งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People empowerment - การมอบ อำนาจบุคคล คือ การแบ่งอำนาจ ของคุณกับบุคคลที่คุณมีอำนาจเหนือ สมาชิก ทีมงานได้รับมอบอำนาจ ตัดสินใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People empowerment - การมอบ อำนาจบุคคล คือ การแบ่งอำนาจ ของคุณกับบุคคลที่คุณมีอำนาจเหนือ สมาชิก ทีมงานได้รับมอบอำนาจ ตัดสินใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 People empowerment - การมอบ อำนาจบุคคล คือ การแบ่งอำนาจ ของคุณกับบุคคลที่คุณมีอำนาจเหนือ สมาชิก ทีมงานได้รับมอบอำนาจ ตัดสินใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวน ไว้สำหรับผู้บริหาร หรือ การเสริม ความรู้แก่บุคคลนั่นเอง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1. บุคลากร 2. ผู้บริหาร / ผู้นำ 3. ผู้รับบริการ / ลูกค้า 4. คู่ค้า 5. พันธมิตร / หุ้นส่วน 6. ชุมชน

3 Technology Application - การ นำเทคโนโลยีไปใช้ ประกอบด้วย - เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีพื้นฐานของการ เรียนรู้ - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุน การปฏิบัติงาน

4 Knowledge Management - การจัดการความรู้ ประกอบด้วย - การแสวงหาความรู้ - การสร้างความรู้ - การจัดเก็บความรู้ - การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์

5 Learning Dynamics- พลวัต การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การ เรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับ กลุ่ม และการเรียนรู้ระดับองค์การ 2. ประเภทของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การ เรียนรู้จากการคาดการณ์ การ เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ 3. ทักษะการเรียนรู้

6 Organization Transformation- การปรับเปลี่ยน องค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. วัฒนธรรมองค์การ 3. กลยุทธ์ 4. โครงสร้าง

7


ดาวน์โหลด ppt People empowerment - การมอบ อำนาจบุคคล คือ การแบ่งอำนาจ ของคุณกับบุคคลที่คุณมีอำนาจเหนือ สมาชิก ทีมงานได้รับมอบอำนาจ ตัดสินใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google