งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

3 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา * พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตราที่ 24 * รายงานผลสรุปการศึกษาศักยภาพ ของเด็กไทย 2540 * การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

5 จุดมุ่งหมายของการ วิจัย ( ต่อ ) 2. เพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง ใช้ชุดกิจกรรมเทียบเกณฑ์ร้อยละ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

6 ประชากร คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัด เลย 120 คน ขอบเขตการวิจัย

7 เนื้อหาที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระยะเวลาดำเนินการ คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ขอบเขตการวิจัย ( ต่อ )

8 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 80/80 ความพึงพอใจ คำนิยามศัพท์

9 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณ - แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี วิจารณญาณ - แบบสอบถามความพึงพอใจ วิธีดำเนินการวิจัย

10 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล - ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วย ตนเองโดยใช้แบบวัดทักษะการคิด เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย - t- test แบบ One -Sample - ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )

11 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ การ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความหมายของการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ความหมายของชุดกิจกรรม ความพึงพอใจ

12 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) งานวิจัยในประเทศ * กัลยาณี ด่านนคินทรรัตน์ และคณะ (2545) เปรียบเทียบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวกแห่งความคิด 6 ใบ * จิรมัย ศิริทัพและคณะ (2545) พัฒนาชุดกิจกรรมโครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) งานวิจัยในประเทศ * แฮร์ริสัน (Harrison, 1984) ความสัมพันธ์ระหว่าง การจำแนก ความคิดของ Boom (Booms Taxonomy) กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

14 ขั้นที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย เกี่ยวกับการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ยกร่างชุดกิจกรรม ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ หาประสิทธิภาพ E1/E2 กรอบแนวคิด ทางการวิจัย

15 ขั้นที่ 3 การ ประเมิน ผล * ประเมินความพึง พอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรม กรอบแนวคิดทางการวิจัย ขั้นที่ 2 การใช้ * นำชุดกิจกรรมไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย. * ทำการทดสอบผลและ ประเมินผลการใช่โดย * เทียบเกณฑ์ที่กำหนด

16 นางจรินยา นาหัวนิน นางจรินยา นาหัวนิน ผู้วิจัย


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google