งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย คำว่า พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่

2 สรุปพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
จึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการทางประชาธิปไตย

3 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้
  ด้านสังคม   การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล    การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น   การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า   การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเคารพระเบียบของสังคม   การมีจิตสาธารณะ คือ ทำประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ

4 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้
 ด้านเศรษฐกิจ การประหยัดและอดออมในครอบครัว การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์

5 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้
ด้านการเมืองการปกครอง การเคารพกฎหมาย การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม การทำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google