งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ : ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ : ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ : ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

2 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ I. สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) PETER DRUCKER : To make knowledge productive will be the greatest management task of this century : Knowledge is the new basis of competition WORLD BANK : Knowledge for Development INTELLECTUAL CAPITAL : ทุนทางปัญญา HUMAN CAPITAL : ทุนมนุษย์ 2

3 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ II. มหาวิทยาลัยเป็น Knowledge Based Organization-KILO แหล่งสะสมความรู้ แหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ แหล่งสร้างความรู้ ในองค์กรในตัวคนสู่นักศึกษาสู่ประชาชน สู่สังคม การวิจัยค้นคว้า การเสริมสร้างนวัตกรรม 3

4 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ II. มหาวิทยาลัยเป็น Knowledge Based Organization-KILO แหล่งใช้ความรู้ : การทำภารกิจด้านต่างๆ ต้องอาศัยผู้รู้ และความรู้ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม การวิจัยค้นคว้า การเสริมสร้างนวัตกรรม ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ระหว่างคณาจารย์ 4

5 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ III. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) Share Use CaptureCreateDefine การจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือทุนทาง ปัญญาให้มีคุณค่า และ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ในองค์กร กระบวนการ 5

6 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ III. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) Technology, ProcessRewarding, RecognitionCulture, Behavior, CommunicationStructureLeadership การจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือทุนทาง ปัญญาให้มีคุณค่า และ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ในองค์กร ปัจจัยที่ เอื้อและ ส่งเสริม Management Knowledge, Competencies Measurement 6

7 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ IV. การนำความรู้สู่การปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ 7 เกิดประสบการณ์ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาไปสู่ Best Practice เกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ สู่ความเป็นเลิศ

8 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ V. การพัฒนาองค์กรกับการจัดการความรู้ 1. พัฒนาสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) การเสวนากัน (Dialogue) โมเดลความคิด (Mental Model) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) 8

9 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ V. การพัฒนาองค์กรกับการจัดการความรู้ 2. การจัดตั้งทีม KM ในองค์กร: กำหนด ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน บุคคล เดิม เพิ่มหน้าที่ ตั้งขึ้นใหม่ด้าน KM ผู้ประสานโครงการบุคคลากรในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาภายนอก 9

10 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ 3. ขั้นตอนการ สร้าง KM ในองค์กร V. การพัฒนาองค์กรกับการจัดการความรู้ สร้างทีมงานจัดการความรู้ในองค์กรกำหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กรสำรวจระบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กรคัดเลือกโครงการนำร่อง พัฒนาโครงการสร้างการจัดการ KM ในองค์กร กำหนดเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ KM กำแผนปฏิบัติการหลัก การติดตามควบคุมโครงการ 10

11 การจัดการความรู้ : ความสำคัญ และการนำสู่การปฏิบัติ IV. ยุคปัจจุบันเป็นยุค New Economy มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีการแข่งขันที่เข้มข้น รุนแรง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการจัดการความรู้ ที่มีประสิทธิภาพ ให้ก้าวมั่นทันโลกและทันกับกระแสการ เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สามารถแข่งขันและ รักษาความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน 11

12 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน Q&A Q&A 12 การจัดการความรู้ : ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ : ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google