งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกทักษะ ประกอบวิชาเรียน สถานีอนามัยฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกทักษะ ประกอบวิชาเรียน สถานีอนามัยฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกทักษะ ประกอบวิชาเรียน สถานีอนามัยฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2552

2 หัวหน้าสถานีอนามัยฮางโฮง นาง ประมวล โสหนองบัว ผู้ควบคุมดูแล นางตรง ศรณ์ คำทะเนตร วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ชุมชนที่มีคุณภาพอันดับ 1 ของจังหวัดสกลนคร ปี 2551 พันธกิจ สร้างคุณภาพองค์รวมแบบบูรณา การกับเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับระบบ บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพภายใต้การบริการจัด การบูรณาการที่มีระบบสารสนเทศและสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ และการเป็นศูนย์กลางองค์การเรียนรู้ สู่ชุมชน

3 งานด้านการ รักษา งานที่ได้ฝึกปฏิบัติ ซักประวัติเบื้องต้น เช่น ชั่ง น้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบเอว การวัดความดัน โลหิต การวัดไข้ ตรวจร่างกาย การจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การชำระล้างบาดแผล การตัดไหม การเจาะหาน้ำตาลในเลือด

4 งานด้านการ ส่งเสริมป้องกัน การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การให้สุขศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ผู้ที่ เข้าอบรมสายใยรักแห่งครอบครัว การให้ความรู้เรื่องโรคระบาดแก่ผู้ที่เข้าอบรม อสม. น้อยที่สถานีอนามัยหนองสนม การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก และการฉีดยา คุมกำเนิด

5 งานด้านการ ฟื้นฟู การออกเยี่ยมบ้านมารดา หลังคลอด ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยจิตเวช

6 งานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม การร่วมเป็นวิทยากรและทำกิจกรรม นันทนาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร พิทักษ์ชุมชน อสม. น้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย บ้านหนองสนม การทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ การบรรจุน้ำยาอเนกประสงค์

7 จุดอ่อ น ไม่ค่อยกล้าซักถามเมื่อมีข้อ สงสัย คำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไม่ แน่นพอ ยาบางตัวยังอ่านชื่อยาจาก ใบสั่งยาไม่ออก การล้างบาดแผล จุดเ ด่น มาฝึกงานตรงต่อเวลา มีความกล้าและมั่นใจในการ ทำงาน กล้าแสดงออกในที่ชุมชน ไปมาลาไหว้

8 ข้อเสนอ แนะ ควรที่จะเน้นการสอนปฏิบัติในเรื่องการ ฉีดยา การล้างแผล การเย็บแผล ควรให้มีการฝึกออกชุมชน ในเรื่องโรคต่างๆ การวินิจฉัยโรค การ ตรวจร่างกาย ควรเพิ่มเนื้อหาและเวลาเรียน


ดาวน์โหลด ppt การฝึกทักษะ ประกอบวิชาเรียน สถานีอนามัยฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google