งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร สช. โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร สช. โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร สช. โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 สมรรถนะของประเทศไทย  สมรรถนะในภาพรวมลดลง ร้อยละ 68.24 ในพ. ศ. 2547 เป็นร้อยละ 57.76 ในพ. ศ. 2550  สมรรถนะด้านเศรษฐกิจลดลง ร้อย ละ 63.11 ในพ. ศ. 2547 เป็นร้อยละ 54.53 ในพ. ศ.2550  สมรรถนะด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ลดลงจากร้อยละ 63.86 ในพ. ศ.2547 เป็นร้อยละ 47.71 ในพ. ศ.2550  สมรรถนะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดลงจากร้อยละ 33.57 ในพ. ศ. 2547 เป็นร้อยละ 28.84 ใน พ. ศ.2550

3 1. นโยบายเปิดเสรีการค้าจะ ส่งผลให้บริบทด้านการศึกษามี การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ มากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์จากค่าแรงต่ำไปสู่ สมองราคาถูก (From Cheap Manpower to Cheap Brainpower) การเตรียมรับสถานการณ์ท้าทาย ในอนาคต

4 2. ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา และระบบเสรี (Intellectual Property and Open Systems) ที่จะมีบทบาทสำคัญ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระแสเรื่อง ความเคารพในนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ และการเปิดสังคม เพื่อความร่วมมือจะมากขึ้น 2. ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา และระบบเสรี (Intellectual Property and Open Systems) ที่จะมีบทบาทสำคัญ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระแสเรื่อง ความเคารพในนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ และการเปิดสังคม เพื่อความร่วมมือจะมากขึ้น

5 3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจะส่งผลให้ การศึกษา บนฐานอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมาก ขึ้นจากความเหลื่อมล้ำด้าน โอกาสทางการศึกษาจะลดลง นอกจากนี้ ยังคาดว่าสาธารณรัฐ ประชาชนจีน อินเดีย และรัสเซีย กลายเป็นประเทศมหาอำนาจ ด้านเทคโนโลยี (China, India and Russia as Technological Powers)

6 4. สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิด วิกฤตการณ์ผู้สูงอายุในยุโรป และญี่ปุ่นสอดคล้องกับ สถานการณ์ในประเทศไทยที่ คาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะ เพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล้

7 ร้อยละของประชากร จำแนกตาม กลุ่มอายุและเพศพ. ศ.2523, 2533, 2543 และ 2553

8 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพ บรรยากาศส่งผลต่อปัจจัยการ ผลิตทำให้ต้องมีการจัดสรร ทรัพยากรทางเศรษฐกิจใหม่ และต้นทุนสภาพแวดล้อมจะ กลายเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุน สำคัญทางเศรษฐกิจ

9 1. กฎแห่งคุณค่า “ ค่าที่แท้จริง ของตัวคุณวัดได้โดยการ ดูว่า มูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้น สูงกว่าเงินที่คุณ ได้รับมามาก แค่ไหน ” 2. กฎแห่งค่าตอบแทน “ รายได้ ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณ ให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหน และคุณบริการพวกเขาได้ดี เพียงใด ” กฎ 5 ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้า

10 3. กฎแห่งอิทธิพล “ คุณจะมี อิทธิพลมากเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหน ” ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหน ” กฎ 5 ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้า

11 4. กฎแห่งความจริงใจ “ สิ่ง ทรงคุณค่าที่สุดที่คุณ จะต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัว คุณเอง ” จะต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัว คุณเอง ” 5. กฎแห่งการรับ “ กุญแจสู่การให้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเปิดใจกว้างที่จะรับ ” คือ การเปิดใจกว้างที่จะรับ ” กฎ 5 ข้อแห่ง ความสำเร็จล้นฟ้า

12 1. รับผิดชอบงานธุรการและ สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ 2. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อ คณะกรรมการ 3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและ พัฒนาเพื่อประกันคุณภาพ การศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่ของ สช. ตาม พ. ร. บ. โรงเรียนเอกชน พ. ศ. 2550

13 4. รับผิดชอบการดำเนินการ เกี่ยวกับกองทุน 5. ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาเอกชนตามมาตรการที่ คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 13(4) 6. เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษา เอกชนตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด การศึกษาเอกชน 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ของ สช. ตาม พ. ร. บ. โรงเรียนเอกชน พ. ศ. 2550

14 ภายในปี 2555 สช. จะเป็นองค์กร ที่มีศักยภาพสูงโดยยึด หลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับใน การส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ของ สช.

15 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนอย่างเป็น ระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ของ สช. โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล 3. ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เอกชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ พันธกิจของ สช.

16 จำนวนโรงเรียนเอกชนปี การศึกษา 2550 รวมโรงเรียนเอกชน ทั้งสิ้น 7,298 โรง

17 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนปี การศึกษา 2550 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,834,057 คน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร สช. โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google