งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือในการพัฒนาทุน มนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือในการพัฒนาทุน มนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือในการพัฒนาทุน มนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2 ความเป็นมา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2547 ให้จัดตั้ง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักเพื่อปฏิบัติภารกิจ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ ต่างประเทศ ตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

3 อำนาจหน้าที่ สพร. จัดทำแผน ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ดำเนินโครงการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานความ ร่วมมือ บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ ต่างประเทศ ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้ง ทวิภาคี และพหุภาคี บริหารความร่วมมือด้านทุนกับ ต่างประเทศ ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และ ผลงานการพัฒนา อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4 ภารกิจหลักในการบริหารงาน ความร่วมมือฯ ของ สพร. ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศ ที่กำลังพัฒนาต่างๆ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบ ความร่วมมือและความตกลงระหว่าง ประเทศทั้งในระดับ ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อน บ้านและประเทศกำลังพัฒนาใน ภูมิภาคต่าง ๆ อำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

5 รูปแบบความร่วมมือเพื่อการ พัฒนา ระหว่างประเทศ ความร่วมมือแบบทวิภาคี ( ในและนอก โครงการ ) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สามหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี หลักสูตรศึกษาหลังปริญญาตรี นานาชาติ อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

6 “ คน ” ศูนย์กลางของการ พัฒนา

7 ไทยเป็น Hub ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand = Hub of HRD)

8 ทุนศึกษา / ฝึกอบรม แก่ประเทศกำลัง พัฒนา งบประมาณของ รัฐบาลไทย จำนวน 1,200 ทุน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการจัด ฝึกอบรม / ดูงานให้แก่ประเทศกำลัง พัฒนา งบประมาณของรัฐบาลไทย และแหล่งความร่วมมือ จำนวน 230 ทุน ความร่วมมือด้านทุนจากแหล่งความ ร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนา บุคลากรไทย จำนวน 2200 ทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของ สพร. (2547 – 2549)

9 ภารกิจ : ความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ สปป. ลาว กัมพูชา พม่า เวียตนาม ( ทวิภาคี ไตรภาคี ) ดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนากับจีน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานความ ร่วมมือสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ กรอบความร่วมมือ ACMECS และ GMS

10 รูปแบบการให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ในอนุภูมิภาค ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ตามความ ต้องการ ( ในและนอกโครงการ ) ทุนศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ( นานาชาติ ) ทุนฝึกอบรมประจำปี ( นานาชาติ ) ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ( ไตรภาคี )

11 0 50 100 150 200 250 25412542254325442545254625472548 0 2 4 6 8 10 12 14 16 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนการศึกษาตามความต้องการของกัมพูชา 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนหลักสูตรศึกษาหลังปริญญาตรีนานาชาติ* จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 0 10 20 30 40 50 60 25412542254325442545254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 * เริ่มดำเนินงาน ปี 2546 0 10 20 30 40 50 60 25412542254325442545254625472548 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมไตรภาคี

12 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนการศึกษาตามความต้องการของลาว จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนหลักสูตรศึกษาหลังปริญญาตรีนานาชาติ* จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี * เริ่มดำเนินงาน ปี 2546 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมไตรภาคี 0 100 200 300 400 500 600 700 25412542254325442545254625472548 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2 4 6 8 10 12 254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 10 20 30 40 50 60 25412542254325442545254625472548 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 25412542254325442545254625472548 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

13 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนการศึกษาตามความต้องการของพม่า จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนหลักสูตรศึกษาหลังปริญญาตรีนานาชาติ* จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี * เริ่มดำเนินงาน ปี 2546 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมไตรภาคี 0 2 4 6 8 10 12 254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 10 20 30 40 50 60 25412542254325442545254625472548 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 25412542254325442545254625472548 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 20 40 60 80 100 120 25412542254325442545254625472548 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

14 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนการศึกษาตามความต้องการของเวียดนาม จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนหลักสูตรศึกษาหลังปริญญาตรีนานาชาติ* จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี * เริ่มดำเนินงาน ปี 2546 จำนวนทุน (คน)มูลค่า (ล้านบาท) ทุนฝึกอบรมไตรภาคี 0 20 40 60 80 100 120 140 160 25412542254325442545254625472548 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0 2 4 6 8 10 12 254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 25412542254325442545254625472548 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 25412542254325442545254625472548 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

15 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ไทย - จีน ปี 2548 ทุนแลกเปลี่ยน เพื่อฝึกอบรม กรอบทวิ ภาคี 49 คน ทุนฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 18 คน หลักสูตรไตรภาคี 15 คน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ 28 คน

16 ความร่วมมือกรอบ ACMECS สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2548 - 2549 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท / เอก ( กัมพูชา 11+1 คน ลาว 18+1 คน พม่า 3 คน ) ทุนฝึกอบรม ดูงาน ( กัมพูชา 10 หลักสูตร 57 คน ลาว 7 หลักสูตร 42 คน พม่า 6 หลักสูตร 36 คน ) โครงการ ( กัมพูชา 4 ลาว 1 โครงการ ร่วม 2)

17 สถานการณ์ปัจจุบัน 1. แผนงาน – แผนเงิน 2. ต่างคนต่าง ทำ 3. Absorptive Capacity

18 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือ นโยบายรัฐบาล สนองนโยบาย / ความต้องการเร่งด่วน ของรัฐบาล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรอบ ความร่วมมือ เสริมการดำเนินงานของสาขาอื่น ใน กรอบความร่วมมือ ไม่ซ้ำซ้อนตอบสนองความต้องการของผู้รับฝ่ายไทยมีความพร้อม แนวทางความร่วมมือเพื่อ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์

19 ยกระดับความสามารถ ของบุคลากร ศูนย์กลางทางวิชาการ ของภูมิภาค ส่งเสริมการค้า การลงทุน ของไทย แก้ไขปัญหาตามแนว ชายแดน ลดช่องว่างของระดับการ พัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์ จุดมุ่งหมายในการให้ความ ร่วมมือ

20 ขอบคุ ณ ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือในการพัฒนาทุน มนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google