งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา นางมินตรา เกษศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา นางมินตรา เกษศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา นางมินตรา เกษศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

2 ตราโรงเรียน เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน............................................................. ปีพุทธศักราช........... ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3 องค์ประกอบ 1. ส่วนนำ 1.1 คุณภาพผู้เรียน ( ตาม เอกสารมาตรฐานและสาระ : ป.3, ป.6, ม.3, ม.6) 1.2 เป้าหมาย / จุดเน้น ของกลุ่มสาระ การ เรียนรู้ ( จำแนกรายชั้นปี )

4 องค์ประกอบ 2. โครงสร้างเวลา เรียน 3.3. โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี 4. คำอธิบาย รายวิชา 5.5. โครงสร้าง รายวิชา

5 ตัวอย่าง ตัวอย่าง โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี รายวิชาพื้นฐาน ท 11101 ภาษาไทย 1 เวลา 220 ชั่วโมง ท 12101 ภาษาไทย 2 เวลา 220 ชั่วโมง ท 13101 ภาษาไทย 3 เวลา 220 ชั่วโมง ท 14101 ภาษาไทย 4 เวลา 160 ชั่วโมง ท 15101 ภาษาไทย 5 เวลา 160 ชั่วโมง ท 16101 ภาษาไทย 6 เวลา 160 ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม ท 15201 การเขียนสร้างสรรค์ เวลา 40 ชั่วโมง

6 องค์ประกอบ 6. ตัวอย่างหน่วยการ เรียนรู้ 7. ตัวอย่างแผนการ จัดการเรียนรู้ 88. แนวทางการ จัดการเรียนรู้ 9. การวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้

7 องค์ประกอบ 10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 11. อื่น ๆ 12. บรรณานุกรม 13. ภาคผนวก ( ตารางวิเคราะห์ ) 1414. คณะอนุกรรมการ

8 ทบทวน ความรู้เดิม ส อ น เ นื้ อ ห า ใ ห ม่ กิจกรรมใช้ของจริง กิจกรรมใช้ ภาพ กิจกรรมใช้สัญลักษณ์ ส รุ ป เ ป็ นวิ ธี ลั ด ฝึ ก หั ด ท บ ท ว น ป ร ะ เ มิ น ผ ล นำ ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ซ่อมเสริม เข้า ใจ ไม่เข้าใจ ผ่านไม่ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบ หลักสูตรสถานศึกษา นางมินตรา เกษศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google