งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วย กระบวนการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Reviews) สำหรับกลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้าน สันขี้เบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วย กระบวนการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Reviews) สำหรับกลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้าน สันขี้เบ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วย กระบวนการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Reviews) สำหรับกลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้าน สันขี้เบ้า โดยความร่วมมือจากชุมชนและมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดเล็ก โดยมีนักเรียนจำนวน 149 คน ครูจำนวน 11 คน ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่ หลากหลาย โรงเรียนล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ ครูมีภาระงานจากหน่วยเหนือมาก การทำงานไม่ เป็นระบบ ทำงานซ้ำซ้อนกันทำให้มีภาระงาน เพิ่มขึ้น ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี เวลาใน การเตรียมการสอนลดลงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ครูไม่มีโอกาสได้ พูดคุยกัน โรงเรียนบ้านสันขี้เบ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดเล็ก โดยมีนักเรียนจำนวน 149 คน ครูจำนวน 11 คน ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่ หลากหลาย โรงเรียนล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ ครูมีภาระงานจากหน่วยเหนือมาก การทำงานไม่ เป็นระบบ ทำงานซ้ำซ้อนกันทำให้มีภาระงาน เพิ่มขึ้น ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี เวลาใน การเตรียมการสอนลดลงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ครูไม่มีโอกาสได้ พูดคุยกัน

3 รูปภาพของโรงเรียนบ้านสันขี้เบ้า

4

5 สภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ AAR ระบบการบริหารงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ครูผู้ส อน ภาร โรง

6 รูปแบบการใช้ AAR Situation Analysis Action plan Do 4 steps AAR Plan Prepare Conduct Follow up 4 steps AAR Plan Prepare Conduct Follow up CHECK Best Practice

7 วงจรย่อยของการทำ AAR ตลอด ภาคเรียน plan prepare conduct Follow up plan prepare conduct Follow up

8 4 step AAR Plan วางแผน Prepare ตระเตรียมการ Conduct ดำเนินการ Following up (using the AAR results) นำผลที่ ได้ไปปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วย กระบวนการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Reviews) สำหรับกลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้าน สันขี้เบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google