งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุข ของประชากร ในประเทศกำลังพัฒนา มหาวิทยาลัยของนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่มกับ มหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุข ของประชากร ในประเทศกำลังพัฒนา มหาวิทยาลัยของนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่มกับ มหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุข ของประชากร ในประเทศกำลังพัฒนา มหาวิทยาลัยของนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่มกับ มหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักร

2 โครงการ WeD วิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุข เน้นการสร้างทฤษฎี เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใน เรื่อง การพิ่มขึ้นของความมั่งคั่ง (Material Wealth) และความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ มุ่งที่จะเปรียบเทียบความอยู่ดีมีสุขข้าม วัฒนธรรม ในประเทศไทย มีพื้นที่วิจัยสองแห่ง คือภาค อีสานกับภาคใต้ มีพื้นที่เป้าหมาย 7 ชุมชน

3 ความสุขและความอยู่ดีมีสุข ในแนวคิดของโครงการ WeD ความสุขและ ความอยู่ดีมีสุข มีความหมายแตกต่างกัน ความสุขหมายถึง สภาวะทางจิตของปัจเจก โดยเฉพาะความพึงพอใจของปัจเจก ต่อสภาพ ของการดำเนินชีวิต ความอยู่ดีมีสุข มีความหมายรวมถึง อัตวิสัย และภาวะวิสัย หรือหมายถึงการประเมินสภาวะ การดำรงชิวิตของปัจเจก ( อัตตวิสัย ) และ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ รอบล้อมตัวปัจเจก

4 โครงการ WeD ทำอะไร สำรวจทรัพยากรและความจำเป็น ในพื้นที่ เป้าหมาย RANQ การสำรวจคุณภาพชีวิต ( อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ข้อมูล ) การวิจัยกระบวนการ ( อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ข้อมูล ) การวิจัยรายประเด็น ( อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ข้อมูล ) – วิถียังชีพ, การกระทำร่วม และ สุขภาพ

5 ประเด็นที่พบ - การวิเคราะห์เบื้องต้น คนในชุมชนเป้าหมายประเมินว่า ตนเองมี ความสุขพอสมควร ( ปานกลาง ) ( อยู่ระหว่างร้อย ละ 62 – 71) แต่มีจำนวนมากประเมินว่า ตนเองไม่ค่อยมีความสุข ( ร้อยละ 22 -33) มี เพียงไม่เกินร้อยละ 6 ที่มองว่าตนเองมีความสุข มาก คนในชุมชนมองว่า ครัวเรือนตนเองมีความไม่ เพียงพอ ในเรื่องของการศึกษามากที่สุด ( ร้อย ละ 72) รองลงมาได้แก่ด้านรายได้ ด้านที่อยู่ อาศัย ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการ บริโภคอาหาร

6 ความผาสุขโดยรวมของคนในชุมชน มี ความสัมพันธ์กับ ความเพียงพอในรเองการ ได้รับบริการสุขภาพ ความเพียงพอในเรื่อง อาหาร และความเพียงพอในเรื่องรายได้ แต่ไม่ มีความสัมพันธ์กับด้าการศึกษา และที่อยู่อาศัย ความผาสุขโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับชั้น ฐานะของคน (wealth index) แต่มี ความสัมพันธ์กับการรับรู้ชั้นฐานะของตน (subjective evaluation) ประเด็นที่พบ - การวิเคราะห์เบื้องต้น

7 สิ่งที่ท้าทาย - ที่จะทำต่อ การวิเคราะห์จะมุ่งเน้นประเด็นที่ว่า ทรัพยากร ทางสังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ความอยู่ดีมีสุข ควรจะมี policy dialogue การวิจัยควรจะลงไปเน้นที่ “ กระบวนการ ” อย่างช่น ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ agents อื่น ๆ จะต้องทำอะไร เพื่อให้บรรลุ ความอยู่ดีมีสุข – ตัวชี้วัด ต้องเน้นที่ตัวชี้วัดเชิง กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยเรื่องความอยู่ดีมีสุข ของประชากร ในประเทศกำลังพัฒนา มหาวิทยาลัยของนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่มกับ มหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google