งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านพอกน้อย พัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณา นิคม จังหวัดสกลนคร บุคคลากรใน หน่วยงาน นายศิริ ก้อนแพงตำแหน่งหัวหน้า สถานีอนามัย นางนิ่มนวล การุญนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านพอกน้อย พัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณา นิคม จังหวัดสกลนคร บุคคลากรใน หน่วยงาน นายศิริ ก้อนแพงตำแหน่งหัวหน้า สถานีอนามัย นางนิ่มนวล การุญนักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านพอกน้อย พัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณา นิคม จังหวัดสกลนคร บุคคลากรใน หน่วยงาน นายศิริ ก้อนแพงตำแหน่งหัวหน้า สถานีอนามัย นางนิ่มนวล การุญนักวิชาการ สาธารณสุข นายนิรัตน์ เหมะธุลินพยาบาลวิชาชีพ นางลำไพ วจีสิงห์พยาบาลวิชาชีพ นางบุญยอ สุวรรณเทนผู้ช่วยเหลือ คนไข้ นางธิญาดา เทพเสนาผู้ช่วยเหลือ คนไข้ นายวีระศักดิ์ ขันติยูพนักงานขับรถ

2 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ ดำเนินการให้ บรรลุ เป้าหมายตาม เกณฑ์ตัวชี้วัด แก้ไขปัญหา ชุมชนโดยยึด แผนชุมชน ทำงานแบบ บูรณาการ 4 ด้าน ลักษณะงาน แบบบูรณาการ มี 4 ด้าน การรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และการส่งเสริม สุขภาพ เป้าหมาย ดำเนินการให้ บรรลุนโยบาย กระทรวง สาธารณสุข ยึดหลักแผน ชุมชน

3 การปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้าน พอกน้อยพัฒนา  ซักประวัติและการ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น  ห้องตรวจ / ตรวจ วินิจฉัยโรค

4  การซะล้างและตกแต่ง บาดแผล  การจ่ายยาและการให้ คำแนะนำในการใช้ยา

5  การตรวจและการให้คำแนะนำการ ดูแลสุขภาพเด็กดี  การตรวจและฝาก ครรภ์

6  การออกเยี่ยม บ้าน  การให้สุข ศึกษา  สอบสวนโรค

7 จุดด้อย / จุดอ่อน ขาดความมั่นใจ ขาดความมั่นใจ ความรู้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคยังไม่แน่นพอ ความรู้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคยังไม่แน่นพอ ขาดความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงาน ขาดความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงาน จุดเด่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และคนไข้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และคนไข้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน

8 ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มในการเก็บ case แบบฟอร์มในการเก็บ case ทฤษฏีบางอย่างที่เรียนมาไม่ตรงกับที่ได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง ทฤษฏีบางอย่างที่เรียนมาไม่ตรงกับที่ได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง หลักการใช้ยา การใช้ Dose ของยาแต้ละชนิด หลักการใช้ยา การใช้ Dose ของยาแต้ละชนิด เทคนิคการฉีดยา เทคนิคการฉีดยา

9


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านพอกน้อย พัฒนา ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณา นิคม จังหวัดสกลนคร บุคคลากรใน หน่วยงาน นายศิริ ก้อนแพงตำแหน่งหัวหน้า สถานีอนามัย นางนิ่มนวล การุญนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google