งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน เขาสามชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน เขาสามชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน เขาสามชั้น

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เกิดวันที่ 30 มิถุนายน 2503 ภูมิลำเนา นายชวลิต สมประสงค์ บิดา บ้านเลขที่ ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถึงแก่กรรม มารดา สามี นายสังวาล พุ่มไสว นางสำราญ สมประสงค์ รับราชการ Exit นางกนิษฐา พุ่มไสว

3 สถานศึกษา ตั้งแต่ง – ถึง ( เดือน ปี ) วุฒิที่ได้รับ โรงเรียนถาวรวิทยา ประถมศึกษาปี ที่ 7 โรงเรียนสตรี กาญจนานุเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยครู กาญจนบุรี ป. กศ. สูง ( บรรณารักษ์ ) วิทยาลัยครู กาญจนบุรี ค. บ. ( การ ประถมศึกษา ) ประวัติการศึกษา Exit

4 วัน เดือน ปีตำแหน่ง ระ ดับ อัตร า 10 มิถุนายน 2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนเกษตร ประชาตาทวด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 3 2, เมษายน 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้าน หนองแกประชาสรรค์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 3 3, สิงหาคม 2534 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้าน หนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 4 5, ตุลาคม 2536 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้าน หนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 5 8,3 90 ประวัติการทำงาน

5 Exit วัน เดือน ปีตำแหน่ง ระ ดับ อัตร า 1 มีนาคม 2538 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่ง เสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 5 10, เมษายน 2540 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้าน ทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 6 11, ตุลาคม 2541 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 7 13, ธันวาคม 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( ชำนาญการพิเศษ ) โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพท. กจ. 3 คศ.3 21, กรกฎาคม 2549 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( ชำนาญการพิเศษ ) โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพท. กจ. 3 คศ.3 25, 450

6 Exit ปี การ ศึกษ า รายการกิจกรรม อัน ดั บ ระดับ / ผู้ มอบ 2530 ครูผู้สอนภาษาไทย ดีเด่น 1 อำเภอ / สปอ ครูกิจกรรมนิเทศ ภายในดีเด่น 1 อำเภอ / สปอ ข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2540 ตามโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ชาติ / กระทรวงศึก ษาธิการ ข้าราชการตัวอย่าง กลุ่ม ระดับ จังหวัด / สปจ. ผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น อำเภอ / สปอ. ผู้บริหารโรงเรียน ขนาดกลางดีเด่น อำเภอ / สปอ. รางวัลและความภาคภูมิใจ

7 ปี การ ศึกษ า รายการกิจกรรม อัน ดั บ ระดับ / ผู้ มอบ 2541 ข้าราชการครูผู้มี ผลงานดีเด่น จังหวัด / สมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัด กาญจนบุรี ผู้บริหารที่มีผลงาน ดีเด่นระดับ ประถมศึกษา อำเภอ / คณะกรรมกา รคุรุสภา อำเภอทอง ผาภูมิ ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นอำเภอ / สปอ ผู้บริหารดีเด่น ( ขนาด กลาง ) อำเภอ / สปอ ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอ / คณะกรรมกา รคุรุสภา อำเภอทอง ผาภูมิ


ดาวน์โหลด ppt นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน เขาสามชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google