งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาบุคคลภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาบุคคลภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาบุคคลภายนอก

2 คณะกรรมการ สัมภาษณ์สรุปผล สายงาน พิจารณาอนุมัติ ลงนามในคำสั่ง
PROCESS 30 ไม่ผ่าน แจ้งผู้สมัคร รับสมัครบุคคล ภายนอก คัดเลือกผู้สมัคร สอบข้อเขียน ขึ้นทะเบียน ผ่าน พบญ., หน่วยฯ คัดเลือกผู้สมัคร ที่ขึ้นทะเบียนไว้ อัตราว่าง(ผ่าน กระบวนการสรรหา ภายในแล้ว) สอบ สัมภาษณ์ คณะกรรมการ สัมภาษณ์สรุปผล ขั้นต้น รอง กผญ. สายงาน พิจารณาอนุมัติ ลงนามในคำสั่ง แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทราบ /ทำสัญญาจ้าง ผจ.ฝ่าย และ ผช.กผญ.สายงาน อนุมัติตามลำดับ ผู้สมัครมา ตรวจร่างกาย/ ยื่นหลักฐาน เริ่มทดลองงาน (ไม่น้อยกว่า 180 วัน) ต้นสังกัด ประเมินผล ทดลองงาน สรุปผลการ ประเมิน/ จัดทำคำสั่งบรรจุ รองกผญ.สายงาน ลงนาม

3 สมัครผ่าน Website ของ ปตท.
การรับสมัคร สมัครผ่าน Website ของ ปตท. 1. อายุ    1.1 ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปี    1.2 ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี    1.3 ปริญญาโท อายุไม่เกิน 28 ปี    1.4 ปริญญาเอก ไม่จำกัดอายุ

4 สมัครผ่าน Website ของ ปตท.
การรับสมัคร สมัครผ่าน Website ของ ปตท. 2. เกรดเฉลี่ย    2.1 ปวส. รับเฉพาะสายวิชาช่างเทคนิค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป    2.2 ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป         ยกเว้น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป    2.3 ปริญญาโทและปริญญาเอกไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ย          ระดับปริญญาตรี ผ่านตามข้อ 2.2

5 การสอบข้อเขียน Aptitude Test โดย ปตท. ปริญญาตรีขึ้นไป*
Eng :- สถาบัน TOEIC ปริญญาตรีขึ้นไป* Aptitude Test โดยปตท. Eng :- โดย ปตท. ปวส.ช่างเทคนิค *ปริญญาเอกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ปตท.

6 รายละเอียดของการสอบ เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางปัญญาเกี่ยวกับ
Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางปัญญาเกี่ยวกับ - การจับหลักเกณฑ์ (Finding Principles) - ความถนัดเชิงตัวเลข (Numerical Aptitude) - ความถนัดเชิงวิเคราะห์/การแก้ปัญหา (Analytic Aptitude)

7 รายละเอียดของการสอบ เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาอังกฤษ
Eng. ระดับ ปวส. เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาอังกฤษ - การสะกดคำ (Spelling) - ความหมายของคำ (Word Meaning) - ไวยากรณ์ (Structure) - ความเข้าใจประโยค (Comprehension)

8 รายละเอียดของการสอบ เป็นข้อสอบปรนัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
TOEIC 1. แบบทดสอบด้านการฟัง 4 ส่วนย่อยคือ - รูปภาพ (Picture Items) - คำถาม (Question – Response) - บทสนทนา (Short Conversations) - บทพูด (Short Talks)

9 รายละเอียดของการสอบ 2. แบบทดสอบด้านการอ่าน 3 ส่วนย่อยคือ
2. แบบทดสอบด้านการอ่าน 3 ส่วนย่อยคือ - ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentenses) - เลือกคำผิด (Error Identification) - ข้อความ (Reading Passages)

10 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน
Aptitude Test การแสดงผล จำแนกความถนัดของผู้รับการทดสอบเป็น 9 ระดับจากระดับ 1 ถึงระดับ 9 โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน 2 กลุ่มคือ - กลุ่มมาตรฐานรวมของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา – ปริญญาโท (Norm) - กลุ่มมาตรฐานแยกตามวุฒิการศึกษา เกณฑ์สอบผ่าน เกณฑ์เทียบกับ Norm เกณฑ์เทียบกับกลุ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาโท 5 5 ปริญญาตรี 5 5 ปวส. - 5 ระดับ 5 หมายถึง Average

11 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน
TOEIC** ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นไป - สาขาอื่นๆ ขึ้นไป ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นไป - สาขาอื่นๆ ขึ้นไป **ยกเว้นระดับปริญญาเอก สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ปตท. จะทำการเทียบเคียงกับ คะแนน TOEIC ตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEIC ได้ที่ )

12 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน
Eng. ระดับ ปวส. การแสดงผล จำแนกความถนัดของผู้รับการทดสอบเป็น 9 ระดับจากระดับ 1 ถึงระดับ 9 โดยเทียบกับกลุ่มมาตรฐาน 2 กลุ่มคือ - กลุ่มมาตรฐานรวมของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา – ปริญญาโท (Norm) - กลุ่มมาตรฐานแยกตามวุฒิการศึกษา เกณฑ์สอบผ่าน ใช้เฉพาะเกณฑ์เทียบกับกลุ่มมาตรฐานผู้ที่มี วุฒิการศึกษาทางอาชีวศึกษา โดยต้องไม่ต่ำ กว่าระดับ 4

13 การสัมภาษณ์ ใช้ระบบคณะกรรมการ โดยให้ประกอบด้วยผู้แทน
ของหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป ผู้จัดการส่วนต้นสังกัด และผู้แทน HR จากกลุ่มธุรกิจ ใช้แนวทาง Behavior Based Interview

14 การออกคำสั่ง คำสั่งจ้างทดลองงานทุกวันที่ 1 ของเดือน กรณีวันที่
1 ของเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ออกคำสั่งจ้างใน วันทำการถัดไป เมื่อครบทดลองงาน และหน่วยต้นสังกัดประเมินผลแล้ว ผ่านทดลองงาน จะออกคำสั่งบรรจุเป็นพนักงาน โดยมี ผลบังคับในวันที่ 1 ของเดือน


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาบุคคลภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google