งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมาย คำว่า พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมาย คำว่า พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมาย คำว่า พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่ ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ พลเมืองเรื่องดีในวิถีชีวิต ประชาธิปไตย

2 สรุปพลเมืองดีในวิถี ชีวิตประชาธิปไตย จึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ คุณธรรมของศาสนามีหลักการทาง ประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตน ตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิด การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็น สังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตามหลักการทางประชาธิปไตย

3 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มี แนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเคารพระเบียบของสังคม การมีจิตสาธารณะ คือ ทำประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ ด้านสังคม

4 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มี แนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ ด้าน เศรษฐกิจ การประหยัดและอดออมในครอบครัว การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความ ซื่อสัตย์

5 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มี แนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ ด้านการเมืองการ ปกครอง การเคารพกฎหมาย การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม การทำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา


ดาวน์โหลด ppt พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมาย คำว่า พลเมือง หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน วิถี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google