งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธ์กิจ 1. พัฒนาสถานบริการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาคุณภาพด้าน วิชาการเทคโนโลยีให้ ทันสมัย 3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ มุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธ์กิจ 1. พัฒนาสถานบริการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาคุณภาพด้าน วิชาการเทคโนโลยีให้ ทันสมัย 3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ มุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พันธ์กิจ 1. พัฒนาสถานบริการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาคุณภาพด้าน วิชาการเทคโนโลยีให้ ทันสมัย 3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ มุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. พัฒนาระบบปฏิบัติงาน ให้มีการบูรณาการและเป็น องค์รวมเน้นการสร้าง สุขภาพเชิงรุก 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนสามารถดูแล สุขภาพได้ 6. พัฒนาระบบงานให้มีการ ประสานและมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน

3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานี อนามัยดงขุมข้าว 1. นางสมพร อาจหาญ หัวหน้า สถานีอนามัย 2. นางมาลา นรสาร นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาววรรณิษา ถาดทองดี เจ้า พนักงานสาธารณสุขชุมชน 4. นางลัดดาวัลย์ คึมยะราช ผู้ช่วย เหลือคนไข้ 5. นางสาวเนาวรัตน์ ปรีประเสริฐ คนงาน 6. นายรังสรรค์ จันไตรรัตน์ พนักงานขับรถ

4 งานที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ การ รักษาพยาบ าล * การซัก ประวัติ - ชื่อ / นามสกุล - อายุ - เพศ - ประวัติการ รักษา - อาการ เบื้องต้น * ตรวจ ร่างกาย * วินิจฉัยโรค

5 เภสัช วิทยา - จ่ายยาตาม อาการ - คุณสมบัติของ ยา / การแพ้ยา - กลไกลการ ออกฤทธิ์ - ให้คำแนะนำ การใช้ยาและ ผลข้างเคียง สุข ศึกษา - ให้สุขศึกษาโดยมีแผนการให้วัคซีน - ให้สุขศึกษาในการปฏิบัติในเรื่องของการ เช็ดตัวลดไข้ - ให้สุขศึกษาการดูแลทารกหลังคลอด

6 อนามัย ครอบครัว - การตรวจครรภ์ - ให้ความรู้การใช้ ยาคุมกำเนิด - การวางแผน ครอบครั ว ระบาด วิทยา - ศึกษาการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก - ศึกษาการ ระบาดของโรค มือเท้าปาก 1. โครงการอบรมแกน นำ 3 วัยสานสายใยรัก แห่งครอบครัว 2. โครงการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยงน้ำตาลใน เลือดผิดปกติ

7

8 ข้อเสนอ แนะ 1. มีความ กระตือรือร้นใน การ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย 2. มีสัมพันธภาพ ไมตรีที่ดีกับ คนชุมชน 1. ทักษะทางด้าน วิชาการไม่แน่น เท่าที่ควร 2. ขาดความมั่นใจใน การฝึกปฏิบัติงาน 3. ศัพท์เทคนิคทาง การแพทย์ไม่แน่น - ควรจะมีหนังสือเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและ การวินิจฉัยโรค - ควรจะเน้นการฉีดวัคซีนและการให้วัคซีนใน เด็ก - การออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละสถานี อนามัยควรมีนักศึกษาชายไปด้วย

9 ขอขอบคุณคณะอาจารย์ ผู้ควบคุมการออกฝึก ประสบการณ์ และพี่ๆสถานีอนามัยดงขุมข้าว ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt พันธ์กิจ 1. พัฒนาสถานบริการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาคุณภาพด้าน วิชาการเทคโนโลยีให้ ทันสมัย 3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ มุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google