งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 คุณธรรมพื้นฐาน 1. ขยัน 2. ประหยั ด 3. ซื่อสัตย์ โรค เอดส์ 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัค คี 8. มี น้ำใจ คุณธรร ม พื้นฐาน 4. มี วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 คุณธรรมพื้นฐาน 1. ขยัน 2. ประหยั ด 3. ซื่อสัตย์ โรค เอดส์ 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัค คี 8. มี น้ำใจ คุณธรร ม พื้นฐาน 4. มี วินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 8 คุณธรรมพื้นฐาน 1. ขยัน 2. ประหยั ด 3. ซื่อสัตย์ โรค เอดส์ 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัค คี 8. มี น้ำใจ คุณธรร ม พื้นฐาน 4. มี วินัย

3 1. ขยัน หมายถึง เป็นคนที่มีความ ตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอย เมื่อพบปัญหาอุปสรรค รักงานที่ทำ และปฏิบัติจนบรรลุ ความสำเร็จ 2. ประหยัด หมายถึง การรู้จัก เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินอย่าง พอประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

4 3. ซื่อสัตย์ หมายถึง เป็นผู้ ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ตรงต่อ เวลา ไม่ใช้เล่ห์กลโกงทั้ง ทางตรงและทางอ้อม 4. มีวินัย หมายถึง ต้องเป็นคนที่ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน เคารพ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของแต่ละ สังคมรู้จักการรับบริการตามลำดับ

5 5. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอำนาจข่มขู่ ผู้อื่น ทั้งโดยวาจาหรือท่าทาง แต่ใน เวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน ตนเองมีมารยาทวางตนเหมาะสมตาม วัฒนธรรมไทย 6. สะอาด ต้องปราศจากความมัว หมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม เป็นผู้รักษาร่างกาย ถูกตามสุขลักษณะ จิตใจ ไม่ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ จน เป็นที่เจริญตาสบายใจ แก่ผู้พบเห็น

6 7. สามัคคี ผู้มีความสามัคคี คือ ผู้ที่ เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้ บทบาทของตนเองทั้งในฐานะผู้นำทาง ความคิด ทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ซึ่งจะ ส่งผลให้เกิดความปรองดองกลมเกลียว กัน ที่เรียกว่า “ สมานฉันท์ ” 8. มีน้ำใจ เป็นผู้ให้ มีจิตอาสา รู้จัก แบ่งปัน มีความจริงใจ เห็นในคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เอาใจ ใส่ในความทุกข์ของผู้อื่น พร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือตามอัตตภาพ ซึ่งจะ นำมาแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันในที่สุด


ดาวน์โหลด ppt 8 คุณธรรมพื้นฐาน 1. ขยัน 2. ประหยั ด 3. ซื่อสัตย์ โรค เอดส์ 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัค คี 8. มี น้ำใจ คุณธรร ม พื้นฐาน 4. มี วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google