งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสรรหาบุคคลภายนอก. 2 30 PROCESS รับสมัครบุคคล ภายนอก คัดเลือกผู้สมัครสอบข้อเขียน แจ้งผู้สมัคร ขึ้นทะเบียน ผ่าน ไม่ผ่าน อัตราว่าง ( ผ่าน กระบวนการสรรหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสรรหาบุคคลภายนอก. 2 30 PROCESS รับสมัครบุคคล ภายนอก คัดเลือกผู้สมัครสอบข้อเขียน แจ้งผู้สมัคร ขึ้นทะเบียน ผ่าน ไม่ผ่าน อัตราว่าง ( ผ่าน กระบวนการสรรหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสรรหาบุคคลภายนอก

2 2 30 PROCESS รับสมัครบุคคล ภายนอก คัดเลือกผู้สมัครสอบข้อเขียน แจ้งผู้สมัคร ขึ้นทะเบียน ผ่าน ไม่ผ่าน อัตราว่าง ( ผ่าน กระบวนการสรรหา ภายในแล้ว ) พบญ., หน่วยฯ คัดเลือกผู้สมัคร ที่ขึ้นทะเบียนไว้ สอบ สัมภาษณ์ คณะกรรมการ สัมภาษณ์สรุปผล ขั้นต้น ผจ. ฝ่าย และ ผช. กผญ. สายงาน อนุมัติตามลำดับ ผู้สมัครมา ตรวจร่างกาย / ยื่นหลักฐาน รอง กผญ. สายงาน พิจารณาอนุมัติ ลงนามในคำสั่ง เริ่มทดลองงาน ( ไม่น้อยกว่า 180 วัน ) ต้นสังกัด ประเมินผล ทดลองงาน สรุปผลการ ประเมิน / จัดทำคำสั่งบรรจุ รองกผญ. สายงาน ลงนาม แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทราบ / ทำสัญญาจ้าง

3 3 การรับสมัคร สมัครผ่าน Website ของ ปตท. 1. อายุ 1.1 ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปี 1.2 ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี 1.3 ปริญญาโท อายุไม่เกิน 28 ปี 1.4 ปริญญาเอก ไม่จำกัดอายุ

4 4 การรับสมัคร 2. เกรดเฉลี่ย 2.1 ปวส. รับเฉพาะสายวิชาช่างเทคนิค เกรด เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 2.2 ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยกเว้น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน ของรัฐ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป 2.3 ปริญญาโทและปริญญาเอกไม่จำกัดเกรด เฉลี่ย แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ย ระดับปริญญาตรี ผ่านตามข้อ 2.2 สมัครผ่าน Website ของ ปตท.

5 5 การสอบข้อเขียน ปริญญาตรีขึ้นไป * Aptitude Test โดย ปตท. Eng :- สถาบัน TOEIC ปวส. ช่างเทคนิค Aptitude Test โดยปตท. Eng :- โดย ปตท. * ปริญญาเอกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ปตท.

6 6 รายละเอียดของการสอบ Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดความถนัดทาง ปัญญาเกี่ยวกับ - การจับหลักเกณฑ์ (Finding Principles) - ความถนัดเชิงตัวเลข (Numerical Aptitude) - ความถนัดเชิงวิเคราะห์ / การ แก้ปัญหา (Analytic Aptitude)

7 7 รายละเอียดของการสอบ Eng. ระดับ ปวส. เป็นข้อสอบวัดความถนัดทาง ภาษาอังกฤษ - การสะกดคำ (Spelling) - ความหมายของคำ ( Word Meaning) - ไวยากรณ์ (Structure) - ความเข้าใจประโยค (Comprehension)

8 8 รายละเอียดของการสอบ TOEIC เป็นข้อสอบปรนัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. แบบทดสอบด้านการฟัง 4 ส่วนย่อย คือ - รูปภาพ (Picture Items ) - คำถาม (Question – Response) - บทสนทนา (Short Conversations) - บทพูด (Short Talks)

9 9 รายละเอียดของการสอบ 2. แบบทดสอบด้านการอ่าน 3 ส่วนย่อยคือ - ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentenses ) - เลือกคำผิด (Error Identification) - ข้อความ (Reading Passages)

10 10 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน Aptitude Test การแสดงผล จำแนกความถนัดของผู้รับการทดสอบ เป็น 9 ระดับจากระดับ 1 ถึงระดับ 9 โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน 2 กลุ่มคือ - กลุ่มมาตรฐานรวมของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับอาชีวศึกษา – ปริญญาโท (Norm) - กลุ่มมาตรฐานแยกตามวุฒิการศึกษา เกณฑ์สอบผ่าน เกณฑ์เทียบกับ Norm เกณฑ์เทียบกับกลุ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาโท 55 ปริญญาตรี 55 ปวส.-5 ระดับ 5 หมายถึง Average

11 11 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน TOEIC** ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ 550 ขึ้นไป - สาขาอื่นๆ 600 ขึ้นไป ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตร์ 600 ขึ้นไป - สาขาอื่นๆ 700 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ปตท. จะ ทำการเทียบเคียงกับ คะแนน TOEIC ตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEIC ได้ที่ www.toeic.co.th ) ** ยกเว้นระดับปริญญาเอก

12 12 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน Eng. ระดับ ปวส. เกณฑ์สอบผ่าน ใช้เฉพาะเกณฑ์เทียบกับกลุ่มมาตรฐานผู้ที่มี วุฒิการศึกษาทางอาชีวศึกษา โดยต้องไม่ต่ำ กว่าระดับ 4 การแสดงผล จำแนกความถนัดของผู้รับการทดสอบ เป็น 9 ระดับจากระดับ 1 ถึงระดับ 9 โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน 2 กลุ่มคือ - กลุ่มมาตรฐานรวมของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับอาชีวศึกษา – ปริญญาโท (Norm) - กลุ่มมาตรฐานแยกตามวุฒิการศึกษา

13 13 การสัมภาษณ์ ใช้ระบบคณะกรรมการ โดยให้ ประกอบด้วยผู้แทน ของหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป ผู้จัดการส่วนต้นสังกัด และผู้แทน HR จากกลุ่มธุรกิจ ใช้แนวทาง Behavior Based Interview

14 14 การออกคำสั่ง คำสั่งจ้างทดลองงานทุกวันที่ 1 ของเดือน กรณีวันที่ 1 ของเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ออกคำสั่งจ้างใน วันทำการถัดไป เมื่อครบทดลองงาน และหน่วยต้นสังกัดประเมินผลแล้ว ผ่านทดลองงาน จะออกคำสั่งบรรจุเป็นพนักงาน โดยมี ผลบังคับในวันที่ 1 ของเดือน


ดาวน์โหลด ppt 1 การสรรหาบุคคลภายนอก. 2 30 PROCESS รับสมัครบุคคล ภายนอก คัดเลือกผู้สมัครสอบข้อเขียน แจ้งผู้สมัคร ขึ้นทะเบียน ผ่าน ไม่ผ่าน อัตราว่าง ( ผ่าน กระบวนการสรรหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google