งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวินัย เชิงบวก. ในเวลาที่เรามุ่งสอนแต่วิชาความรู้ เรากลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการ ของมนุษย์ นั่นก็คือ การสอนให้มีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวินัย เชิงบวก. ในเวลาที่เรามุ่งสอนแต่วิชาความรู้ เรากลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการ ของมนุษย์ นั่นก็คือ การสอนให้มีวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวินัย เชิงบวก

2 ในเวลาที่เรามุ่งสอนแต่วิชาความรู้ เรากลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการ ของมนุษย์ นั่นก็คือ การสอนให้มีวินัย ในตนเอง มีความมุ่งมั่น อดทน และ ความไวต่อการรับรู้ความต้องการของ ผู้อื่น ซึ่งการสอนเช่นนี้ เพียงมีผู้ใหญ่ที่ มีวุฒิภาวะและมีความรักความเมตตา คอยอยู่ใกล้ชิดเด็กเท่านั้น ก็ทำได้แล้ว..... อีริค ฟรอมม์ จากหนังสือ The Art of loving

3 การลงโทษกับการ สร้างวินัย

4 “ เด็กในสมัยนี้หลงใหลแต่ความฟุ่มเฟือย มารยาทเลว ดูถูกผู้มีอำนาจ ขาดความเคารพ ผู้ใหญ่ และชอบพูดคุยเรื่องไร้สาระแทนที่จะออก กำลังให้แข็งแรง ชอบวานอำนาจบาตรใหญ่ แทนที่จะคอยปรนนิบัติรับใช้ในบ้าน ไม่ลุกขึ้นแล ดงความเคารพเมื่อผู้อาวุโสเดินเข้ามาในบ้าน โต้เถียงพ่อแม่ พูดคุยอย่างไม่เกรงใจต่อหน้าแขก หยิบฉวยกินแต่ของดีๆ บนโต๊ะอาหาร นั่งไขว่ห้าง และข่มขู่คุกคามครู ” โสเครตีส นักปรัชญากรีก ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วง 469-399 ปีก่อนคริสต์ศักราช ( ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้มีอะไร เปลี่ยนไปบ้างไหม ท่านจะทำอย่างไรดี )

5 “ ควรลงโทษเด็กเพราะเขา ประพฤติไม่ดี ” “ ทำไมจึงใช้วิธีนี้ ” “ วิธีนี้ได้ผลดีทุกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะในระยะยาว ” “ เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น ”

6 การลงโทษ ความหมาย ความหมาย คือ การกระทำต่อผู้ที่ทำ ผิดระเบียบหรือมีความประพฤติไม่ เหมาะสม รูปแบบ ลงโทษด้วยการใช้คำพูดด้านลบ ลงโทษด้วยการทำให้เจ็บปวดทั้ง ทางร่ายกายและจิตใจ

7 การสร้างวินัย ความหมาย ครูสอนเด็กให้รู้จัก ควบคุมตนเอง และเชื่อมั่นใน ตนเอง เป้าหมาย ให้เด็กเข้าใจ พฤติกรรมของตนเอง ริเริ่มทำ สิ่งต่างๆด้วยตนเอง รับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ตนเองเลือกทำ เคารพ ตนเองและผู้อื่น

8 ใบงาน • พฤติกรรมใดเป็นการสร้างวินัย • พฤติกรรมใดเป็นการลงโทษ

9 การสร้างวินัยเชิงบวก • หลัก 7 ประการ 1 เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก 2 พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ การมีวินัยใน ตนเอง และบุคลิกลักษณะที่ดี 3 พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด

10 4 คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการ และคุณภาพชีวิตของเด็ก 5 คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 6 พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ 7 เสริมสร้างความสามัคคีและ ความกลมเกลียวในกลุ่ม

11 ใบงาน วินัยเชิงลบ • พฤติกรรมใดเป็นการสร้าง วินัยเชิง บวก หรือการสร้างวินัยเชิงลบ • และท่าน เคย หรือ ไม่เคย ปฏิบัติ

12 การสร้างสภาพแวดล้อมที่มี ผล ต่อการเรียนรู้ในด้านบวก การจัดการห้องเรียนสำหรับ ห้องเรียนที่เป็นมิตร กับนักเรียน การทำให้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้น่าอยู่ การสร้างกิจวัตรในห้องเรียน มาตรฐานการปฏิบัติตัวในห้องเรียนและ การจัดการที่ดี การให้ส่งเสริมแรงเชิงบวก

13 ใบงาน • ประเมินตนเองว่าท่านเป็นครูแบบ ไหน ?

14 • ข้อ 1-7 ครูผู้ชอบใช้ อำนาจ • ข้อ 8-14 ครูที่มั่นคง หนักแน่น • ข้อ 15-21 ครูประเภทปล่อย ตามเรื่อง • ข้อ 22-28 ครูผู้เย็นชา


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวินัย เชิงบวก. ในเวลาที่เรามุ่งสอนแต่วิชาความรู้ เรากลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการ ของมนุษย์ นั่นก็คือ การสอนให้มีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google