งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Technology Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Technology Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Technology Application
People Empowerment Technology Application Knowledge Management LEARNING DYNAMICS Organization Transformation SUPORNRUT MODEL

2 4. คู่ค้า 5. พันธมิตร/หุ้นส่วน 6. ชุมชน
People Empowerment People empowerment - การมอบอำนาจบุคคล คือ การแบ่งอำนาจของคุณกับบุคคลที่คุณมีอำนาจเหนือสมาชิก ทีมงานได้รับมอบอำนาจตัดสินใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับผู้บริหาร หรือ การเสริมความรู้แก่บุคคลนั่นเอง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1. บุคลากร 2. ผู้บริหาร/ผู้นำ 3. ผู้รับบริการ/ลูกค้า 4. คู่ค้า พันธมิตร/หุ้นส่วน 6. ชุมชน SUP CONCEPT

3 Technology Application
- เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้ - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน SUP CONCEPT

4 Knowledge Management - การจัดการความรู้ ประกอบด้วย - การแสวงหาความรู้
- การสร้างความรู้ - การจัดเก็บความรู้ - การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ SUP CONCEPT

5 Learning Dynamics- พลวัตการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1.ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ระดับองค์การ 2.ประเภทของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 3.ทักษะการเรียนรู้ SUP CONCEPT

6 Organization Transformation
1.วิสัยทัศน์ 2.วัฒนธรรมองค์การ 3.กลยุทธ์ 4.โครงสร้าง SUP CONCEPT

7 จบแล้วค่ะ/THE END


ดาวน์โหลด ppt Technology Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google