งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบล ดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ แดง ประเสริฐ 2. นางสาวอรสุดา ศรีพรม 3. นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 4. นางสาวลัดดาวัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบล ดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ แดง ประเสริฐ 2. นางสาวอรสุดา ศรีพรม 3. นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 4. นางสาวลัดดาวัลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบล ดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ แดง ประเสริฐ 2. นางสาวอรสุดา ศรีพรม 3. นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 4. นางสาวลัดดาวัลย์ ฮดบุญ เรือง นักศึกษาฝึกทักษะประกอบวิชา เรียน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 รายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1  ค้นแฟ้มประวัติการเจ็บป่วย  ซักประวัติ หาสัญญาณชีพ  ตรวจร่างกายเบื้องต้น  ล้างแผล เย็บแผล  ฉีดยา  ปฐมพยาบาลอื่นๆ

3 รายวิชาเภสัชวิทยา  จ่ายยาตามอาการ กลไกการออกฤทธิ์ ของยา สรรพคุณยา การแพ้ยา  ให้คำแนะนำในการใช้ ยา ข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ ผลข้างเคียงจาก การใช้ยา

4 รายวิชาอนามัยครอบครัว  ตรวจครรภ์  ให้คำแนะนำสุขภาพเด็กดี  การคุมกำเนิด และการให้คำแนะนำ ฉีดยาคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด  เยี่ยมบ้าน

5 รายวิชาสุขศึกษา  ให้สุขศึกษาโดยมีแผนสุขศึกษาประกอบ  ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติหลัง ได้รับบริการ  ให้สุขศึกษาแก่คนในชุมชนในการออก เยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง  กิจกรรมสุขศึกษา ผู้นำเต้นแอโรบิค

6 รายวิชาระบาดวิทยา  สอบสวนการระบาดของโรคโรค มือ เท้า และปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ค้นหาสาเหตุ และการแพร่กระจายของ โรค สำรวจสภาพทั่วไปกระบวนการหรือ กิจกรรมต่างๆ การทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ที่เด็กใช้ร่วมกัน และการขับถ่าย และการกำจัดขยะมูลฝอย วางแนวทางในการควบคุมโรคและ ป้องกันโรค

7 ข้อดี ข้อเสีย  ในตัวของผู้ฝึกทักษะประกอบวิชาเรียนเอง ยังขาดการเตรียมพร้อม ในการทบทวน เนื้อหาวิชาต่างๆในการฝึกประสบการณ์  ในบางรายวิชาที่เรียนมากับปฏิบัติจริง ยังมี ความแตกต่างกันอยู่บ้าง  นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในแต่ละ รายวิชานำมาใช้ได้มากในการปฏิบัติจริง  ได้เรียนปฏิบัติในบางรายวิชามาบ้างแล้ว จึง ทำให้สามารถปฏิบัติได้โดยมีความมั่นใจมาก ขึ้น

8 ข้อเสนอแนะ  ควรจะมีการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญใน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจใน รายละเอียดในรายวิชาเภสัชวิทยา การวินิจฉัย แยกโรคในการจ่ายยา  ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจใน รายละเอียดในเรื่องการซักประวัติ และความรู้ ในเรื่องสัญญาณชีพ  ควรมีความรู้เบื้องต้นในการใช้ศัพท์เทคนิค ทางการแพทย์ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  ควรมีการศึกษา ทำความเข้าใจใน รายละเอียดในเรื่องการตรวจร่างกายการดู การฟัง การคลำ และการเคาะ


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบล ดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ แดง ประเสริฐ 2. นางสาวอรสุดา ศรีพรม 3. นางสาววิภาวรรณ จันทร์เขียว 4. นางสาวลัดดาวัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google