งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Organization
Experimentation with New Approaches Personal Mastery Individual Shared Vision Mental Models Team Learning Collection Conversation TANITA MODEL

2 องค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์กร จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ - (Individual) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีความรอบรู้เฉพาะตัวของบุคคลและรูปแบบวิธีการคิดภายในบุคคล จะทำให้เกิดการพัฒนาการในระดับบุคคล 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วม(Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กรให้สามาร มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (Collective) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมและร่วมมือกันทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้เฉพาะตัวของบุคคลและการใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน

3 3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม(Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ กลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ( (Aspiration) นำไปสู่ปณิธานและเป้าหมายภายในตัวของบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบวิธีการคิด 4. การใช้เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ซึ่งเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์การ สำหรับการ จัดการความรู้ การเรียนรู้ในองค์การสำหรับสมาชิกทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การใน มาร่วมจึงจะได้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ การประยุกต์เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการจะ เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาได้ประกอบด้วย ฐานความรู้(Knowledge base)และการเปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการใหม่ๆ(Experimentation with New Approaches) เข้า (Conversation)ภายในของบุคคลและการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นจากการได้มีการ สนทนาหรือการติดต่อสื่อสารกัน

4 จัดทำโดย นางสาวฐนิตา กสิคุณ รหัสนักศึกษา ๕๔๘๐๙๐๕๒๔๕ ห้อง ๒


ดาวน์โหลด ppt Learning Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google