งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านยาง แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดี ต้อนรั บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านยาง แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดี ต้อนรั บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านยาง แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดี ต้อนรั บ http:://school.obec.go.t h/yangdang/

3 บุคลา กร

4 นายกมล จิตร แข็ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ( กศ. ม.) การ บริหารการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ A.L.T ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านยางแดง

5 ข้อมูลส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด 10 ตุลาคม 2501 วุฒิการศึกษา กศ. บ. การ ประถมศึกษา วุฒิลูกเสือ :: B.T.C. ลูกเสือ สามัญ เริ่มรับราชการ 1 สิงหาคม 2522 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562 ประสบการณ์ทำงาน * 2522 ครู 2 โรงเรียนบ้าน หนองยาง * 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2533 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2536 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านยางแดง * 2548 ครู ค. ศ. 2 โรงเรียนบ้าน ยางแดง นางวิไล แก้ววิจิตร ครู คศ.2

6 ข้อมูลส่วนตัว :; วัน เดือน ปี เกิด :;5 มกราคม 2501 เริ่มรับราชการ 2 มิถุนายน 2523 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ( ค. บ.) บริหารการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ A.L.T. ประสบการณ์ทำงาน * 2523 ครู 1 โรงเรียนบ้านสระ ไม้แดง * 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านสระ ไม้แดง * 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียน บ้านสระไม้แดง * 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียน บ้านท่าม่วง * 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียน บ้านท่าม่วง * 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียน บ้านยางแดง * 2548 ครู คศ.2 โรงเรียนบ้าน ยางแดง นายการัณย์ ยอด ทอง ครู คศ.2

7 ข้อมูลส่วนตัว เกิด 26 มี. ค.2513 เริ่มรับราชการ 1 มิถุนายน 2536 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2573 วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต ( ค. บ.) การประถมศึกษา วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือ สำรอง ประสบการณ์ทำงาน * 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียน ประชานิคม 3 สปจ. ชุมพร * 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียน ประชานิคม 3 สปจ. ชุมพร * 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้าน นา สปจ. ฉะเชิงเทรา * 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้าน นา สปจ. ฉะเชิงเทรา * 2545 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้าน ยางแดง * 2546 อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนบ้าน ยางแดง * 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 7 โรงเรียนบ้าน ยางแดง * 2548 ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านยางแดง นางอุทัย พวงพุก ครู คศ.2

8 วัน เดือน ปี เกิด 20 พฤษภาคม 2518 วุฒิการศึกษา ค. บ. ภาษาอังกฤษ วุฒิลูกเสือ :: B.T.C. ลูกเสือ สามัญ เริ่มรับราชการ 6 มกราคม 2547 วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2578 ประสบการณ์ทำงาน * 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่าเต้น * 2548 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านท่าเต้น โรงเรียนบ้านคลอง ปลาโด ***1 พฤศจิกายน 2548 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านยาง แดง นางสาวจิราวรรณ ศรีละบุตร ครู คศ.1

9 ข้อมูลส่วนตัว :; วัน เดือน ปี เกิด :; 8 มีนาคม 2525 ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วท. บ.) สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือสามัญ ประสบการณ์ทำงาน 2548 ครูอัตราจ้าง ชั่วคราวรายเดือนประจำ หน่วยการเรียน คอมพิวเตอร์ (Office Station) โรงเรียนบ้านยาง แดง นายกรกมล ผาวันดี ครูอัตราจ้างรายเดือน

10 ข้อมูลส่วนตัว :; วัน เดือน ปี เกิด :; 25 มกราคม 2524 ประวัติการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต ( ค. บ.) เอกนาฏศิลป์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือ สามัญ ประสบการณ์ทำงาน ครูอัตราจ้าง อบต. นางสาววิลาวัลย์ คน หาญ ครูพี่เลี้ยง อบต.

11 ข้อมูลส่วนตัว :; วัน เดือน ปี เกิด :; 26 กุมภาพันธ์ 2505 ประวัติการศึกษา ม. ศ.5 วิทยาศาสตร์ วุฒิทางลูกเสือ B.T.C. ลูกเสือ สามัญ ( รุ่นนักพัฒนา ) นายโสภณ ทิพรักษ์ นักการภารโรง

12 อาคาร สถานที่

13 ปี 2519 อาคาร ป 1 ข 5 ห้องเรียน

14 ปี 2535 อาคาร สปช.103/ 26 3 ห้องเรียน

15 ปี 2529 อาคาร เอนกประสงค์ สปช.202/26

16 ปี 2519 บ้านพักครู แบบองค์การ

17 ปี 2523 บ้านพักครู แบบองค์การ

18 ปี 2531 ส้วม สปช.601/26 4 ที่

19 ปี 2531 ถังน้ำฝน ฝ.33

20 1. เป็นศูนย์การ เรียนคอมพิวเตอร์ (Office Station) บริการแก่โรงเรียน ขนาดเล็กใน เครือข่าย ในช่วง ชั้นเรียนที่ 2 รวม 7 โรงเรียน 2. นักเรียนทุก ระดับช่วงชั้น ( ป.1- 6) ในโรงเรียนบ้าน ยางแดงได้เรียน คอมพิวเตอร์ทุกคน จากครู ผู้ชำนาญการด้าน การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ 3. นักเรียนได้ เรียนรู้จากสื่อ CAI, ในกลุ่ม สาระวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 4. นักเรียน สามารถสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ อย่าง หลากหลายจาก Internet อย่าง เพียงพอ

21 h t t p : s c h o o l. o b e c. g o. t h / y a n g d a n g /

22 1. กิจกรรม ลูกเสือ 2. ชุมนุมดนตรี - นาฏศิลป์ 3. ชุมนุม ศิลปะ 4. ชุมนุมกีฬา

23


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านยาง แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดี ต้อนรั บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google