งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕

2  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ และ แผนก้าวหน้า

3  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย กว่า 131 หน่วยกิต

4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

5  001101 การฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ  001102 การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ  001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ เขียนอย่าง มีประสิทธิผล  001202 ภาษาอังกฤษในบริบททาง อาชีพ

6 ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ 011269 012173 013110 050100 050103 057136 154104 176100 702101 703103 751100 851100

7  201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวน วิชาต่อไปนี้ 057121057122057123 057125057126057127 057128057129057130 201192 ( ดอยสุเทพศึกษา )

8 201110 คณิตศาสตร์บูรณา การ 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า วิชาแกน 28 28 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 52 ไม่น้อยกว่า 67 วิชาเอกบังคับ 31 38 วิชาเอกเลือก 21 29 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 ( ถ้ามี ) ไม่มี

10 202111 ชีววิทยา 1 203111 เคมี 1 203115 ปฏิบัติการเคมี 1 204101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 206111 แคลคูลัส 1 206112 แคลคูลัส 2 207117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 207187 ฟิสิกส์ 1 208263 สถิติเบื้องต้น

11 และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ 202112 ชีววิทยา 2 หรือ 203113 เคมี 2 203117 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ 207188 ฟิสิกส์ 2 207118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อย กว่า 58 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อย กว่า 28 หน่วยกิต

13 206211 แคลคูลัส 3 206217 แนวคิดหลักมูลของ คณิตศาสตร์ 206325 พีชคณิตเชิงเส้น 206331 แคลคูลัสขั้นสูง 206341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 206390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 206437 ตัวแปรเชิงซ้อน 206499 การค้นคว้าอิสระ

14 แผนปกติ แผน ก้าวหน้า ( วิชาละ 3 หน่วยกิต )( วิชาละ 4 หน่วยกิต ) 206321 206422 206336 206433 206355 206458 206413

15 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : 207306, 207308 และ 207401 - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : 204452, 204481 และ 204482 - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถ นับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : 208321, 208322 และ 208380

16 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในภาควิชา คณิตศาสตร์ ยกเว้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 6 หน่วย กิต จากกระบวนวิชา 206713 โทโพโลยี 206720 พีชคณิต 206731 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 206743 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ 219731 การวิเคราะห์ประยุกต์ 219753 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

17 วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาโท สาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา - ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือก ในระดับ 300-400 เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต *** นักศึกษาแผนก้าวหน้า ไม่มีวิชาโท ***

18 -- เรียนกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกน ครบถ้วนตามแผนการศึกษาของแผน ปกติในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 -- เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.25

19  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา  ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่กำหนด เป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 ( สำหรับหลักสูตรแผนปกติ )  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 ( สำหรับหลักสูตรแผนก้าวหน้า )


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักศึกษารหัส ๕๕๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรมีสองแผนคือ แผนปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google