งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย อ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย อ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย อ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

2 “ หากท่านหยุดอยู่กับที่ เท่ากับ ท่านกำลังถอยหลัง ”  การให้คุณค่ากับมนุษย์ทุกคน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้กำหนดให้ “ การศึกษา ” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทาง วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต เกิดจากการ ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 การศึกษา (Education)  เป็นกระบวนการสร้างสมและ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของ มนุษย์ โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนา บุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ ทำงานเลือกอาชีพตามความ ต้องการในอนาคต

4 การฝึกอบรม (Training)  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยคาดว่าผู้ที่ ผ่านการ ฝึกอบรมไปแล้ว จะสามารถ นำความรู้ไปใช้ได้ทันที

5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)  เป็นกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ มากที่สุด ให้สามารถก้าวไปทันกับการ เปลี่ยนแปลงหรือเติบโตขององค์กร โดยที่ทางองค์กรจะเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิด กระบวนการเรียน และจัดประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน โดย มีเป้าหมายร่วมกันคือ สร้างคุณภาพและ ความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อมุ่ง พัฒนาความสำเร็จขององค์การ

6 จากความหมายของการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวถึง สอดคล้องกับนิยาม ซึ่ง Nadler and Nadler (1979) ได้กล่าวไว้ใน หนังสือ Developing Human Resources ว่า

7 Training  : Those activities which have been designed to improve human Performance on the job employee is presently doing or is being hired to do.

8 Education  : Activities designed to improve the overall competence of the Employee in a specified direction and beyond the job now held.

9 Development  : Deals with preparing the employee to move with the organization as it develops, changes, and grows.


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดย อ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google