งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

2 03/04/60

3 สหกิจศึกษา การสัมมนา การปฐมนิเทศ ออกฝึกปฏิบัติงาน + + 03/04/60

4 การเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติงาน
03/04/60

5 การเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพที่ดี การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ศึกษางานที่ต้องรับผิดชอบ ศึกษากฎระเบียบของสถานประกอบการ รักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 03/04/60

6 บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ บุคลิกภาพภายนอก และ บุคลิกภาพภายใน 03/04/60

7 การแต่งกาย/มารยาท บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติสัมปชัญญะ 03/04/60

8 การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การสื่อสาร มารยาท / ความประพฤติ การอยู่ร่วมในสังคม 03/04/60

9 งานที่รับผิดชอบ มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
ศึกษาลักษณะงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ต้องรู้จริงในงาน อดทน ขยันและมุ่งมั่นที่จะทำ ศึกษางานที่เกี่ยวข้อง / ประสานระดับเดียวกันหรือสูงกว่า รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดที่แตกต่าง มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีจริยธรรมในการทำงาน มีการเรียนรู้ตลอดเวลา คิดดี คิดบวกและคิดให้ยาวและมองต่างมุม 03/04/60

10 กฎระเบียบของสถานประกอบการ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบอย่างเคร่งครัด พึงระลึกว่าที่ทำงานไม่ใช่มหาวิทยาลัย และบางเวทีไม่มีพี่เลี้ยง 03/04/60

11 การรักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่งกายเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา ประพฤติตนเป็นคนดี สมกับที่พ่อแม่ภูมิใจ 03/04/60

12 คนดี vs. คนเก่ง ลักษณะของคนดี คือคนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดเห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมตลอดเวลา 03/04/60

13 คำกล่าวของขงจื้อ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีน
“ถ้ามีคนสองคนเดินผ่านมา ทุกเรื่องราวสามารถสอนข้าพเจ้าได้ สำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขา สำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่าง” 03/04/60


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google