งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ 2542 โดย ผอ. ณฐาภพ บุญทองโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ 2542 โดย ผอ. ณฐาภพ บุญทองโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ 2542 โดย ผอ. ณฐาภพ บุญทองโท

2 1. ข้อใดไม่ใช่นิยามของคำว่า “ การศึกษา ” ตาม พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 ก. การถ่ายทอดความรู้ข. การเรียนการสอน ค. การสืบสานทางวัฒนธรรม ง. การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ

3 ถูกต้องครับ ข้อต่อไป คลิกที่นี่

4 ผิดครับ 1. ข้อใดไม่ใช่นิยามของคำว่า “ การศึกษา ” ตาม พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 ก. การถ่ายทอดความรู้ ข. การเรียนการสอน ค. การสืบสานทางวัฒนธรรม ง. การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เฉลย ข้อต่อไป คลิกที่นี่

5 ก. ระดับก่อนประถมศึกษาข. ระดับประถมศึกษา ค. ระดับมัธยมศึกษา ง. ระดับอาชีวศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2545

6 ถูกต้องครับ ข้อต่อไปคลิกที่นี่

7 ผิดครับ เฉลย ก. ระดับก่อนประถมศึกษาข. ระดับประถมศึกษา ค. ระดับมัธยมศึกษา ง. ระดับอาชีวศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2545

8 สวัสดี ข้อสอบทดลอง พบกับฉบับเต็มวันพรุ่งนี้ครับ 21 ก. ย.2550


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ 2542 โดย ผอ. ณฐาภพ บุญทองโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google