งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

2 สภาพปัญหา

3 ที่มาของปัญหา ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเริ่มประสบ ปัญหาขยะ สืบเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้นตามไป ด้วย และในขณะเดียวกันนักเรียนขาดความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดขยะ และการ คัดแยกขยะ ตลอดจนขาดจิตสำนึก ในการทิ้ง ขยะ ทำให้โรงเรียนมีขยะจำนวนเพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โดยท่าน ผู้อำนวยการชูศักดิ์ เนียมทอง คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ได้ตระหนักถึงปัญหา ขยะที่เกิดขึ้นนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการเปียง หลวงรวมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม

4 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ ให้แก่เยาวชนใน เรื่องการคัดแยกขยะที่ ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง ครู และชุมชน เห็น ความสำคัญของการคัดแยกขยะและการแปร รูปขยะ เพื่อต้องการนำขยะรีไซเคิล มาประดิษฐ์เป็น สินค้าเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน

5 การสร้างโรงคัดแยกขยะ ทางโรงเรียน ได้มีการ จัดสร้างโรงคัด แยกขยะขึ้น เพื่อให้ในการ จัดเก็บขยะที่ สามารถนำมารี ไซเคิล

6 การดำเนินกิจกรรม กระดาษรีไซเคิล แปรรูปถุงนม แปรรูปขวดน้ำดื่มและกล่องนม

7 กระดาษรีไซเคิล

8

9 แปรรูปถุงนม

10

11 แปรรูปขวดน้ำดื่มและกล่อง นม

12

13 ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของ สภาพแวดล้อมที่ดีภายใน โรงเรียนและ ชุมชน มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และทิ้ง ขยะได้ถูกที่ ฝึกการทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือผู้อื่น นำความรู้ในการแปรรูปของขยะรีไซเคิลไป ประกอบอาชีพคาดว่าสามารถเป็นรายได้ เสริม

14 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเปียงหลวงติดตามผล การดำเนินงาน

15 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ คณะวิศวกรและ ชาวต่างชาติ จากสโมสรโรตารี เชียงใหม่เหนือ เยี่ยม ชมโครงการ

16 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ นายอนุสรณ์ คำอ้าย นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเปียงหลวง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของโครงการ

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google