งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
Presentation of Ag. Info with Computer 24 Jun 2009

2 เนื้อหาของบทเรียน ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

3 ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ

4 ไอคิว (IQ = Intelligence Quotient )
หมายถึง...ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เป็นความสามารถในการเรียนรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ และการเชื่อมโยง แล้วสรุปเป็นความหมาย

5 อีคิว ( EQ = Emotional Quotient )
หมายถึง...ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรู้จัก เข้าใจควบคุมอารมณ์ และปรับจิตใจ อารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวัย มีสัมพันธภาพที่ราบรื่น ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

6 วินัย 5 ประการ ประกอบด้วย
วินัยประการที่ 1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) วินัยประการที่ 2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) วินัยประการที่ 3 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วินัยประการที่ 4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) วินัยประการที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

7 รูปแบบของการคิดเชิงระบบ

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ทักษะในการคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ
ขี้สงสัย ชอบซักถาม หาข้อมูล ฝึกคิดอยู่เสมอ โดยการจำแนกแยกแยะ และสรุปตามความเข้าใจของตนเอง ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มีวัตถุดิบทางความคิดมากพอที่จะใช้ในการสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ชอบปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อได้สิ่งที่มีค่าสูงสุด ฝึกใจให้เป็นกลาง ไม่มีอคติ

17 เทคนิคของการคิดเชิงระบบ
ยอมรับตนเองและเปลี่ยนใจตนเองให้ได้ว่าตนคือส่วนประกอบที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ฝึกการมองภาพรวมแทนสิ่งเล็กๆ แล้วค่อยมองย้อนกลับ เข้าใจธรรมชาติของระบบ และทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นระบบสัมพันธ์กัน มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อระบบ

18 เทคนิคของการคิดเชิงระบบ
เปิดอิสระในเรื่องการคิด ไม่ตีกรอบ ครอบงำความคิดคนอื่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเกิดแรงร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ กรณีที่ทำงานเป็นกลุ่ม ให้ยึดหลักการเรียนรู้ในกลุ่ม/องค์กรเป็นส่วนประกอบหลัก โดยสร้างจุดหมายในอนาคตร่วมกัน (Shared Vision ) และฝึกการเรียนรู้ของทีม

19 องค์ประกอบในการกำหนด/ปรับการนำเสนอข้อมูล (สารสนเทศ)
มี 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การกำหนดเป้าหมายของการถ่ายทอด หรือเผยแพร่ข้อมูล (สารสนเทศ) 2. การกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างลักษณะข้อมูล/เนื้อหาที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แล้ว

20 การวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดประเด็น/วัตถุประสงค์
พิจารณาประเด็น/วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สืบค้นและรวบรวมข้อมูล สกัดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

21 องค์ประกอบของเอกสารนำเสนอ
ชื่อเรื่อง/โครงการ บทนำ:  อธิบายความเป็นมา หรือปัญหาและ ความสำคัญที่ต้องทำ วัตถุประสงค์: ระบุวัตถุประสงค์ของงานนำเสนอ (แผนการดำเนินงานและระยะเวลา)  ผลการศึกษา/ดำเนินงาน สรุปผลและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง

22 กรณีศึกษา เกษตรกับพลังงานทดแทน เกษตรกับความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย ภาวะโลกร้อนกับการเกษตรในอนาคต

23 การกำหนดและออกแบบระบบ
การนำเสนอข้อมูล

24 ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร

25 การกำหนดและออกแบบการนำเสนอ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google