งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บุคคลากรในหน่วยงาน นายศิริ ก้อนแพง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย นางนิ่มนวล การุญ นักวิชาการสาธารณสุข นายนิรัตน์ เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพ นางลำไพ วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ นางบุญยอ สุวรรณเทน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางธิญาดา เทพเสนา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นายวีระศักดิ์ ขันติยู พนักงานขับรถ

2 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
เป้าหมาย ดำเนินการให้ บรรลุนโยบาย กระทรวง สาธารณสุข ยึดหลักแผนชุมชน วัตถุประสงค์ ดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาชุมชนโดยยึดแผนชุมชน ทำงานแบบบูรณาการ 4ด้าน ลักษณะงาน แบบบูรณาการ มี 4 ด้าน การรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ

3 การปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา
ซักประวัติและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ห้องตรวจ/ตรวจวินิจฉัยโรค

4 การซะล้างและตกแต่งบาดแผล การจ่ายยาและการให้คำแนะนำในการใช้ยา

5 การตรวจและการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเด็กดี
การตรวจและฝากครรภ์ การตรวจและการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเด็กดี

6 การให้สุขศึกษา สอบสวนโรค การออกเยี่ยมบ้าน

7 จุดเด่น จุดด้อย/จุดอ่อน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและคนไข้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน จุดด้อย/จุดอ่อน ขาดความมั่นใจ ความรู้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคยังไม่แน่นพอ ขาดความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงาน

8 ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มในการเก็บ case
ทฤษฏีบางอย่างที่เรียนมาไม่ตรงกับที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หลักการใช้ยา การใช้ Dose ของยาแต้ละชนิด เทคนิคการฉีดยา

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google