งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยดงขุมข้าว ตำบล พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวพัชราวลี สายบัว นางสาวนิตยา บุญศรี นางสาวพาฝัน ชายคำ นางสาวกรวิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยดงขุมข้าว ตำบล พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวพัชราวลี สายบัว นางสาวนิตยา บุญศรี นางสาวพาฝัน ชายคำ นางสาวกรวิกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยดงขุมข้าว ตำบล พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวพัชราวลี สายบัว นางสาวนิตยา บุญศรี นางสาวพาฝัน ชายคำ นางสาวกรวิกา เพียภักดิ์

2 วิสัยทัศน์ เป็นสถานีอนามัยที่มีความเป็นเลิศด้านบริการ วิชาการและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้โดยการมีส่วนร่วมจากหน่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน พันธ์กิจ 1.พัฒนาสถานบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการเทคโนโลยีให้ทันสมัย 3.พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์ 4.พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีการบูรณาการและเป็นองค์รวมเน้นการสร้างสุขภาพเชิงรุก 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ 6.พัฒนาระบบงานให้มีการประสานและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยดงขุมข้าว
1.นางสมพร อาจหาญ หัวหน้าสถานีอนามัย 2.นางมาลา นรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3.นางสาววรรณิษา ถาดทองดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4.นางลัดดาวัลย์ คึมยะราช ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5.นางสาวเนาวรัตน์ ปรีประเสริฐ คนงาน 6.นายรังสรรค์ จันไตรรัตน์ พนักงานขับรถ

4 งานที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ
การรักษาพยาบาล *การซักประวัติ - ชื่อ /นามสกุล -อายุ -เพศ -ประวัติการรักษา -อาการเบื้องต้น *ตรวจร่างกาย *วินิจฉัยโรค

5 เภสัชวิทยา สุขศึกษา -จ่ายยาตามอาการ -คุณสมบัติของยา/การแพ้ยา
-กลไกลการออกฤทธิ์ -ให้คำแนะนำการใช้ยาและผลข้างเคียง สุขศึกษา -ให้สุขศึกษาโดยมีแผนการให้วัคซีน -ให้สุขศึกษาในการปฏิบัติในเรื่องของการเช็ดตัวลดไข้ -ให้สุขศึกษาการดูแลทารกหลังคลอด

6 อนามัยครอบครัว ระบาดวิทยา -การตรวจครรภ์
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -การตรวจครรภ์ -ให้ความรู้การใช้ยาคุมกำเนิด -การวางแผนครอบครัว 1.โครงการอบรมแกนนำ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว 2.โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ระบาดวิทยา - ศึกษาการระบาดของโรคไข้เลือดออก - ศึกษาการระบาดของโรคมือเท้าปาก

7 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

8 จุดด้อย จุดเด่น 1. มีความกระตือรือร้นในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีสัมพันธภาพไมตรีที่ดีกับ คนชุมชน 1.ทักษะทางด้านวิชาการไม่แน่นเท่าที่ควร 2.ขาดความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน 3.ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ไม่แน่น ข้อเสนอแนะ - ควรจะมีหนังสือเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค ควรจะเน้นการฉีดวัคซีนและการให้วัคซีนในเด็ก การออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละสถานีอนามัยควรมีนักศึกษาชายไปด้วย

9 ขอขอบคุณคณะอาจารย์ ผู้ควบคุมการออกฝึกประสบการณ์ และพี่ๆสถานีอนามัยดงขุมข้าวทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยดงขุมข้าว ตำบล พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวพัชราวลี สายบัว นางสาวนิตยา บุญศรี นางสาวพาฝัน ชายคำ นางสาวกรวิกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google