งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2 2 ผู้นำยุคใหม่ต้องหัวใจ SMART บุคลากรทุกระดับของ วธ. คือผู้นำ SMART คืออะไร ?

3 3 S S Service Mind M M Mastery A A Accountability/Transparency R R Relationship T T Teamwork การมีจิตใจพร้อมจะให้บริการ 1.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.การทำงานด้วยใจเสียสละและอุทิศตน เพื่อ ประโยชน์ส่วนร่วม 3.วาจาสุภาพอ่อนน้อม 4.ความพร้อมให้บริการ 5.ตรงเวลา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

4 4 S S Service Mind M M Mastery A A Accountability/Transparency R R Relationship T T Teamwork การทำงานอย่างมืออาชีพ 1.ยึดหลักความถูกต้อง 2.ทำงานโดยมีข้อมูลสนับสนุน 3.ทันสมัยในข่าวสารทั่วไป และ ข่าวสารการ ทำงาน 4.การทำงานด้วยความชำนาญ 5.ขวนขวายเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

5 5 S S Service Mind M M Mastery A A Accountability/Transparency R R Relationship T T Teamwork การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2.ปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบได้ 3.ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

6 6 6 S S Service Mind M M Mastery A A Accountability/Transparency R R Relationship T T Teamwork การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 1.ยอมรับความคิดที่หลากหลาย 2.ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันโดยยึดถือ ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน ร่วมงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว 3.มีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ อภัยซึ่งกันและกัน) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

7 7 7 S S Service Mind M M Mastery A A Accountability/Transparency R R Relationship T T Teamwork การทำงานเป็นทีม 1.ยึดหลักสามัคคีปรองดองในการทำงาน 2.ยึดหลักเสียงส่วนมาก 3.ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน

8 8 ค่านิยมสร้างสรรค์จะนำไปสู่ พฤติกรรมในการทำงานเพื่อประชาชน และส่วนรวม กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกชี้นำ ในการตัดสินใจและการทำงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ รักษาเกียรติของอาชีพตนเอง โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ระบบงานของรัฐได้รับความศรัทธาและเชื่อถือ จากประชาชน

9 9 6P Professional ( เป็นมืออาชีพ ) Patient ( มีความอดทน ) Positive Thinking ( มีทัศนคติบวก ) Peaceful Mind ( มีจิตใจที่สงบ ) Punctual ( เป็นคนตรงต่อเวลา ) Polite ( เป็นคนสุภาพ ) เทคนิคการทำงานให้ประสบ ผลสำเร็จ (6P)

10 10 โลกยุคโลกาภิวัตน์ กระแสการเมือง เช่น - ประชาธิปไตย - ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน - การแข่งขันในเวทีโลก ใครเรียนรู้ไม่ทันโลก ก็จะมีปัญหา งานมากขึ้น ยากขึ้น องค์กรเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ( ใช้คน ใช้เงินคุ้มค่า ) ต้องเปิดให้มีส่วนร่วมโปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบ สังคมเป็นยุค แห่งการเรียนรู้

11 11 ความคิด  คิดเป็นระบบ  คิดเชิงสร้างสรรค์  คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  คิดนอกกรอบ

12 12 จิตสำนึก  ที่ดีต่อตนเอง  ที่ดีต่อผู้อื่น  ที่ดีต่อองค์กร  ที่ดีต่อสังคม

13 13 การเรียนรู้ตนเอง  HEAD : ความคิด ความรู้  HEART : จิตสำนึก  HAND : การแสดงออก

14 14 ความรู้  ความรู้ในการทำงาน  ความรู้ในองค์การ ( วิสัยทัศน์ นโยบาย การบริหาร )  ความรู้ในสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง ( เศรษฐกิจ สังคม การเมือง - เทคโนโลยี ต่างประเทศ ฯลฯ )

15 15 การสร้างจิตสำนึกที่ดี 1. ประเมินตนเอง - จุดแข็ง จุดอ่อน - อย่า เชื่อมัน มาก หรือ น้อย เกินไป 2. คุมอารมณ์ - ไม่เสียใจ / ผิดหวัง / โกรธง่าย 3. เมตตา กรุณา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้ง ให้ และ รับ ความรัก

16 16 การสร้างจิตสำนึกที่ดี ( ต่อ ) 4. มี วินัย คุมตนเอง - ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 5. หลีกเลี่ยงความเครียด - โดยคิดในแง่บวก 6. ยกย่องชมเชยผู้อื่น

17 17 การเรียนรู้ผู้อื่น  มีความแตกต่างจากเรา  การแสดงออกย่อมมีสาเหตุ  สามารถปรับปรุง / พัฒนาได้  มีหลายประเภท

18 18 การแสดงออก  WECOMING SPIRIT ( ต้อนรับขับสู้ )  WILLINGNESS ( เต็มใจ )  READINESS ( พร้อมเสมอ )

19 19 การปฏิบัติกับมนุษย์ 4 แบบ  แบบที่ 1. ดึงศักยภาพมาใช้เชิงคำปรึกษาหารือ ให้โอกาสแสดง ความสามารถ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา ให้ ความเป็นอิสระในการ ทำงาน  แบบที่ 2. พยายามหาโอกาสเข้าไปพูดคุย หา สาเหตุของปัญหาที่ เกิดขึ้น ให้คำปรึกษา คอยสอดส่องดูแล  แบบที่ 3. ให้คำแนะนำปรึกษา มอบหมายงานที่ ไม่ยุ่งยาก  แบบที่ 4. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด คอย สอดส่องดูแลสม่ำเสมอ

20 20 มนุษย์ 4 แบบ 1. มีฝีมือ มีความรับผิดชอบ 2. มีฝีมือ ขาดความรับผิดชอบ 3. ไม่มีฝีมือ มีความรับผิดชอบ 4. ไม่มีฝีมือ ขาดความ รับผิดชอบ

21 21 การเพิ่มคุณค่าในตัวคน 1. เป็นแบบอย่างที่ดี 2. ส่งเสริมการคิดแบบสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้การทำงานสำเร็จ 5. ยกย่องชมเชยให้รางวัล 6. พร้อมร่วมรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

22 22 หลักในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น 1. เปิดใจ 2. ยอมรับ 3. ปรับตัว

23 23 การเพิ่มคุณค่าให้ทีมงาน 1. ทำให้ทุกคนรู้และเข้าใจเป้าหมาย ตรงกัน 2. ทำให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน 3. ทำให้ทุกคนมีความสามารถ ใกล้เคียงกัน 4. ทำให้เกิดการสื่อสารที่ดี 5. ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

24 24 ถาม/ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google