งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุสัญญาไซ เตส โชคชัย บุตรครุธ. 6. อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาไซเตส (CITES) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุสัญญาไซ เตส โชคชัย บุตรครุธ. 6. อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาไซเตส (CITES) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ที่ใกล้จะสูญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุสัญญาไซ เตส โชคชัย บุตรครุธ

2 6. อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาไซเตส (CITES) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นผลจาก การประชุมนานาชาติที่กรุง วอชิงตัน ดี. ซี สหรัฐอเมริกา

3 6. อนุสัญญาไซเตส 6.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาไซ เตส คือ ควบคุมการค้าระหว่าง ประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อป้องกันมิให้ มีการนำสัตว์ป่าหรือพืชป่ามาใช้ ประโยชน์ในทางการค้าจนเป็นเหตุ ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกได้

4 6. อนุสัญญาไซเตส 6.2 มาตรการดำเนินการ เช่น ออก ใบอนุญาตในการนำเข้าและ ส่งออก หรือจัดทำบัญชีรายชื่อ ชนิดของสัตว์ป่าหรือพืชป่าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ เพื่อห้ามส่งออกหรือ นำเข้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 6.3 ประเทศที่ให้สัตยาบันใน อนุสัญญาฯ มี 150 ประเทศ ( รวมทั้งประเทศไทย )

5 7. อนุสัญญา เวียนนา และพิธีสารมอนทรีออล อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสาร มอนทรีออล (Montreal Protocol) เกิดจากการประชุม นานาชาติที่กรุง เวียนนา ประเทศ ออสเตรเลีย ในปี พ. ศ. 2528 และการประชุมที่เมืองมอนทรี ออล ประเทศแคนาดา ใน ปี พ. ศ. 2530 โดย สหประชาชาติเป็นผู้ดำเนินการ

6 7. อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารมอนทรีออล 7.1 วัตถุประสงค์ เป็นข้อตกลง ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย ซึ่ง เกิดจากการใช้สารทำลายชั้น โอโซนในวงการ อุตสาหกรรม เช่นสาร CFC สาร ฮาลอน (Halon) และสารเมทิล โบรไมด์ เป็นต้น 7.2 ประทศที่ให้สัตยาบันใน อนุสัญญาฯ มี 176 ประเทศ ( รวมทั้งประเทศไทย )

7 8. อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (UNFCCC) เกิดจาก สหประชาชาติได้จัดให้มีการ ประชุมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

8 8. อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 8.1 วัตถุประสงค์ เป็นข้อตกลง ระหว่างประเทศ เพื่อลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การกระทำของมนุษย์ มิให้มาก จนถึงระดับที่เกิดอันตรายต่อชั้น บรรยากาศของโลก 8.2 ประเทศที่ให้สัตยาบันใน อนุสัญญาฯ มี 184 ประเทศ ( รวมทั้งประเทศไทย )

9 9. อนุสัญญาว่าด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ (BDC) เป็นผลการประชุมว่าด้วยเรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ซึ่ง สหประชาชาติเป็นผู้จัด ดำเนินการ ณ กรุงริโอ เดอจาเน โร ประเทศบราซิล เมื่อ พ. ศ. 2535

10 9. อนุสัญญาว่าด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ 9.1 วัตถุประสงค์ เป็นข้อตกลง ระหว่างประเทศ เพื่ออนุรักษ์ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ การใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน และการแบ่งปัน ผลประโยชน์ที่ได้จากพันธุกรรม

11 9. อนุสัญญาว่าด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ 9.2 ประเทศที่ให้สัตยาบันใน อนุสัญญาฯนี้ มี 178 ประเทศ ( รวมทั้งประเทศไทย ) 9.3 การดำเนินงานขอประเทศ ไทยตามอนุสัญญา ฯ ได้แก่ จัดทำนโยบายอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืน จัดตั้งและอนุรักษ์เขต อุทยานแห่งชาติ และโครงการ พัฒนาป่าชุมชน เป็นต้น

12 10. อนุสัญญาบาเซิล หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการ ควบคุมการเคลื่อนย้ายและ การกำจัดของเสียอันตราย ข้ามแดน 10.1 ความเป็นมา อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เกิดจาก ความคิดริเริ่มของสหประชาชาติที่จะ แก้ไขปัญหาการถ่ายเทกากของเสีย อันตรายจากประเทสอุตสาหกรรมที่ พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่กำลัง พัฒนา ประเทศสมาชิกร่วมลงนาม รับหลักการในการประชุมที่เมืองบา เซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ ปี พ. ศ. 2532

13 10. อนุสัญญาบาเซิล หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการ ควบคุมการเคลื่อนย้ายและ การกำจัดของเสียอันตราย ข้ามแดน 10.2 วัตถุประสงค์ เป็นข้อตกลง ระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการ ขนส่งสารเคมีอันตรายข้าม พรมแดน และควบคุมการกำจัด กากของเสียอันตรายโดยผลักดัน จากประเทศอื่น ๆ อย่างผิด กฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้เกิด อันตรายต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม

14 ทั้งนี้ หากมีการขนส่งโดยผิด กฎหมาย โดยแจ้งความเท็จ หรือปกปิด ซ่อนเร้น หรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา จะต้องนำกลับหรือถูกส่งกลับ ไปยังประเทศผู้ส่งออก หรือ ถ้าหากมีอุบัติภัยเกิดจากการ รั่วไหลจากกากของเสีย อันตรายดังกล่าวจนเกิดผล เสียหายต่อสภาพแวดล้อม ผู้กระทำผิด ( ภาคเอกชน ) จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ประเทศนั้น ๆ


ดาวน์โหลด ppt อนุสัญญาไซ เตส โชคชัย บุตรครุธ. 6. อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาไซเตส (CITES) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google