งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shared Vision Mental Models Team Learn ing Perso nal Mast ery Individu al Collec tion Convers ation Experime ntation with New Approach es.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shared Vision Mental Models Team Learn ing Perso nal Mast ery Individu al Collec tion Convers ation Experime ntation with New Approach es."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shared Vision Mental Models Team Learn ing Perso nal Mast ery Individu al Collec tion Convers ation Experime ntation with New Approach es

2 1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของ บุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์กร จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของตนเองอยู่ เสมอ - (Individual) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีความรอบรู้ เฉพาะตัวของบุคคลและรูปแบบวิธีการคิดภายในบุคคล จะทำให้ เกิดการพัฒนาการในระดับบุคคล 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติ ร่วมของคนในองค์กรให้สามาร มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (Collective) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมและ ร่วมมือกันทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้เฉพาะตัว ของบุคคลและการใช้วิสัยทัศน์ร่วมกัน

3 3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ กลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มี การถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ ( (Aspiration) นำไปสู่ปณิธานและเป้าหมายภายในตัวของ บุคคล และความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบวิธีการคิด 4. การใช้เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ซึ่งเป็นการปรับใช้ เทคโนโลยีในองค์การ สำหรับการ จัดการความรู้ การเรียนรู้ในองค์การสำหรับสมาชิกทุกระดับและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์การใน มาร่วมจึงจะได้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ การประยุกต์เอา ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการจะ เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาได้ประกอบด้วย ฐานความรู้ (Knowledge base) และการเปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการใหม่ๆ (Experimentation with New Approaches) เข้า (Conversation) ภายในของบุคคลและการเรียนรู้การ ทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นจากการได้มีการ สนทนาหรือการติดต่อสื่อสารกัน

4 นางสาวฐนิตา กสิคุณ รหัสนักศึกษา ๕๔๘๐๙๐๕๒๔๕ ห้อง ๒


ดาวน์โหลด ppt Shared Vision Mental Models Team Learn ing Perso nal Mast ery Individu al Collec tion Convers ation Experime ntation with New Approach es.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google