งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการแยกขยะ โดย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2.  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ แยกขยะ 2. เพื่อส่งเริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการแยกขยะ โดย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2.  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ แยกขยะ 2. เพื่อส่งเริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการแยกขยะ โดย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ แยกขยะ 2. เพื่อส่งเริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม  ประโยชน์ของการแยกขยะ 1. ทำให้เราทราบถึงปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละ วันที่เราใช้ 2. ขยะมูลฝอยที่เราคัดแยกไว้แล้วบางชนิด สามารถนำไปขายกลับมาเป็นเงินได้ 3. สามารถนำขยะบางชนิดมาใช้ใหม่ได้ เป็นการ ประหยัดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทุนทรัพย์ 4. เป็นการสร้างระเบียบ และ จิตสำนึกให้แก่ สังคม

3 วิธีการดำเนินการ 1. จัดทำป้ายรณรงค์การแยกขยะ 2. ทำวีดีทัศน์รณรงค์เกี่ยวกับการแยกขยะ 3. ส่งเสริมการแยกขยะ 4. ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายรณรงค์ต่างๆ

4 เป็นการตรวจเซ็คการแยกขยะของแต่ ละชั้นเรียนตั้งแต่ ม.1- ม.4 โดยจะมีนักเรียน ม.5/2 เดินตรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อ เป็นการสำรวจพฤติกรรมการแยกขยะของ นักเรียนและเป็นการประเมินผลการแยก ขยะ

5 จากการสุ่มตรวจ น้องห้องหนึ่ง น้องไม่ค่อยให้ ความร่วมมือ ทิ้ง ขยะไว้รวมกันไม่ แยกตามประเภท และถังขยะที่จัด ไว้ให้

6 จากการสุ่มตรวจ อีกห้องหนึ่ง น้อง ได้ทำการแยก ขยะเรียบร้อย และทิ้งขยะอย่าง ถูกต้อง

7

8 1. นักเรียนมัธยมต้นให้ความร่วมมือใน การทำความสะอาดดีแต่ ก็ยังมี บางครั้งที่ยังนำเศษขยะอื่นๆมาใส่ใน กล่องกระดาษรีไซเคิล 2. นักเรียนมัธยมปีที่ 4 ไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือในการทิ้งขยะ แต่มีการแยก กระดาษรีไซเคิลใส่กล่อง

9 ได้นำไปติดที่บริเวณศาลาอิ่มอร่อย และสหกรณ์ นำป้ายแยกขยะติดตามถังขยะหน้าห้องน้ำเขียว

10 1. ในช่วงแรกๆที่ยังไม่มีการติดป้ายที่ ชัดเจน และยังไม่มีถังขยะที่เพียงพอ ทำให้เป็นปัญหาในการแยกประเภท ของขยะ 2. ปริมาณขยะที่มากเกินในแต่ละชั้น เรียน 3. การทิ้งขยะไม่ถูกประเภท

11 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ กับการแยกขยะมูลฝอยดี เพราะถัง ขยะมีการติดป้ายบอกที่ชัดเจน แต่ยัง มีน้องๆที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการ แยกขยะประเภทกระดาษ เนื่องจาก ไม่ทราบว่าจะแยกกระดาษอย่างไรดี และยังมีการขยำกระดาษก่อนทิ้ง ทำ ให้กระดาษยังเป็นขยะที่มีปัญหา เพราะฉะนั้นเราควรให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการแยกกระดาษ แต่สิ่งที่มาก ไปกว่านั้นคือ เราควรช่วยกันลดการ ใช้สิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิด ในแต่ละวัน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ด้านการแยกขยะ โดย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2.  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ แยกขยะ 2. เพื่อส่งเริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google