งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย อ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

2 “หากท่านหยุดอยู่กับที่ เท่ากับท่านกำลังถอยหลัง”
การให้คุณค่ากับมนุษย์ทุกคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ได้กำหนดให้ “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการสร้างสมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำงานเลือกอาชีพตามความต้องการในอนาคต

4 การฝึกอบรม (Training)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยคาดว่าผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมไปแล้ว จะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที

5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
เป็นกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด ให้สามารถก้าวไปทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตขององค์กร โดยที่ทางองค์กรจะเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียน และจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ สร้างคุณภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อมุ่งพัฒนาความสำเร็จขององค์การ

6 จากความหมายของการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวถึง สอดคล้องกับนิยาม ซึ่ง Nadler and Nadler (1979) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Developing Human Resources ว่า

7 Training : Those activities which have been designed to improve human Performance on the job employee is presently doing or is being hired to do.

8 Education : Activities designed to improve the overall competence of the Employee in a specified direction and beyond the job now held.

9 Development : Deals with preparing the employee to move with the organization as it develops, changes, and grows.


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google