งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์การจัดการ สิ่งแวดล้อม กล่องนม หลังคาโลก โดย ม.5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์การจัดการ สิ่งแวดล้อม กล่องนม หลังคาโลก โดย ม.5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์การจัดการ สิ่งแวดล้อม กล่องนม หลังคาโลก โดย ม.5/3

2  ที่มาและความสำคัญของโครงการ เนื่องจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้จัดให้ นักเรียนดื่มน้ำนมถั่วเหลืองชนิดกล่อง ( ไวตา มิลค์ ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จึง ได้คิดที่จะหาทางลดปริมาณขยะรวมถึงการนำ สิ่งของไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำ กล่องนมไปบริจาคกับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิตหลังคาจาก กล่องนมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยามยาก โดยกล่องนมเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต หลังคาบ้านสำหรับผู้ยากไร้

3  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตระหนักถึงการนำสิ่งของมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ให้แก่โรงเรียน  การดำเนินงาน เก็บรวบรวมกล่องนมในคืนวันพฤหัสบดีตาม นโยบายที่โรงเรียนให้นักเรียนดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อ สุขภาพ

4 โครงการหลังคาเขียวเป็นหนึ่งใน โครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยามยาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา มาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่ อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ ต่างๆ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยาม ยาก สภากาชาดไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5 แผ่นหลังคาที่ได้จากการรีไซเคิลกล่อง เครื่องดื่มใช้แล้ว โดยทำจากเศษพลาสติก และฟอยล์ที่เหลือจากการแยกเยื่อ กระดาษในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ประมาณ 2,000 กล่อง จะสามารถนำไปผลิต แผ่นหลังคาขนาด 0.90 x 2.40 เมตร ได้ 1 แผ่น บ้าน 1 หลัง จะใช้หลังคาจำนวน เท่าใดขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแต่ละหลัง จากการคำนวณบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด 30 ตารางเมตร จะใช้หลังคาประมาณ 35 แผ่น

6  ประโยชน์ของการนำกล่องนมไปทำหลังคา 1. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 3. ลดปริมาณขยะในแต่ละเดือน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับชั้น และคุณครูทุกท่านให้ความ ร่วมมือในการตระหนักถึงการใช้สิ่งของให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

7 ตาราง PDCA หัวข้อรายละเอียด Plan( การวางแผน ) ประชุมและวางแผนงานในการ จัดเวรประจำเดือน และหน้าที่ ของแต่ละฝ่าย และชี้แจงถึง ขั้นตอนการทำความสะอาด กล่องนมที่ถูกต้อง Do( การลงมือปฏิบัติ ) ลงมือเก็บกล่องนมตามที่ได้ วางแผนไว้ สำรวจถึงปริมาณใน แต่ละครั้งและประเมิน สถานการณ์ในครั้งต่อไป

8 หัวข้อรายละเอียด Check( การตรวจสอบ ) ตรวจสอบสภาพของกล่องนมที่ทำ ความสะอาดแล้ว และประเมิน สถานการณ์การทำงานในแต่ละครั้ง วางแผน ปรับเปลี่ยนการทำงานให้ เหมาะสมในแต่ละครั้ง Action( การแก้ไขและสรุป ) ประเมินคุณภาพของการทำงาน ตรวจเช็ค สภาพของกล่องนม นับจำนวน และติดต่อ องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป บริจาค และนำเสนอผลงานในที่ประชุม

9  สรุปโครงการ จากการทำโครงการรณรงค์การจัดการ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อการรีไซเคิลกล่องนม ตั้งแต่ช่วง เดือนกรกฎคมจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆคน สามารถเก็บกล่องนม ได้ประมาณ 5,500 กล่อง ซึ่งทางนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จะนำไปบริจาคให้กับทาง บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิต หลังคาจากกล่องนมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยามยาก ในช่วงเวลาปิดเทอมเดือนตุลาคม และยัง จะดำเนินโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

10 ภาพกิจกรรม ตัดกล่องนมแยกกล่องนม

11 แกะกล่องนม (1) แกะกล่อง นม (2)

12 แกะกล่องนม (3) แกะ กล่องนม (4)

13 ตัดกล่องนม (1) ตัด กล่องนม (2)

14 กล่องนมที่แกะเรียบร้อยล้าง กล่องนม

15 ตากกล่องนม (1) ตาก กล่องนม (2)

16 บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

17 นำกล่องนมไปบริจาค

18 โรงงานผลิต ( บริษัทไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด )

19 กล่องน้ำดื่ม UHT

20 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์การจัดการ สิ่งแวดล้อม กล่องนม หลังคาโลก โดย ม.5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google