งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. วิยะดา วรธนานันท์. ศาสตร์และ ศิลปะในการทำงานกับ คน เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และสามารถปรับตัวให้ ทำงานได้อย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. วิยะดา วรธนานันท์. ศาสตร์และ ศิลปะในการทำงานกับ คน เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และสามารถปรับตัวให้ ทำงานได้อย่างมี ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. วิยะดา วรธนานันท์

2 ศาสตร์และ ศิลปะในการทำงานกับ คน เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และสามารถปรับตัวให้ ทำงานได้อย่างมี ความสุข

3  สร้างมิตรภาพ  สร้างความร่วมมือ / เครือข่าย  สร้างความมีส่วนร่วมในการทำงาน  สร้างสรรค์ผลงาน  เป็นทักษะในการประสานงานและ การทำงานเป็นทีม

4  ความแตกต่างของ บุคคล  เข้าใจคุณค่าของคน  ความต้องการของ บุคคล  เรียนรู้ธรรมชาติของคน  รู้เขา - รู้เรา

5  ฉันแน่ เธอแย่ ( I am o.k, you are not o.k)  ฉันแย่ เธอแน่ ( I am not o.k, you are o.k)  ฉันแย่ เธอแย่ ( I am not o.k, you are not o.k)  ฉันก็ดี เธอก็ดี ( I am o.k, you are o.k)

6  เข้าใจผู้อื่นและเดินหา ผู้อื่นก่อน  ยิ้มให้ผู้อื่นก่อน  ทักทาย ปราศัย  แสดงออกด้วยท่าทางที่ ดี  เสมอต้นเสมอปลาย

7  อารมณ์ดี  อัธยาศัยดี มีไมตรี จิต  ใจกว้าง มีเหตุผล  รู้จักเอาใจเขา มา ใส่ใจเรา  มีความจริงใจ  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีความยืดหยุ่น รู้จักให้อภัย  เป็นคนช่างสังเกต  มีความอดทน อด กลั้น

8  เรียนรู้พฤติกรรม  ปรับตัวหาผู้อื่นได้ดี  สื่อสารดี  มีจิตวิทยาในการ แสดงออก  เป็นผู้ฟังที่ดี

9  มองโลกแง่ร้าย  มีทิฏฐิ  เจ้าอารมณ์  ใจแคบ ขาด เหตุผล  ดูถูกคน  บุคลิกภาพ บกพร่อง  ไม่รู้จักกาลเทศะ  สื่อสารไม่ สร้างสรรค์

10  ทักทาย ปราศรัย  คำพูดสุภาพ อ่อนโยน  น้ำเสียงนุ่มนวล  ท่าทางจริงใจ  ถ้อยคำ ภาษา เข้าใจง่าย  สายตาเป็นมิตร  รับฟัง สนใจ ใส่ ใจ

11  มองหน้า  สบตา  ยิ้ม  ทักทาย  ไต่ถาม  ตอบคำถาม  ให้คำแนะนำ  กล่าวคำขอบคุณ  กล่าวคำลา

12  สีหน้า  สายตา  ท่าทาง  กาลเทศะ  ความ จริงใจ

13  รู้จักการให้ ( ทาน )  เจรจาไพเราะ ( ปิย วาจา )  ทำตนเป็นประโยชน์ ( อัตถจริยา )  วางตนเหมาะสม ( สมานัตตา )

14


ดาวน์โหลด ppt อ. วิยะดา วรธนานันท์. ศาสตร์และ ศิลปะในการทำงานกับ คน เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และสามารถปรับตัวให้ ทำงานได้อย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google