งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ สพช. ขุฃันฑ์ เขต 22 ปี 2554-2556. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ สพช. ขุฃันฑ์ เขต 22 ปี 2554-2556. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ สพช. ขุฃันฑ์ เขต 22 ปี 2554-2556

2 หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

3 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุค ใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ ยุคใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการใหม่ ปฏิรูปรอบสอง

4 ปัญหาและความต้องการของ สพฐ. ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคันและไม่ เรียนต่อ คุณภาพนักเรียนยังไม่น่าพอใจ การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไป ยัง สพท. และโรงเรียนยังไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ คณะกรรมการโรงเรียนยังไม่เข้มแข็ง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังขาดประสิทธิภาพ

5 การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงตาม ความต้องการ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงตาม ความต้องการ การประเมินวิทยฐานะยังไม่สัมพันธ์กับ คุณภาพนักเรียน การประเมินวิทยฐานะยังไม่สัมพันธ์กับ คุณภาพนักเรียน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน งบ พัฒนามีน้อย งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน งบ พัฒนามีน้อย ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาด / ไม่นำผลงานวิจัย ขาด / ไม่นำผลงานวิจัย ปัญหาและความต้องการของ สพฐ.

6 วิสัยทัศน์ ภายในปี 2556 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุขันฑ์ เขต 22 จัดการศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน บริหารตาม หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การบริการที่ เป็นเลิศ

7 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรฐานวิชาชีพ2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง3. พัฒนาส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง 4. กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา สถานศึกษาให้เข้มแข็ง4. กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างจิตบริการให้ เกิดขึ้น5. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างจิตบริการให้ เกิดขึ้น แก่บุคลากร แก่บุคลากร 6. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัด การศึกษา6. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัด การศึกษา พันธกิจ

8 1. ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการ บริหารจัดการตามภารกิจ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการ บริหารจัดการตามภารกิจ 4. โรงเรียนที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 4. โรงเรียนที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 5. ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการบริการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุฃันฑ์ เขต 22 ใน ระดับดีขึ้นไป5. ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการบริการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุฃันฑ์ เขต 22 ใน ระดับดีขึ้นไป เป้าประสงค์

9 กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน เทคโนโลยีเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตาม แนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 6. พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

10 จุดเน้น จุดเน้นที่ 1 แก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดเน้นที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดเน้นที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแก่นักเรียนใน ภาพรวม ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 โรงเรียน 1 คุณธรรม จุดเน้นที่ 4 สร้างเครือข่ายคุณธรรมในลักษณะ “ บวร ” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน จุดเน้นที่ 5 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน จุดเน้นที่ 6 ลดอัตราออกกลางคันของนักเรียนทุก โรงเรียน

11 ผลผลิต ผลผลิตที่ 1: ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา ผลผลิตที่ 2: ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตที่ 3: ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย ผลผลิตที่ 4: เด็กพิการได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ ผลผลิตที่ 5: เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 เกณฑ์การจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับ เขตพื้นที่การศึกษา 1. ความจำเป็นพื้นฐาน - ค่าสาธารณูปโภค - ระยะทางห่างไกล 2. ภาระงาน - โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ - คุณภาพการบริหารการจัด การศึกษาของเขต จากร. ร. ที่ผ่านการ ประเมินภายนอกรอบสอง - การติดตามคุณภาพการจัด การศึกษา

13 กลยุทธ์ สำนัก ส่วนกลาง สพท. สถานศึกษา สพฐ. รวมงบพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ สพฐ. 2,709,272,685 47,136,489,521 9,616,473,894887,715,700 คิดเป็น ร้อยละ 4.4978.11161.47 กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และ ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ 764,855,765 439,901,165,914,851,970170,933,900 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติ ไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 44,587,300 38,027,300180,865,00040,907,200 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทาง การศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 252,032,200 42,005,181,9001,621,439,30099,154,700 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน

14 กลยุทธ์ สำนัก ส่วนกลาง สพท. สถานศึกษา สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ ให้สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 1,373,201,620 3,123,045,056 128,686,824 477,263,300 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศึกษา ตามแนวทางการ กระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษา 195,511,300 571,951,100 2,770,630,800 87,816,100 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 79,084,500 958,383,000 - 11,640,500 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน

15 กลยุทธ์/จุดเน้น งบแลกเป้า รวมวงเงิน รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. 887,715,70060,349,951,800 กลยุทธ์ ที่ 1 / 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 4 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 170,933,900 6,290,542,800 กลยุทธ์ที่ 2 / 4.นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 40,907,200 304,386,800 กลยุทธ์ที่ 3 / 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตรา การออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 99,154,70043,977,808,100 งบแลกเป้า/จุดเน้น

16 กลยุทธ์ งบแลกเป้า รวมวงเงิน งบประมาณ กลยุทธ์ที่ 4 / 1.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 4 477,263,300 5,102,196,800 กลยุทธ์ที่ 5 / 1.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 4 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 87,816,100 3,625,909,300 กลยุทธ์ที่ 6/ 7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 11,640,500 1,049,108,000 งบแลกเป้า/จุดเน้น


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ สพช. ขุฃันฑ์ เขต 22 ปี 2554-2556. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google