งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์งาน
อ. วิยะดา วรธนานันท์

2 มนุษยสัมพันธ์ คืออะไร
ศาสตร์และศิลปะในการ ทำงานกับคน เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และสามารถปรับตัวให้ทำงานได้ อย่างมีความสุข

3 ความสำคัญ/ประโยชน์ สร้างมิตรภาพ สร้างความร่วมมือ /เครือข่าย
สร้างความมีส่วนร่วมในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงาน เป็นทักษะในการประสานงานและการทำงานเป็นทีม

4 หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ความแตกต่างของบุคคล เข้าใจคุณค่าของคน ความต้องการของบุคคล เรียนรู้ธรรมชาติของคน รู้เขา - รู้เรา

5 ทัศนคติของบุคคล ฉันแน่ เธอแย่ ( I am o.k, you are not o.k)
ฉันแย่ เธอแน่ ( I am not o.k, you are o.k) ฉันแย่ เธอแย่ ( I am not o.k, you are not o.k) ฉันก็ดี เธอก็ดี ( I am o.k, you are o.k)

6 ขั้นตอนการสร้างมนุษยสัมพันธ์
เข้าใจผู้อื่นและเดินหาผู้อื่นก่อน ยิ้มให้ผู้อื่นก่อน ทักทาย ปราศัย แสดงออกด้วยท่าทางที่ดี เสมอต้นเสมอปลาย

7 คุณสมบัติของผู้มีมนุษยสัมพันธ์
อารมณ์ดี อัธยาศัยดี มีไมตรีจิต ใจกว้าง มีเหตุผล รู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา มีความจริงใจ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความยืดหยุ่น รู้จักให้อภัย เป็นคนช่างสังเกต มีความอดทน อดกลั้น

8 ทักษะการพัฒนามนุษยสัมพันธ์
เรียนรู้พฤติกรรม ปรับตัวหาผู้อื่นได้ดี สื่อสารดี มีจิตวิทยาในการแสดงออก เป็นผู้ฟังที่ดี

9 อุปสรรคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
มองโลกแง่ร้าย มีทิฏฐิ เจ้าอารมณ์ ใจแคบ ขาดเหตุผล ดูถูกคน บุคลิกภาพบกพร่อง ไม่รู้จักกาลเทศะ สื่อสารไม่สร้างสรรค์

10 ศิลปะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ทักทาย ปราศรัย คำพูดสุภาพ อ่อนโยน น้ำเสียงนุ่มนวล ท่าทางจริงใจ ถ้อยคำ ภาษา เข้าใจง่าย สายตาเป็นมิตร รับฟัง สนใจ ใส่ใจ

11 คำพูดที่ควรใช้ 9คำ มองหน้า สบตา ยิ้ม ทักทาย ไต่ถาม ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ
กล่าวคำขอบคุณ กล่าวคำลา

12 สิ่งที่ควรระมัดระวัง
สีหน้า สายตา ท่าทาง กาลเทศะ ความจริงใจ

13 ข้อคิดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
รู้จักการให้ ( ทาน) เจรจาไพเราะ (ปิยวาจา) ทำตนเป็นประโยชน์ ( อัตถจริยา) วางตนเหมาะสม (สมานัตตา)

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google