งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศนักศึกษาสห กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศนักศึกษาสห กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศนักศึกษาสห กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔

2 27/06/572

3 3 สหกิจศึกษา การปฐมนิเทศ ออกฝึกปฏิบัติงาน ++ การสัมมนา

4 27/06/574 การเตรียมตัวออก ฝึกปฏิบัติงาน

5 27/06/575 การเตรียมตัวออกฝึก ปฏิบัติงาน 1. บ ุคลิกภาพที่ดี 2. ก ารปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. ศ ึกษางานที่ต้องรับผิดชอบ 4. ศ ึกษากฎระเบียบของสถาน ประกอบการ 5. ร ักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

6 27/06/576 บุคลิกภาพ ลลลลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดง ออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ ความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาให้ ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ –บ–บ–บ–บุคลิกภาพภายนอก และ –บ–บ–บ–บุคลิกภาพภายใน

7 7 การแต่งกาย / มารยาท บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติสัมปชัญญะ

8 27/06/578 การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น  การสื่อสาร  มารยาท / ความประพฤติ  การอยู่ร่วมในสังคม

9 27/06/579 งานที่รับผิดชอบ  ศึกษาลักษณะงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ  ต้องรู้จริงในงาน อดทน ขยันและมุ่งมั่นที่จะ ทำ  ศึกษางานที่เกี่ยวข้อง / ประสานระดับ เดียวกันหรือสูงกว่า  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพ ความคิดที่แตกต่าง  มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  มีจริยธรรมในการทำงาน  มีการเรียนรู้ตลอดเวลา  คิดดี คิดบวกและคิดให้ยาวและมองต่าง มุม

10 27/06/5710 กฎระเบียบของสถาน ประกอบการ ตตตต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถาน ประกอบอย่างเคร่งครัด พพพพึงระลึกว่าที่ทำงานไม่ใช่ มหาวิทยาลัย แแแและบางเวทีไม่มีพี่เลี้ยง

11 27/06/5711 การรักษาชื่อเสียง มหาวิทยาลัย  พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แต่งกายเหมาะสมกับการเป็น นักศึกษา  ประพฤติตนเป็นคนดี สมกับที่พ่อแม่ ภูมิใจ

12 27/06/5712 คนดี vs. คนเก่ง ลักษณะของคนดี คือคนที่มีนิสัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีในการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดเห็นแก่ ตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์และ ความสุขส่วนรวมตลอดเวลา ลักษณะของคนดี คือคนที่มีนิสัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีในการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดเห็นแก่ ตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์และ ความสุขส่วนรวมตลอดเวลา

13 27/06/5713 “ ถ้ามีคนสองคนเดินผ่านมา ทุกเรื่องราวสามารถสอนข้าพเจ้าได้สำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขา สำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่าง ” คำกล่าวของขงจื้อ นักปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีน


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศนักศึกษาสห กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google