งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 Cs สำหรับครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา ใน ศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ Critical thinking / การสื่อสาร Communication / การร่วมมือ Collaboration / ความคิดสร้างสรรค์ Creativity วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

3  แนะนำวิทยากร  เนื้อหาอบรม  Social Media : ครูสอนดี | Facebook  ADDIE Model

4 ชื่อ - สกุล : ศน. วินัย ปานโท้ ( วินัย ) สังกัด : สพป. พิษณุโลก เขต 3 ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จ. พิษณุโลก เขต 3 เบอร์โทร : 08-7197-5605 e-Mail : winaipl3@gmail.com การศึกษา ปริญญาตรี : คบ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร ปริญญาโท : คม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก : ปร. ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ( กำลังศึกษา )

5 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี ( ยุทธ ) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เบอร์โทร : 08-9267- 8222 e-Mail : nong.tana@hotmail.com การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ. บ. การจัดการทั่วไป ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาโท : กศ. ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาเอก : ปร. ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ( กำลังศึกษา )

6 ชื่อ - สกุล : อ. วสันต์ ศรีหิรัญ ( เก่ง ) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ เบอร์โทร : 08-8563-8677 e-Mail : keng_nu@hotmail.com การศึกษา ปริญญาตรี : วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ปริญญาโท : ศษ. ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก : ปร. ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ( กำลังศึกษา )

7 ชื่อ - สกุล : อ. เพ็ญภรณ์ เหลียวเจริญวัฒน์ ( หมวย ) สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เบอร์โทร : 08-7846-3303 e-Mail : yaimyay11@gmail.com การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ. บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท : วท. ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ สารสนเทศ ปริญญาเอก : ปร. ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ( กำลังศึกษา )

8

9

10 หลักการออกแบบ ของ ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบด้าน e-Learning ของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อการ ออกแบบและการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11 E valuati on ( การ ประเมินผล ) A nalysis ( การ วิเคราะห์ ) D esign ( การ ออกแบบ ) Developme nt ( การพัฒนา ) I mplem entation ( การ นำไปใช้ )

12 การกำหนดหัวเรื่อง และ วัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน A nalysis ( การ วิเคราะห์ )

13 • วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม • เนื้อหา, แบบทดสอบก่อน และหลัง เรียน • สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ การออกแบบ บทเรียน • การเขียนผังงาน (Flowchart) • ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) การออกแบบ ผังงาน และบท ดำเนินเรื่อง • กำหนดความละเอียดภาพ จัดพื้นที่แต่ ละหน้าจอภาพ • กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีของ ตัวอักษร ฉากหลัง • กำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ในการใช้บทเรียน การออกแบบ หน้าจอภาพ D esign ( การ ออกแบบ )

14 การเตรียมการ การสร้างบทเรียน การสร้างเอกสาร ประกอบการเรียน เตรียมข้อความ, ภาพ, เสียง และ โปรแกรมการจัด บทเรียน เปลี่ยน Storyboard ให้ กลายเป็นบทเรียน D evelopment ( การพัฒนา )

15 นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ บทเรียนในขั้นต้น นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ บทเรียนในขั้นต้น ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้ กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียน นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม หาประสิทธิภาพ E1/E2 กับ กลุ่มเป้าหมาย I mplementation ( การนำไปใช้ )

16 การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียน ด้วย บทเรีย นที่ สร้าง ขึ้น เรียน ด้วย การ สอน แบบ ปกติ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็น ประสิทธิภาพของบทเรียน หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็น ประสิทธิภาพของบทเรียน E valuation ( การ ประเมินผล )

17 สรุป แบบจำลอง ADDIE เป็นแบบจำลองตาม จุดมุ่งหมายทั่วไปมีประโยชน์มากที่สุด สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์การสอนและยัง ประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบ โปรแกรมก็ได้

18 THE END ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 2-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google