งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Administration Error ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ความมุ่งหมายของกระบวนการ คุณภาพ การมุ่งป้องกันและการจัดการกับความสูญเสีย (RM= risk management) การมุ่งยกระดับการปฏิบัติและผลลัพธ์ให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Administration Error ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ความมุ่งหมายของกระบวนการ คุณภาพ การมุ่งป้องกันและการจัดการกับความสูญเสีย (RM= risk management) การมุ่งยกระดับการปฏิบัติและผลลัพธ์ให้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Administration Error ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา

3 ความมุ่งหมายของกระบวนการ คุณภาพ การมุ่งป้องกันและการจัดการกับความสูญเสีย (RM= risk management) การมุ่งยกระดับการปฏิบัติและผลลัพธ์ให้ได้ ตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน (QA=quality assurance) การมุ่งเน้นพัฒนาต่อเนื่อง (CQI = continuous quality improvement)

4 ความผิดพลาดในการปฏิบัติ ความบกพร่องของผู้ปฏิบัติ (active failure) ความบกพร่องของระบบ (latent failure) เช่น ระบบงานซับซ้อน

5 ระบบการใช้ยา การ คัดเลือก และ จัดหายา การสั่งใช้ ยา การเตรียม ยาและ การจ่ายยา การให้ ยา การ ติดตาม การใช้ยา สร้างบัญชี ยา ประเมิน ความ จำเป็นของ การใช้ยา จัดซื้อ เก็บ รักษา ทบทวน และยืนยัน คำสั่ง เตรียมยา กระจายยา ถึงจุดที่ ผู้ป่วยอยู่ ประเมิน การ ตอบสนอง ต่อยาของ ผู้ป่วย รายงาน อาการและ ความ คลาดเคลื่ อน ตรวจสอบ คำสั่ง ประเมิน ผู้ป่วย ให้ ยา ผู้บริหาร หรือ PTC แพทย์พยาบาลเภสัชกรพยาบาล ผู้ป่วย / ญาติ

6 ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา หมายถึง การให้ยาที่แตกต่างไปจากคำสั่งใช้ยา ความคลาดเคลื่อนที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับยา ที่ผิดไปจากความตั้งใจในการสั่งใช้ยา

7 ประเภทของความคลาดเคลื่อนใน การให้ยา ขั้นตอนการตัดสินใจทางคลินิกก่อนให้ยาและ การเตรียมยา ขั้นตอนการให้ยา ขั้นตอนหลังการให้ยา

8 ประเภทของความคลาดเคลื่อนใน การให้ยา ขั้นตอนการตัดสินใจทางคลินิกก่อนให้ยาและ การเตรียมยา ขั้นตอนการให้ยา ขั้นตอนหลังการให้ยา การให้ยาแก่ผู้ป่วยที่ ทราบว่าแพ้ยา การให้ยาที่มีหลักฐาน ชัดว่าจะเกิดปฏิกิริยา ระหว่างกันของยา การเตรียมยา เช่น ผสมยาผิดความ เข้มข้น ใช้ยา เสื่อมสภาพเนื่องจาก ไม่ป้องกันแสงสำหรับ ยาที่มีความไวต่อแสง ตวงหรือชั่งยาใน ปริมาณที่ผิด การขาดการ ติดตามผลหรือ อาการผิดปกติ

9 ขั้นตอนการให้ยา การให้ยาไม่ครบ (omission error) การให้ยาผิดชนิด (wrong drug error) การให้ยาซึ่งผู้สั่งใช้ยาไม่ได้สั่ง (unauthorized drug) การให้ยาผู้ป่วยผิดคน (wrong patients) การให้ยาผิดขนาด (wrong dose error) การให้ยาผิดทาง (wrong route error) การให้ยาผิดเวลา (wrong time error) การให้ยามากกว่าจำนวนครั้งที่สั่ง (extra-dose error) การให้ยาในอัตราเร็วที่ผิด (wrong rate of administration error) การให้ยาผิดเทคนิค (wrong technique error) การให้ยาผิดรูปแบบยา (wrong dosage-form error)

10 สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการให้ยา คลาดเคลื่อน ปัจจัยทั่วไป การตัดสินใจทางคลินิกก่อนการให้ยาและการ เตรียมยาสำหรับผู้ป่วย การให้ยา

11 ปัจจัยทั่วไป ไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการให้ยาของ โรงพยาบาล การมีภาระงานมากเกินกำลัง การขาดการสื่อสารระหว่างผู้สั่งยา ผู้จ่ายยา ผู้ให้ยาและผู้ป่วย การขาดระบบการตรวจสอบซ้ำเมื่อมีการ เตรียมยา การสั่งยาด้วยลายมือที่อ่านยาก การขาดการจัดระบบยาที่ดี เช่น แพทย์เยี่ยม ผู้ป่วยช้า ใบสั่งยาไปห้องยาช้า จ่ายยาไม่ ทันเวลา ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย

12 การขาดความรู้เกี่ยวกับยา ชื่อยา ขนาดที่ใช้ การใช้ กับโรคต่างๆ การขาดข้อมูลจำเพาะของผู้ป่วย เช่น การแพ้ยา การคำนวณขนาดยาเพื่อเตรียมยาแต่ละมื้อผิด การเตรียมยาไม่ถูกต้อง หยิบยาผิดขนานจากยาที่เก็บในหอผู้ป่วย ยาฉีดที่ต้องละลายด้วยตัวละลายที่ไม่เหมาะสม ยาที่ให้ทางสายยางโดยการบดบางตัวอาจเป็นอันตราย กับผู้ป่วยได้ การเตรียมยาเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ผู้สั่งยาต้องการ เช่น 1/3 เม็ด เทคนิคการเตรียมยาฉีดไม่ถูกต้อง การเตรียมยาฉีดหรือยากินไม่มีฉลากระบุ การตัดสินใจทางคลินิกก่อน การให้ยาและการเตรียมยา สำหรับผู้ป่วย

13 การให้ยา ระบบการให้ยาของรพ. ไม่มีการกำหนดผู้ให้ ยากับผู้ป่วยแต่ละคน ความบกพร่องในการระบุตัวผู้ป่วยก่อนให้ยา การให้ยาด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่ คุ้นเคย บัตรให้ยา (medication card) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง การปล่อยให้ผู้ป่วยรับประทานยาเองโดยไม่ เฝ้าดู การไม่มียาที่ต้องการในหอผู้ป่วย การเก็บรักษายาบนหอผู้ป่วยไม่เหมาะสม การเปลี่ยนยาบ่อยหรือยาในโรงพยาบาลมี หลายขนาน

14 ระบบการใช้ยา การ คัดเลือก และ จัดหายา การสั่งใช้ ยา การกตรี ยมยาและ การจ่ายยา การให้ ยา การ ติดตาม การใช้ยา สร้างบัญชี ยา ประเมิน ความ จำเป็นของ การใช้ยา จัดซื้อ เก็บ รักษา ทบทวน และยืนยัน คำสั่ง เตรียมยา กระจายยา ถึงจุดที่ ผู้ป่วยอยู่ ประเมิน การ ตอบสนอง ต่อยาของ ผู้ป่วย รายงาน อาการและ ความ คลาดเคลื่ อน ตรวจสอบ คำสั่ง ประเมิน ผู้ป่วย ให้ ยา ผู้บริหาร หรือ PTC แพทย์พยาบาลเภสัชกรพยาบาล ผู้ป่วย / ญาติ

15 การใช้ประโยชน์ ประกอบการการศึกษาแบบประเมินตนเอง สถิติการใช้ยาต่างๆในแบบประเมินตนเอง การแนะนำโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt Administration Error ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ความมุ่งหมายของกระบวนการ คุณภาพ การมุ่งป้องกันและการจัดการกับความสูญเสีย (RM= risk management) การมุ่งยกระดับการปฏิบัติและผลลัพธ์ให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google