งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 คุณธรรมพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 คุณธรรมพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 คุณธรรมพื้นฐาน

2 8 คุณธรรมพื้นฐาน 1. ขยัน 2. ประหยัด 8. มีน้ำใจ 3. ซื่อสัตย์
1. ขยัน 2. ประหยัด 8. มีน้ำใจ 3. ซื่อสัตย์ คุณธรรมพื้นฐาน 7. สามัคคี 4. มีวินัย โรคเอดส์ 6. สะอาด 5. สุภาพ

3 1. ขยัน หมายถึง เป็นคนที่มีความตั้งใจเพียรพยายาม
คุณธรรม 8 ประการ 1. ขยัน หมายถึง เป็นคนที่มีความตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอย เมื่อพบปัญหาอุปสรรค รักงานที่ทำและปฏิบัติจนบรรลุ ความสำเร็จ 2.ประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินอย่างพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

4 3.ซื่อสัตย์ หมายถึง เป็นผู้ประพฤติตรงต่อหน้าที่
คุณธรรม 8 ประการ 3.ซื่อสัตย์ หมายถึง เป็นผู้ประพฤติตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม 4. มีวินัย หมายถึง ต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสังคมรู้จักการรับบริการตามลำดับ

5 คุณธรรม 8 ประการ 5.สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอำนาจข่มขู่ผู้อื่น ทั้งโดยวาจาหรือท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเองมีมารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 6.สะอาด ต้องปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม เป็นผู้รักษาร่างกาย ถูกตามสุขลักษณะ จิตใจ ไม่ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ จนเป็นที่เจริญตาสบายใจ แก่ผู้พบเห็น

6 8. มีน้ำใจ เป็นผู้ให้ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน มีความจริงใจ
คุณธรรม 8 ประการ 7.สามัคคี ผู้มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้บทบาทของตนเองทั้งในฐานะผู้นำทางความคิด ทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปรองดองกลมเกลียวกัน ที่เรียกว่า “สมานฉันท์” 8. มีน้ำใจ เป็นผู้ให้ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน มีความจริงใจ เห็นในคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เอาใจใส่ในความทุกข์ของผู้อื่น พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตามอัตตภาพ ซึ่งจะนำมาแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในที่สุด


ดาวน์โหลด ppt 8 คุณธรรมพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google