งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แนวทางการบริหาร สช. โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 สมรรถนะของประเทศไทย สมรรถนะในภาพรวมลดลง ร้อยละ ในพ.ศ เป็นร้อยละ ในพ.ศ. 2550 สมรรถนะด้านเศรษฐกิจลดลง ร้อยละ63.11 ในพ.ศ เป็นร้อยละ ในพ.ศ.2550 สมรรถนะด้านประสิทธิภาพภาครัฐลดลงจากร้อยละ ในพ.ศ.2547 เป็นร้อยละ ในพ.ศ.2550 สมรรถนะด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากร้อยละ ในพ.ศ เป็นร้อยละ ใน พ.ศ.2550

3 การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทายในอนาคต
1. นโยบายเปิดเสรีการค้าจะส่งผลให้บริบทด้านการศึกษามีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากค่าแรงต่ำไปสู่สมองราคาถูก (From Cheap Manpower to Cheap Brainpower)

4 การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทายในอนาคต(ต่อ)
2. ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและระบบเสรี (Intellectual Property and Open Systems) ที่จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระแสเรื่องความเคารพในนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และการเปิดสังคมเพื่อความร่วมมือจะมากขึ้น

5 การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทายในอนาคต(ต่อ)
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลให้การศึกษาบนฐานอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลง นอกจากนี้ ยังคาดว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และรัสเซียกลายเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยี(China, India and Russia as Technological Powers)

6 การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทายในอนาคต(ต่อ)
4. สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ผู้สูงอายุในยุโรปและญี่ปุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่คาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล้

7 ร้อยละของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศพ. ศ
ร้อยละของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศพ.ศ.2523 , 2533 , 2543 และ 2553

8 การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทายในอนาคต(ต่อ)
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศส่งผลต่อปัจจัยการผลิตทำให้ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจใหม่ และต้นทุนสภาพแวดล้อมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนสำคัญทางเศรษฐกิจ

9 กฎ 5 ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้า
1. กฎแห่งคุณค่า “ ค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยการ ดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้นสูงกว่าเงินที่คุณ ได้รับมามากแค่ไหน ” 2. กฎแห่งค่าตอบแทน “ รายได้ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหน และคุณบริการพวกเขาได้ดีเพียงใด ”

10 กฎ 5 ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้า
3. กฎแห่งอิทธิพล “ คุณจะมีอิทธิพลมากเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหน ”

11 กฎ 5 ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้า
4. กฎแห่งความจริงใจ “ สิ่งทรงคุณค่าที่สุดที่คุณ จะต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัวคุณเอง ” 5. กฎแห่งการรับ “ กุญแจสู่การให้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเปิดใจกว้างที่จะรับ ”

12 ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
อำนาจหน้าที่ของ สช. ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 1. รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 2. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน

13 ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
อำนาจหน้าที่ของ สช. ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 4. รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน 5. ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 13(4) 6. เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

14 วิสัยทัศน์ของ สช. ภายในปี 2555 สช. จะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงโดยยึด หลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ

15 พันธกิจของ สช. 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของ สช. โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล 3. ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

16 จำนวนโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2550
รวมโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น 7,298 โรง

17 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2550
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,834,057 คน


ดาวน์โหลด ppt นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google