งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนบาง ประการ จาก ประสบการณ์ การส่งเสริมการ เรียนรู้ และจัดการ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนบาง ประการ จาก ประสบการณ์ การส่งเสริมการ เรียนรู้ และจัดการ ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนบาง ประการ จาก ประสบการณ์ การส่งเสริมการ เรียนรู้ และจัดการ ความรู้

2 การจัดการความรู้ ไม่ใช่ การรวบรวมความรู้ หรือจัด ระเบียบความรู้ ว่าใครควรจะ รู้อะไร และจะเอาไปใช้ อย่างไร แต่รวมถึงการสร้าง องค์ความรู้จากการทำงาน การรวบรวมองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การนำความรู้ไปใช้ในการ ปรับปรุงการทำงานต่อไป

3 การจัดการความรู้ มิใช่เป็น เพียง เครื่องมือ หรือชุด เครื่องมือ แต่เป็นวิธีคิด และ วิธีการทำงาน

4 การจัดการความรู้ ไม่ได้ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่ ขับเคลื่อนด้วยคน

5 การจัดการความรู้ ต้อง อาศัยการเปิดใจกว้างที่จะ เรียนรู้ ที่จะปรับปรุงตนเอง ที่จะถ่ายทอดแบ่งปัน องค์กร ความเคารพซึ่งกัน และกัน ความเป็นมิตร และ ความเชื่อมั่นในกันและกัน

6 การจัดการความรู้ ต้องอาศัย การสร้างวัฒนธรรมแห่ง การเรียนรู้ในองค์กร และ การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7 การจัดการความรู้ต้อง อาศัยความสัมพันธ์ แนวราบ

8 การจัดการความรู้ต้องอาศัย เครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย และสอดคล้องกับ บริบทและเงื่อนไขที่เป็นจริง

9 การจัดการ ความรู้ ต้อง พยายาม สร้างความรู้ ร่วม ( common knowledge ) และ วิสัยทัศน์ ร่วม ( common vision )

10 โดยดึงความรู้ในตัวคน ( tacit knowledge ) และดึงศักยภาพ ของคนออกมา

11 การจัดการความรู้ ไม่ได้เริ่ม จากศูนย์ แต่ต้องต่อยอดจาก สิ่งที่มีอยู่ เพราะทุกๆ ที่มีคน องค์กรและชุมชนที่มี ศักยภาพ มีความรู้ และมีการ จัดการความรู้

12 อุปสรรคของการ จัดการความรู้ ตัวบุคคล การรักษาหน้า การสร้างภาพ ความยึดมั่นถือมั่น ความถือดี เชื่อมั่นในตนเองจนไม่ฟังใคร ไม่ใฝ่รู้

13 ระบบ การรวมศูนย์การบริหารสั่งการ ความจริงจังและจริงใจของ ระดับบริหารและการสนับสนุน ความสัมพันธ์แนวตั้งในองค์กร ระบบอุปถัมภ์ ระบบอาวุโส ระบบการแข่งขัน

14 การจัดการความรู้ต้อง เริ่มต้นที่ตัวเรา ในชีวิตของเรา ในองค์กร และชุมชนของเรา


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนบาง ประการ จาก ประสบการณ์ การส่งเสริมการ เรียนรู้ และจัดการ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google