Measurement and Instrumentation and/or Vibration and Noise Control 5. Mechanics of Machinery and/or Engineering Dynamics and/or Mechanics of Flight and/or Theory of Machines and/or Theory of Agricultural Machines 7. Physical Metallurgy and/or Engineering Materials and/or Material Science

4 4 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม หรื อ แ ละ ปฏิเสธ < 21 หน่วย กิต < 12 หน่วย กิต ทดสอบความรู้ พื้นฐาน + เฉพาะ + อบรม + ทดสอบ ความพร้อม 21-26 หน่วย กิต 12-17 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ เฉพาะ + อบรม + ทดสอบความ พร้อม 27-38 หน่วย กิต 12-17 หน่วยกิต อบรมและทดสอบ ความพร้อม ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต ผลการพิจารณาวิชาลำดับที่ 1-9 วิชาลำดับที่ 1-4  เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา

5 5 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

6 6 เกณฑ์การพิจารณารับรอง หลักสูตรฯ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 • หลักสูตร • คุณวุฒิอาจารย์ ผู้สอน • ห้องปฏิบัติการ

7 7 โครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 • หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ • หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขา - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

8 8 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้ การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ 2. ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี 3. เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียน ภาคปฏิบัติด้วย ( ไม่นับ นก.)

9 9 หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง รวม 90 หน่วย กิต

10 10 - วิชาเลือก  - วิชาบังคับ  3 กลุ่มวิชาชีพ  2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  1 กลุ่มวิชาแกน   หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หน่วยกิต (ME/MtE) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล / เม คาทรอนิกส์ 2546

11 11 ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ • เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา • ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มวิชา • วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ ต่ำกว่า C หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ นับให้กลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น

12 12 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming ต้องได้ D หรือ C ขึ้น ไป ต้องได้ C อย่างน้อย 2 วิชา ต้องได้ C ไม่น้อยกว่า 6 วิชา 5. Thermodynamics 6. Fluid Mechanics 7. Mechanics of Materials 8. Manufacturing Process

13 13 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขา ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ • เรียนไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต • จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น • วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C

14 14 1. Mechanics of Machinery / Dynamics of Machines / Ship Dynamics / Dynamics of Vehicles / Mechanics of Flight / Theory of Machines / Theory of Agricultural Machines 2. Machine Design/ Mechanical Design/ Ship Design/ Aircraft Design/ Agricultural Machinery Design 3. Automatic Control/ Digital Control/ Automotive Control/ Fluid Power Control 4. Mechanical Vibration/ Vibration Control 5. Internal Combustion Engines/ Combustion 6. Air Conditioning/ Refrigeration/ Freezing and Cold Storage 7. Heat Transfer/ Heat and Mass Transfer/ Thermal System Design 8. Power Plant Engineering/ Ship Propulsion and Engines/ Aircraft Power Plant / Power for Agricultural Systems หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

15 15 เกณฑ์เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตตั้งแต่ 1 มค. 2552 เป็นต้นไป ต้องผ่านการสอบวิชาพื้นฐาน  และวิชาเฉพาะที่สภาวิศวกรกำหนด

16 16 ทำตารางเทียบรายวิชา รายวิชาคณิต - วิทย์ รายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน รายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ ทำรายการเครื่องมือของ ห้องปฏิบัติการ เรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google