งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Reviews) สำหรับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า โดยความร่วมมือจากชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก โดยมีนักเรียนจำนวน คน ครูจำนวน 11 คน ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โรงเรียนล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ ครูมีภาระงานจากหน่วยเหนือมาก การทำงานไม่เป็นระบบ ทำงานซ้ำซ้อนกันทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี เวลาในการเตรียมการสอนลดลงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ครูไม่มีโอกาสได้พูดคุยกัน

3 รูปภาพของโรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า

4 รูปภาพของโรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า

5 สภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ AAR
ระบบการบริหารงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน ภารโรง

6 รูปแบบการใช้ AAR Situation Analysis Action plan Do 4 steps AAR Plan
Prepare Conduct Follow up CHECK Best Practice

7 วงจรย่อยของการทำ AAR ตลอดภาคเรียน
plan prepare conduct Follow up

8 4 step AAR Plan วางแผน Prepare ตระเตรียมการ Conduct ดำเนินการ
Following up (using the AAR results) นำผลที่ได้ไปปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google