งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา

3 การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือ การรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือ ด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับใน รูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้ อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะ ความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มี อำนาจควบคุมบุคคลอื่น... หน้าหลัก

4 สภาพปัญหา ปัญหาการค้ามนุษย์ ในวันนี้เป็นปัญหาระดับ โลกที่นานาชาติ ต้องร่วมกันแก้ไขไม่ว่าปัญหา แรงงานข้ามชาติ การบริการทางเพศ การขาย อวัยวะฯ แถลงการณ์ครั้งนี้มีทั้งหมด ๑๑ ข้อ เช่น การ ป้องกันการค้ามนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือ และการสนับสนุน ระหว่างรัฐบาล องค์กร ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ย้ายถิ่นเอง ตลอดจนระหว่าง ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ ปลายทาง รัฐบาลของประเทศต้นทางจะต้องแสดงความ รับผิดชอบต่อพลเมืองของตน ทั้งขณะที่อยู่ใน ประเทศ และนอกประเทศ เราเรียกร้องให้ ประเทศเหล่านี้ให้หลักประกันว่า จะไม่มีการ ดำเนินนโยบาย

5 สภาพปัญหา ( ต่อ ) ที่ส่งผลร้ายต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่น เช่น ต้องยกเลิกกระบวนการจัดหางานที่มี การบังคับฝึกงาน การกักตัวผู้ย้ายถิ่นไว้ที่ ศูนย์เก็บตัว และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม โครงการแผนงานป้องกันการค้ามนุษย์ ต้อง ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้ ผู้ย้ายถิ่น หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะย้ายถิ่น ต้องตกอยู่ใน สภาวะยากลำบาก อาทิ ความยากจน และ การเลือกปฏิบัติ โดยยกเอาชนชั้น เชื้อชาติ เพศสภาพเป็นข้ออ้าง ฯลฯ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งประเทศ ต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ ปลายทาง ต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป หน้าหลัก

6 ผลกระทบ ว่า ที่ผ่านมาการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ พยายามตอบโต้ กับกระบวนการค้ามนุษย์ ด้วยการกำหนดนโยบายการอพยพเข้าเมืองที่ เข้มงวด ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผู้ย้ายถิ่น ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะไม่ เพียงแต่จะทำให้ผู้ย้ายถิ่น ต้องพึ่งพา กระบวนการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผล ให้ผู้ค้ามนุษย์ สามารถกระทำความผิดต่อผู้ ย้ายถิ่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจาก การค้ามนุษย์ที่เป็นอยู่ มักจะให้ความสำคัญกับ การบังคับใช้กฎหมาย มากกว่าการคำนึงถึง สิทธิด้านต่างๆ และไม่มีการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน ของผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างพอเพียง

7 ผลกระทบ ( ต่อ ) และในแต่ละประเทศที่ทำการศึกษาวิจัย จะ ประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้ คือ กฎหมาย อาญา, กฎหมาย และนโยบายอื่นที่มี ผลกระทบต่อผู้ถูกค้า, การวิเคราะห์ โดยทั่วไป และการเปรียบเทียบกรณีศึกษา, การสืบสวน และการฟ้องร้องคดีต่อนักค้า มนุษย์, วิธีดำเนินการ, มาตรการในการ คุ้มครอง, การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ถูก ค้า, การชดใช้ทางกฎหมาย และค่าสินไหม ทดแทน รวมถึงบทสรุป และข้อเสนอแนะ หน้าหลัก

8 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้มองว่าผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อของการค้า มนุษย์ มิใช่อาชญากร ต้องไม่เอาผิดและ ไม่ส่งฟ้องและกันเหยื่อออกมา รวมทั้งแก้ กฎหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจน กลไกที่สำคัญที่สุดคือตำรวจ เพราะเป็นทั้ง พนักงานยุติธรรมขั้นต้น และผู้บังคับใช้ กฎหมาย ตำรวจไม่จำเป็นต้องรอนโยบาย หรือไม่ต้องถามนโยบายใดๆทั้งสิ้น แต่ต้อง มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ เคร่งครัด และต้องรู้กฎหมายทุกฉบับที่ เกี่ยวข้อง

9 แนวทางการแก้ไขปัญหา ( ต่อ ) ตำรวจต้องมีประสิทธิภาพ ไม่คอร์รัปชั่น ถ้า ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดนคอร์รัปชั่น การจัดประชุม ในวันนี้จะเป็นการเสียเวลา เปล่า แต่ถ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดน เอาจริง ปัญหาจะลดลงมาก ต่อไปนี้รัฐบาล จะเอาจริงถ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดน ไม่เอา ให้มีการประสานงานระหว่างอัยการ ศาล และตำรวจ ในการดำเนินการด้านฟ้อง เกี่ยวกับคดี หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google