งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการ วินิจฉัยโรค  การวินิจฉัยโรคตามอาการที่ผู้ป่วยและการซัก ประวัติเพิ่มเติม เพื่อระบุโรคการให้ยารักษา  การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนอกเหนือจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการ วินิจฉัยโรค  การวินิจฉัยโรคตามอาการที่ผู้ป่วยและการซัก ประวัติเพิ่มเติม เพื่อระบุโรคการให้ยารักษา  การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนอกเหนือจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  การตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการ วินิจฉัยโรค  การวินิจฉัยโรคตามอาการที่ผู้ป่วยและการซัก ประวัติเพิ่มเติม เพื่อระบุโรคการให้ยารักษา  การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนอกเหนือจา การใช้ยา  การชะล้างบาดแผลการให้คำแนะในการดูแล รักษาบาดแผลและการนัดมาล้างแผลเป็น ประจำป้องกันการติดเชื้อ  การฉีดยาตำแหน่งต่างๆและการฉีดวัคซีนเด็ก  การตรวจการตั้งครรภ์และการให้คำแนะนำ ในการวางแผนครอบครัว ห้องตรวจโรค

4  ซักประวัติประวัติ  กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยลงแฟ้มข้อมูล ของผู้ป่วย  ตรวจเลือดเพื่อหาผลกรุ๊ปเลือด ห้องจ่ายยา จุดคัดกรองและซักประวัติ  การจ่ายตามใบสั่ง  การให้คำแนะนำการใช้ยา

5 ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  การให้สุขศึกษาแก่คนในชุมชน  การออกติดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  การศึกษา case ผู้ป่วยเฉพาะโรค  การออกสอบสวนโรค ( โรค มือ เท้า ปาก )  การออกควบคุมโรค ( โรคไข้เลือดออก )  การตรวจเช็คการให้คำแนะการให้สุขภาพเด็กดีใน ชุมชนร่วมกับ อสม.  การนึ่งอุปกรณ์ให้ sterile และการห่อ set

6 ประมวลผลภาพการ ปฏิบัติงาน

7  ขาดความมั่นใจ  ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  ขาดเทคนิคและวิธีการสื่อสารกับผู้มารับบริการ  ขาดการเตรียมตัวในการทบทวนความรู้ในรายวิชา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง  ความสามัคคีในกลุ่ม  มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8  ก่อนฝึกประสบการณ์ควรมีการทดสอบความรู้ นักศึกษาอย่างจริงจัง  ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละครั้งควรมี การทบทวนบทเรียนก่อน  ควรมีการศึกษาสถานที่ออกฝึกประสบการณ์ เช่น การสำรวจเส้นทางในการเดิน รถสายไหน ผ่าน เป็นต้น ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt  การตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบการ วินิจฉัยโรค  การวินิจฉัยโรคตามอาการที่ผู้ป่วยและการซัก ประวัติเพิ่มเติม เพื่อระบุโรคการให้ยารักษา  การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนนอกเหนือจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google