งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕

2  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ และ แผนก้าวหน้า

3  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย กว่า 131 หน่วยกิต

4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

5  การฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ  การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ เขียนอย่าง มีประสิทธิผล  ภาษาอังกฤษในบริบททาง อาชีพ

6 ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา ต่อไปนี้

7  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวน วิชาต่อไปนี้ ( ดอยสุเทพศึกษา )

8 คณิตศาสตร์บูรณา การ โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า วิชาแกน วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 52 ไม่น้อยกว่า 67 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 ( ถ้ามี ) ไม่มี

10 ชีววิทยา เคมี ปฏิบัติการเคมี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แคลคูลัส แคลคูลัส ปฏิบัติการฟิสิกส์ ฟิสิกส์ สถิติเบื้องต้น

11 และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ ชีววิทยา 2 หรือ เคมี ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ ฟิสิกส์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อย กว่า 58 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อย กว่า 28 หน่วยกิต

13 แคลคูลัส แนวคิดหลักมูลของ คณิตศาสตร์ พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสขั้นสูง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สัมมนาทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรเชิงซ้อน การค้นคว้าอิสระ

14 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า ( วิชาละ 3 หน่วยกิต )( วิชาละ 4 หน่วยกิต )

15 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถ นับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : , และ

16 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในภาควิชา คณิตศาสตร์ ยกเว้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 6 หน่วย กิต จากกระบวนวิชา โทโพโลยี พีชคณิต การวิเคราะห์เชิงจริง ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ การวิเคราะห์ประยุกต์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

17 วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาโท สาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา - ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือก ในระดับ เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต *** นักศึกษาแผนก้าวหน้า ไม่มีวิชาโท ***

18 -- เรียนกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกน ครบถ้วนตามแผนการศึกษาของแผน ปกติในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 -- เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.25

19  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา  ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่กำหนด เป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 ( สำหรับหลักสูตรแผนปกติ )  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 ( สำหรับหลักสูตรแผนก้าวหน้า )


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google