งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม
กล่องนม หลังคาโลก โดย ม.5/3

2 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
เนื่องจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนดื่มน้ำนมถั่ว เหลืองชนิดกล่อง(ไวตามิลค์) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จึงได้คิดที่จะหาทางลดปริมาณขยะรวมถึงการนำสิ่งของไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยการนำกล่องนมไปบริจาคกับบริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิตหลังคาจากกล่องนมของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก โดยกล่องนมเหล่านี้จะเป็นส่วน หนึ่งในการผลิตหลังคาบ้านสำหรับผู้ยากไร้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตระหนักถึงการนำสิ่งของมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่โรงเรียน การดำเนินงาน เก็บรวบรวมกล่องนมในคืนวันพฤหัสบดีตามนโยบายที่โรงเรียนให้ นักเรียนดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   โครงการหลังคาเขียวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระ เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ความ ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ ต่างๆ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ไทย

5   แผ่นหลังคาที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว โดยทำจากเศษพลาสติกและฟอยล์ที่เหลือจากการแยกเยื่อ กระดาษในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยกล่องเครื่องดื่มที่ ใช้แล้ว ประมาณ 2,000 กล่อง จะสามารถนำไปผลิตแผ่น หลังคาขนาด 0.90 x 2.40 เมตร ได้ 1 แผ่น  บ้าน 1 หลัง จะใช้หลังคาจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับขนาด ของบ้านแต่ละหลัง จากการคำนวณบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด 30 ตารางเมตร จะใช้หลังคาประมาณ 35 แผ่น

6 ประโยชน์ของการนำกล่องนมไปทำหลังคา
1. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 3. ลดปริมาณขยะในแต่ละเดือน ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับชั้น และคุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือในการ ตระหนักถึงการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

7 ตาราง PDCA หัวข้อ รายละเอียด Plan(การวางแผน)
ประชุมและวางแผนงานในการจัดเวรประจำเดือน และหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และชี้แจงถึงขั้นตอนการทำความสะอาดกล่องนมที่ถูกต้อง Do(การลงมือปฏิบัติ) ลงมือเก็บกล่องนมตามที่ได้วางแผนไว้ สำรวจถึงปริมาณในแต่ละครั้งและประเมินสถานการณ์ในครั้งต่อไป

8 Action(การแก้ไขและสรุป)
หัวข้อ รายละเอียด Check(การตรวจสอบ) ตรวจสอบสภาพของกล่องนมที่ทำความสะอาดแล้ว และประเมินสถานการณ์การทำงานในแต่ละครั้ง วางแผน ปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมในแต่ละครั้ง Action(การแก้ไขและสรุป) ประเมินคุณภาพของการทำงาน ตรวจเช็คสภาพของกล่องนม นับจำนวน และติดต่อองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปบริจาค และนำเสนอผลงานในที่ประชุม

9 สรุปโครงการ จากการทำโครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมในหัวข้อการรี ไซเคิลกล่องนม ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎคมจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆคน สามารถเก็บกล่องนมได้ประมาณ 5,500 กล่อง ซึ่งทางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จะนำไปบริจาคให้กับ ทางบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิตหลังคาจากกล่องนมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ)ยามยาก ในช่วงเวลาปิดเทอมเดือนตุลาคม และยังจะดำเนินโครงการใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

10 ภาพกิจกรรม ตัดกล่องนม แยกกล่องนม

11 แกะกล่องนม (1) แกะกล่องนม(2)

12 แกะกล่องนม(3) แกะกล่องนม(4)

13 ตัดกล่องนม(1) ตัดกล่องนม(2)

14 กล่องนมที่แกะเรียบร้อย ล้างกล่องนม

15 ตากกล่องนม(1) ตากกล่องนม(2)

16 บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

17 นำกล่องนมไปบริจาค

18 โรงงานผลิต(บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด)

19 กล่องน้ำดื่ม UHT

20 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google