งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 1. นางสาวฉันทนา คงแก้ว เลขที่ 9 2. นางสาวรัชณา คงแก้ว เลขที่ 32 3. นางสาวเบญจมาศ สุขกลับ เลขที่ 52 4. นางสิริ พร บัวจันทร์ เลขที่ 68 5. นางทัสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 1. นางสาวฉันทนา คงแก้ว เลขที่ 9 2. นางสาวรัชณา คงแก้ว เลขที่ 32 3. นางสาวเบญจมาศ สุขกลับ เลขที่ 52 4. นางสิริ พร บัวจันทร์ เลขที่ 68 5. นางทัสนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 1. นางสาวฉันทนา คงแก้ว เลขที่ 9 2. นางสาวรัชณา คงแก้ว เลขที่ 32 3. นางสาวเบญจมาศ สุขกลับ เลขที่ 52 4. นางสิริ พร บัวจันทร์ เลขที่ 68 5. นางทัสนี งามประดิษฐ์ เลขที่ 72 6. นางสาวสุฑา แดงขาว เลขที่ 82 7. นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน เลขที่ 83 8. นางจิราพร เรือนสูง เลขที่ 97 9. นางสุภัตรา จิตโสภา เลขที่ 98 10. นางเชาวนิตย์ ใจสว่าง เลขที่ 111 11. นางจิตติมา วชิระพงษ์ เลขที่ 149

2 Knowledge Management (KM) การจัดการ ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากร บุคคล สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization (LO )

3 ความรู้ (Knowledge) คืออะไร ? ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์ และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ นำไป ปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไป ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถ ทำนายผลได้

4 การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร ? การจัดการความรู้ คือ การดึงเอา ความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายใน องค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อ เป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการ เรียนรู้ต่อไป

5  การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ สร้างเป็นความรู้ มีการแบ่งปัน และ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ องค์กร การจัดการความรู้ (km)... คือ

6 ต้องดำเนินการในลักษณะ ที่บูรณาการอยู่ใน กิจกรรมหรืองานประจำ ต้องไม่ทำให้สมาชิกของ องค์กรรู้สึกว่ามีภาระ เพิ่มขึ้น การจัดการความรู้. ใน องค์กร

7 ขั้นตอนการ จัดการความรู้

8 รูปแบบ ความรู้ Knowledge 1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่อยู่ใน รูปแบบที่เป็น เอกสารสามารถ รวบรวม ถ่ายทอดได้ หรืออยู่ในตำราคู่มือ การปฏิบัติงาน หรือ สื่ออื่น ๆที่สามารถ ศึกษา จับต้องได้ เรียกว่า เป็นความรู้แบบ รูปธรรม 2. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว คน เป็นความรู้ที่ได้ จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ สัญชาติญาณของ แต่ละบุคคลในการ ทำความเข้าใจในสิ่ง ต่าง ๆ เรียกว่าเป็น ความรู้แบบ นามธรรม

9 แหล่ง ความรู้ ภายใน หน่วยงาน  จากภาระ งาน  ประสบการณ์  การ ปฏิบัติงานที่เป็น เลิศ ภายนอก หน่วยงาน  สื่อ อิเล็กทรอนิกส์  เอกสาร หนังสือ  ผู้ทรงภูมิรู้ และแหล่ง เรียนรู้

10 การ จัดการ ความรู้ (KM ) การ จัดการ ความรู้ (KM ) วัตถุประสงค์ การ จัดการความรู้ การ พัฒนา งาน (JOB Development ) การ พัฒนา งาน (JOB Development ) การ พัฒนา คน (Human Development ) การพัฒนา ฐานความรู้ องค์กร (Knowledge Base ) การพัฒนา ฐานความรู้ องค์กร (Knowledge Base ) ความรู้ (Knowledge ) กระบวนการ จัดการ (Process )

11 เป็น..เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็น..เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และ พัฒนางาน เป็น..เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณจากการรวม หมู่พลังที่แตกต่าง อย่างหลากหลาย

12 เป็น.. เครื่องมือ ที่จะนำความรู้ สู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น จาก ประสบการณ์จริง เป็น.. เครื่องมือ ที่ใช้ความรู้ของทั้งในและนอก หน่วยงาน เป็น.. เครื่องมือ ดึงศักยภาพของคน & ทีม ออกมาใช้ เป็น.. เครื่องมือ ที่สร้างความ เป็นไปได้

13 เป้าหมายของการจัดการความรู้ (1) เพื่อพัฒนางานคือการพัฒนา คุณภาพองค์กรให้บรรลุ ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น (2) เพื่อการพัฒนาคนคือพัฒนา ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน (3) การพัฒนานวัตกรรมใหม่คือ สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

14 (4) เพื่อการพัฒนา “ ฐานความรู้ ” ของ องค์กรหรือการเพิ่มพูน ทุนความรู้ หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะ ช่วยทำให้ องค์ กรมีศักยภาพในการฟันฝ่า ความยากลำบากหรือ ความไม่ แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น “ เพื่อการพัฒนา บุคคลในองค์กรให้ เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ ”

15 KM เป็น “เครื่องมือ” บริหาร ชนิดหนึ่ง ต้องเลือกใช้ ให้เหมาะกับ สถานการณ์ “ เพื่อความ เจริญก้าวหน้าของ องค์กร ”

16 ต้องรู้จัก “ ปรับเครื่องมือ ” ให้ เข้ากับบริบท

17 สรุป KM คือกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ ประโยชน์จากความรู้และ ประสบการณ์ของทรัพยากร บุคคล และกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมให้ ทรัพยากรบุคคลได้คิดค้นสิ่ง ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรใน อนาคต

18 ” โมเดลปลาทู ” สคส. ได้อุปมาว่า KM เป็นปลาทูตัวหนึ่ง

19 Knowledge Vision (KV) หัวปลา เป้าหมายของการจัดการ ความรู้... ทำ KM ไป ทำไม ?..... ทำไปเพื่อ อะไร ?

20 Knowledge Sharing (KS) ตัว ปลา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย หลากหลายวิธี ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ตรงตามเป้าหมาย ( ตัวปลา )

21 Knowledge Asset(KA) หางปลา คลัง ความรู้ ความรู้ที่เป็น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge

22 การเป็น องค์กร แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO ) ปีเตอร์ เซ็งกี้ (Peter Senge )

23 Peter Senge กล่าวว่า องค์กรเรียนรู้คือ องค์กรที่ ขยายขีดความสามารถและ เพิ่มศักยภาพ เพื่อสร้าง ผลงานและสร้างอนาคต อย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนใน องค์กรต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีที่ จะเรียนรู้ด้วยกันอย่าง ต่อเนื่อง

24 พื้นฐานสู่ LO การที่จะเริ่มให้องค์กรสามารถ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทุก คนมีส่วนร่วมกันได้ Peter Senge กล่าวไว้ว่าต้องอาศัย หลักวินัย 5 ประการ (Five Disciplines) ได้แก่ 1. มีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)

25 2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็น ทีม (Team Learning) 3. มีผู้ที่มีใจใฝ่ เรียนรู้ (Personal Mastery)

26 5. มีผู้ที่คิดได้อย่าง ครอบคลุมเชื่อมโยงเป็น ระบบ (Systems Thinking) 4. มีผู้ที่รู้จักพัฒนากรอบ ความคิด (Mental Models)

27 โมเดล 3 ระดับ Learning Organization = + + Shared Vision Team Learning Learning Person ระดับ องค์กร ระดับ กลุ่ม ระดับ ปัจเจก ( บุคคล ) LO = SV + +TL LP ( ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด )

28 เทคนิคที่สนับสนุนองค์กร แห่งการเรียนรู้ วิธีการที่ควรนำมาใช้ในองค์การ เพื่อให้บุคคลในองค์การมีการเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ACTION LEARNING มาตรฐานอ้างอิง BENCHMARKING การสอนงาน COACHING การเป็นพี่เลี้ยง MENTORING แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา PORTFOLIO

29 ขอขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 1. นางสาวฉันทนา คงแก้ว เลขที่ 9 2. นางสาวรัชณา คงแก้ว เลขที่ 32 3. นางสาวเบญจมาศ สุขกลับ เลขที่ 52 4. นางสิริ พร บัวจันทร์ เลขที่ 68 5. นางทัสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google