งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การบริหารอย่างประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การบริหารอย่างประกันคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การบริหารอย่างประกันคุณภาพการศึกษา

2 “... คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มี ความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคน อื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่ เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้อง พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็ อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้อง ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้ พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็ พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็ พอเพียง...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 “... คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยสามารถร่วมมือร่วมใจกัน รักษาและพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ ตลอดรอดฝั่ง ประการแรกคือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความ เมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ ประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอ กัน ประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำ ความคิดความเห็นของตน ให้ถูกต้องเที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุใน ผล...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

4 มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล พอประมาณ สรุปปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม ก้าวหน้าอย่างสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน นำ สู่

5 ตัวบ่งชี้การบริหารฐานโรงเรียน (SBM) เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ SB M มีระบบบริหารและจัด การศึกษาที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ มีอิสระคล่องตัวในการ บริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การ บริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน มีระบบบริหารและการ จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบบริหารและ จัดการศึกษา ที่พร้อมรับการ ตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพ

6 การบริหารจัดการให้สมดุล การเงินและงบประมาณ (Financial) วิสัยทัศน์ มาตรฐาน และกลยุทธ์ (Vision and Strategy) Goals Strategies Drivers Measures ความพึงพอใจ (Customer) Goals Strategies Drivers Measures การบริหารจัดการ (Internal Business Process) Goals Strategies Drivers Measures การเรียนรู้และ นวัตกรรม (Learning And Growth) Goals Strategies Drivers Measures

7 ระบบประกัน คุณภาพ ระบบการ ติดตาม คุณภาพ ระบบการพัฒนา คุณภาพ ระบบประเมินคุณภาพ - การประเมินภายใน - การประเมินภายนอก

8 การ ประเมิ น ตนเอง ของ สถาน ศึกษา รายง าน การ ประเ มิน ตนเอ ง การ ตรวจ เยี่ยม สถาน ศึกษา รายง านผล การ ประเมิ น การ ติดต าม ผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลป้อนกลับ การ กำหนด มาตรฐ านและ การ ปฏิบัติง านของ สถานศึ กษา ( PDCA)

9 แผนกล ยุทธ์และ แผน ดำเนินงา น การประเมิน ภายนอก วิสัยทัศน์ มาตรฐาน และพันธกิจ การวางแผน และจัดระบบ การนำแผน สู่ปฏิบัติและ กำกับ ติดตาม การ ประเมิน ตนเอง รายงานประจำปี ที่เป็น รายงานประเมิน ตนอง การพัฒนาสถานศึกษาและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา

10 การบริหาร จัดการ ความพึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การบริหาร จัดการ โดยแผนและ มุ่งผลลัพธ์ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ การบริหาร คุณภาพ และประกัน คุณภาพ ความมีอิสระ คล่องตัว การมีส่วนร่วม การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ. ร. บ. และมาตรฐาน การศึกษา ความมีเหตุมีผล คุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี วิสัยทัศน์ และมาตรฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การบริหารฐาน โรงเรียน / ระบบโรงเรียน การบริหาร จัดการ ให้สมดุล การบริหารจัดการที่ประกัน คุณภาพสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การบริหารอย่างประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google