งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Presentation of Ag. Info with Computer 24 Jun 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Presentation of Ag. Info with Computer 24 Jun 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Presentation of Ag. Info with Computer 24 Jun 2009

2 เนื้อหาของบทเรียน  ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล  ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์การเกษตร

3 ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ

4 ไอคิว (IQ = Intelligence Quotient ) หมายถึง...ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เป็นความสามารถในการเรียนรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ และ การเชื่อมโยง แล้วสรุปเป็นความหมาย

5 อีคิว ( EQ = Emotional Quotient ) หมายถึง...ความฉลาดทางอารมณ์ เป็น ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจควบคุมอารมณ์ และปรับจิตใจ อารมณ์ของตนเองได้สอดคล้อง กับวัย มีสัมพันธภาพที่ราบรื่น ประพฤติ ปฏิบัติ ตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและมี ความสุข

6 วินัยประการที่ 1 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) วินัยประการที่ 2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) วินัยประการที่ 3 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วินัยประการที่ 4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) วินัยประการที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) วินัย 5 ประการ ประกอบด้วย

7 รูปแบบของการคิดเชิงระบบ

8

9

10

11

12

13

14

15

16  ขี้สงสัย ชอบซักถาม หาข้อมูล  ฝึกคิดอยู่เสมอ โดยการจำแนกแยกแยะ และสรุปตาม ความเข้าใจของตนเอง  ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มีวัตถุดิบ ทางความคิดมากพอที่จะใช้ในการสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ  ชอบปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อได้สิ่งที่มี ค่าสูงสุด  ฝึกใจให้เป็นกลาง ไม่มีอคติ ทักษะในการคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ

17 เทคนิคของการคิดเชิงระบบ  ยอมรับตนเองและเปลี่ยนใจตนเองให้ได้ว่าตนคือ ส่วนประกอบที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ  ฝึกการมองภาพรวมแทนสิ่งเล็กๆ แล้วค่อยมอง ย้อนกลับ  เข้าใจธรรมชาติของระบบ และทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนเป็นระบบสัมพันธ์กัน  มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อระบบ

18 เทคนิคของการคิดเชิงระบบ  เปิดอิสระในเรื่องการคิด ไม่ตีกรอบ ครอบงำ ความคิดคนอื่น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเกิดแรงร่วมในการสร้าง ความสัมพันธ์  กรณีที่ทำงานเป็นกลุ่ม ให้ยึดหลักการเรียนรู้ใน กลุ่ม/องค์กรเป็นส่วนประกอบหลัก โดยสร้าง จุดหมายในอนาคตร่วมกัน (Shared Vision ) และ ฝึกการเรียนรู้ของทีม

19 องค์ประกอบในการกำหนด / ปรับการ นำเสนอข้อมูล ( สารสนเทศ ) มี 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การกำหนดเป้าหมายของการถ่ายทอด หรือเผยแพร่ข้อมูล (สารสนเทศ) 2. การกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้าง ลักษณะข้อมูล/เนื้อหาที่ผ่านกระบวนการ สังเคราะห์แล้ว

20 การวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดประเด็น/วัตถุประสงค์ พิจารณาประเด็น/วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สืบค้นและรวบรวมข้อมูล สกัดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

21 องค์ประกอบของเอกสารนำเสนอ  ชื่อเรื่อง/โครงการ  บทนำ: อธิบายความเป็นมา หรือปัญหาและ  ความสำคัญที่ต้องทำ  วัตถุประสงค์: ระบุวัตถุประสงค์ของงานนำเสนอ  (แผนการดำเนินงานและระยะเวลา)  ผลการศึกษา/ดำเนินงาน  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  เอกสารอ้างอิง

22 กรณีศึกษา  เกษตรกับพลังงานทดแทน  เกษตรกับความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  ภาวะโลกร้อนกับการเกษตรในอนาคต

23 การกำหนดและออกแบบระบบ การนำเสนอข้อมูล

24 ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

25 การกำหนดและออกแบบการนำเสนอ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Presentation of Ag. Info with Computer 24 Jun 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google