งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำ ท่วม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำ ท่วม โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำ ท่วม โชคชัย บุตรครุธ

2 12. การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม 12.1 สาเหตุการเกิด วิกฤตการณ์ สิ่งแวดล้อมจากการละลายของ ธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วมเป็น ผลกระทบของ “ ปรากฏการณ์ เรือนกระจก ” ซึ่งทำให้โลกร้อน หรือมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุทำให้ธาร น้ำแข็ง บริเวณขั้วโลกละลาย ตัวอย่างรวดเร็วกว่าปกติ

3 12. การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม 12.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อธาร น้ำแข็งในแถบขั้วโลกใต้และขั้ว โลกเหนือละลายตัวจากการภาวะ โลกร้อน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ โลก ดังนี้ (1) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เกิดน้ำ ท่วมชายฝั่งทะเล ชายหาด เกาะ (2) เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่าง ฉับพลัน ภาวะโลกร้อนจะทำให้ หิมะบนเทือกเขาหิมาลัยและ ภูเขาน้ำแข็งในแถบเอเซียใต้ ละลาย

4 12. การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม (3) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความ เสียหายจากภาวะน้ำท่วม มนุษย์ สูญเสียแหล่งอาหาร และเกิดผล กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ (4) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและ แหล่งอาหารของสัตว์ในท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงไป ทำให้นก เพนกวิน หมีขั้วโลก และ แมวน้ำ ต้องอพยพไปหาที่อยู่ และแหล่งอาหารใหม่

5 12. การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม (5) การตั้งถิ่นฐานและวิธีการ ดำเนินชีวิตของชนเผ่าในแถบขั้ว โลกต้องเปลี่ยนแปลงไป (6) เกิดภัยธรรมชาติจากหิมะถล่ม ธารน้ำแข็งในเขตเทือกเขาคอเค ซัส (Caucasus) ละลาย ทำให้ ชั้นก้อนน้ำแข็งบนเทือกเขาเกิด รอยร้าวยาวนับร้อยกิโลเมตร

6 12. การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม (7) แผนที่โลกและลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ของทวีปต่าง ๆ จะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเกิด น้ำท่วม เช่น พื้นที่ชายฝั่ง ทะเล เกาะ และทะเลสาบ

7 13. การเพิ่มขึ้นของขยะ เทคโนโลยี 13.1 ขยะ เทคโนโลยี หมายถึง ซากสินค้าอิ เลกทรอนิกส์ที่เสียหรือหมดอายุ ใช้งานแล้วจากประเทศ อุตสาหกรรม ได้แก่ จอคอมพิวเ ตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยขนส่ง ทางเรือและลักลอบนำมาทิ้งใน ประเทศในทวีปเอเซีย เนื่องจาก เสียต่าใช้จ่ายถูกกว่าการกำจัด ขยะพิษดังกล่าวในประเทศของ ตนเอง

8 13. การเพิ่มขึ้นของขยะ เทคโนโลยี 13.2 ผลกระทบจากปัญหาขยะ เทคโนโลยี มีการถอด อะไหล่ ชิ้นส่วนหรือโลหะเพื่อนำ กลับไปใช้ใหม่ แต่ซากที่เหลือจะ ปล่อยทิ้งไว้เป็นกองขยะ ซึ่งมี สารพิษตกค้างและเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ ร่างกายของมนุษย์ โดยตรง เช่น สารปรอท สารแค ดเมี่ยม และสารตะกั่ว เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การละลายของธาร น้ำแข็งและภาวะน้ำ ท่วม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google