งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์. บทนำ ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพดินอุดม สมบูรณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงทำสัตว์ ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์. บทนำ ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพดินอุดม สมบูรณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงทำสัตว์ ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นตลอดเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์

2 บทนำ ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพดินอุดม สมบูรณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงทำสัตว์ ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สัตว์ในประเทศไทยมีความหลากหลาย ทางชนิดเช่นเดียวกับพืช ซึ่งสามารถจำแนก ประเภคของสัตว์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1 สัตว์มีกระดูสันหลัง 2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

3 ความสำคัญของสัตว์ พวกเราทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ คนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าหากพวกเรา ไม่ช่วยกันพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ ตัวเรา เองหรือลูกหลานของเราก็จะต้องประสบเคราะห์ กรรมจากภาวะที่สิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงเรื่อย ๆ ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้มี ปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เพราะฝีมือมนุษย์ และสิ่งที่ จะหมดไปด้วยก็คือสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าดงพงไพร มีวัฏจักรที่หมุนเวียนชีวิตของตนเองโดยต้อง อาศัยวงจรธรรมชาติของป่าไม้ซึ่งนับวันจะมี จำนวนพื้นที่ลดน้อยลงตลอดเวลา

4 ความจำเป็นในการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มสัตว์ ความจำเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจาก สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ จะมีความสำคัญต่อการ เสริมสร้างความแข็งแรงในระบบนิเวศ และ นำมาซึ่งความสมดุลของระบบ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจะมี ความเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่หรือเป็นสายใย ที่ซับซ้อนภายในระบบ คือมีการถ่ายทอดพลังงานโดย การกินกันเป็นทอดๆ มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูล ให้ ประโยชน์ต่อกันและกัน และมีการควบคุมกันเองให้มี จำนวนพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไปด้วย การที่ สิ่งมีชีวิตมีความผูกพันกันดังกล่าว ถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใด ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไป ก็จะต้องกระทบกระเทือนถึง สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยเฉพาะชนิดที่มีความใกล้ชิดกัน ด้วย

5 รูปภาพของสัตว์บก สัตว์บก

6 รูปสัตว์น้ำ สัตว์น้ำ


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์. บทนำ ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพดินอุดม สมบูรณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงทำสัตว์ ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google